Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie przepisów prawa pracy

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 06.08.2012

W kwietniu miałem „nalot” policji i Państwowej Inspekcji Pracy na prowadzoną przeze mnie budowę. Badano legalność zatrudnienia. Przesłuchano i spisano wszystkich obecnych pracowników. Zatrudniam robotników na umowę o pracę albo umowę-zlecenie. Niektórzy podali inną datę zatrudnienia, niż wynikało to z podpisanej umowy-zlecenia (różnica kilku dni). Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę – dostałem stosowny protokół. Aż do teraz nic się nie działo. Dzisiaj w moim domu było dwóch panów z policji w celu wyjaśnienia sprawy, lecz nie zastali mnie. Czy ta sprawa może być nadal prowadzona przez organy państwowe? Do jakich działań jest uprawniona Państwowa Inspekcja Pracy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Państwowa Inspekcja Pracy oraz policja są organami, które realizują odmienne zadania kontrolne w związku z działalnością pracodawcy. Działanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres kontroli reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zgodnie z art. 11 wyżej wymienionej ustawy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:

 

  1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  3. nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  4. zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  5. nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju;
  6. nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
  7. nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  8. skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w pkt 1-7, o ich usunięcie, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych.

 

Generalnie można stwierdzić, że Państwowa Inspekcja Pracy jest upoważniona do nakazania pracodawcy określonego działania bądź do skierowania wystąpienia o usunięcie naruszeń wynikających z Kodeksu pracy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach brak współpracy z PIP może prowadzić do odpowiedzialności w formie grzywny określonej w art. 283 § 2 pkt 8 Kodeksu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może prowadzić swoje postępowanie równolegle z postępowaniem innego organu (np. policji).

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 omawianej ustawy „Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego”.

 

Jednakże policja ma inną niż Państwowa Inspekcja Pracy podstawę swojego działania. O ile można powiedzieć, że PIP zajmuje się nawet nieznacznymi naruszeniami prawa pracy w stosunku do pracowników, to celem działalności policji jest ochrona pracowników przed ciężkim naruszeniem praw pracowniczych. Przepisy, na podstawie których policja może prowadzić dochodzenie, znajdują się w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, który jest zatytułowany następująco: „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową”.

 

Jak podaje art. 218 Kodeksu karnego:

 

„Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Osoba określona w § 1, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 3. Osoba określona w § 1, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Napisał Pan, że robotnicy podali inne daty podjęcia umowy-zlecenia, niż wynika to ze stosownego zapisu umowy. Jeżeli jedynie takie ustalenia poczynił organ kontrolny, to nie powinien Pan obawiać się działań policji wydziału gospodarczego, gdyż w ślad za doktryną należy przyjąć, że art. 218 Kodeksu karnego odnosi się do umowy o pracę, a nie do umowy-zlecenia.

 

Zgodnie się bowiem przyjmuje, że umowa-zlecenie ma charakter cywilnoprawny i jeżeli nie ma wszystkich cech umowy o pracę, to nie można tak jej traktować (nie rodzi takich uprawnień, jakie rodzi umowa o pracę – również ochronnych).

 

Zatem prawdopodobnym rozstrzygnięciem policji w tej sprawie będzie umorzenie dochodzenia, o czym Pan – jako pracodawca – powinien zostać poinformowany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 10 =

»Podobne materiały

Zastępca kierownika jako przedstawiciel załogi

Czy zastępca kierownika może zostać przedstawicielem załogi w rozumieniu ustawy o radach pracowniczych?

 

Kontrola PIP w firmie

Jestem w trakcie kontroli PIP w firmie. Inspektor stwierdził, że umowy zlecenia noszą znamiona umowy o pracę. Czy PIP skieruje sprawę do sądu pracy? Czy po przesłuchaniu moich pracowników, którzy zgodnie deklarują, że nie chcą umowy o pracę PIP może mimo wszystko przekwalifikować te zlecenia na umow

 

Sprzedaż w sklepie w święta przez osobę na umowę zlecenie

Jeśli w dzień świąteczny w moim sklepie obsługuje osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy PIP ma podstawę do wszczęcia u mnie kontroli? Tak się ostatnio dzieje, gdy w dzień świąteczny za ladą stoi u mnie osoba z podpisaną umową-zleceniem, która nie jest moim pracownikiem.

 

Ćwiczenia ewakuacji w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudnia ok. 450 pracowników w zakładzie pracy, w rożnych budynkach na zwartym, ogrodzonym terenie. Liczba zatrudnionych w poszczególnych budynkach nie przekracza 50 osób. Pracodawca twierdzi, że nie musi przeprowadzać ćwiczeń ewakuacji co 2 lata. Czy ma rację?

 

Odzyskanie książeczki sanepidowskiej od pracodawcy

Mam problem z odzyskaniem książeczki sanepidowskiej od pracodawcy. Książeczkę opłaciłam z własnych pieniędzy. Co robić?

 

Podstawa prawna pomiaru kontroli trzeźwości wybranej grupy pracowników

Proszę o wskazanie podstawy prawnej pomiaru kontroli trzeźwości wybranej grupy pracowników – zawodowi kierowcy wożący inspektorów inspekcji handlowej. Opinie ekspertów są różne niestety od uznania przez dr. Kaweckiego badania alkomatem przez pracodawcę jako formę monitoringu i wskazanie na fak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »