Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie cudzych praw przez rejestrację i używanie nazwy domeny internetowej – podstawy prawne roszczeń – część 1

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 21.07.2009

Artykuł odpowiada na pytanie, jakie przepisy prawa możemy powołać w przypadku, gdy rejestracja nazwy domeny internetowej narusza nasze prawa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy internauta z pewnością słyszał o tym, iż rejestracja nazwy domeny internetowej może ingerować w prawa osób trzecich. Może naruszać zarejestrowany znak towarowy, cudzą firmę, oznaczenie przedsiębiorstwa, stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, kwalifikować się jako cybersquatting czy typesquatting, wreszcie uderzać w czyjeś dobra osobiste, zawierać powszechnie używany przez kogoś innego slogan reklamowy albo nazwę miasta czy regionu. Jednak nie każdy potrafi wskazać różnice między wymienionymi tu wypadkami. A przecież inaczej należy rozpatrywać sytuację, gdy np. adres zawiera słowo zarejestrowane jako znak towarowy, inaczej gdy nazwisko znanego muzyka, a zupełnie inaczej gdy np. chwytliwe hasło powszechnie stosowane przez innego przedsiębiorcę, nieznajdujące się jednak w bazach Urzędu Patentowego.

 

Mówi się czasem o domenach internetowych jako zawieszonych w próżni prawnej. Piotr Waglowski zauważył ten problem, obalając często słyszane twierdzenie, iż „w Polsce nie ma norm prawnych regulujących kwestie związane z istnieniem adresów domen internetowych”1. Polski system prawa daje wystarczające podstawy do skutecznego dochodzenia roszczeń osobom, których prawa zostały naruszone przez rejestrację określonego adresu, wystarczy tylko te podstawy znać. W związku z tym warto je w sposób systematyczny przedstawić.

 

Wywód, w nieco akademickim stylu, odpowie na pytania często zadawane przez internautów: czy mogę skorzystać z przepisów Kodeksu cywilnego, czy też innych ustaw, czy może podeprzeć się nimi łącznie? Jakie „paragrafy” mam powołać? Co muszę udowodnić, aby wykazać, iż abonent (rejestrujący domenę) naruszył moje prawa? Jak może on się bronić? W jakim zakresie mogę dochodzić odszkodowania? W jakim terminie przedawniają się moje roszczenia?

 

Aż sześć podstaw prawnych dochodzenia roszczeń!

 

Rejestracja nazwy domeny internetowej może stanowić:

 

 1. naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej – wówczas powołać należy przepisy Kodeksu cywilnego; art. 23 i 24 w zw. z art. 415 i n.;
 2. naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej lub innej organizacji (art. 43 w zw. z art. 23 i 24 w zw. z art. 415 i n. K.c.);
 3. naruszenie prawa przedsiębiorcy do firmy (art. 4310 w zw. z art. 415 i n. K.c.);
 4. naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego lub zarejestrowanego oznaczenia geograficznego (art. 296-302 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, dalej: „p.w.p.”)2;
 5. czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3, 18-22 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)3.
 6. nieuczciwą praktykę rynkową (ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym)4.

 

Naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej

 

Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka (osoby fizycznej) pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Dobrami osobistymi są w szczególności: cześć, nazwisko lub pseudonim. Z wypadkiem naruszenia takich dóbr będziemy mieli do czynienia, gdy zarejestrowano nazwę domeny zawierającą imię i nazwisko znanego polityka (co zdarza się dość często, wiosną 2008 r. wystawiono na jednej z aukcji 60 różnych domen, w tym 9 z nazwiskami znanych polityków: aleksanderszczyglo.pl, januszzemke.pl, jaroslawkalinowski.pl, jerzyszmajdzinski.pl, marek balicki.pl, przemyslawgosiewski.pl, marekborowski.pl, zbigniewreliga.pl, maciejplazynski.pl). Cena wywoławcza pakietu wynosiła 122 zł, jednak chętny się nie znalazł. Można było też nabyć adres donaldtusk.com.pl za 199 zł, jednak nie doczekał się sprzedaży5.

 

Jeszcze dla przykładu: Filipińczyk Mercedita Kyamko, założył stronę WWW.spikelee.com i odwiedzających ją przekierowywał automatycznie na stronę pornograficzną. Znany reżyser wygrał w sądzie dopiero po 5 latach. O swoje domeny musiały walczyć także takie gwiazdy jak Madonna czy Eminem. Hitem serwisów aukcyjnych stały się również domeny „Benedykt XVI” w różnych odmianach pisowni.

 

Jeśli zarejestrujemy domenę zawierającą imię i nazwisko osoby zmarłej (np. prof. Kołakowskiego, prof. Religi), to również może stanowić naruszenie dobra osobistego bliskich tej osoby w postaci kultu pamięci zmarłego. Por. wyrok SN z 04.11.1969 r.6 – proszę zobaczyć, iż wypowiedź sądu sprzed 40 lat, który uznał, iż zamieszczenie na nagrobku nazwiska osoby zmarłej z pominięciem nazwiska małżeńskiego obraża uczucia jej rodziny, „przenosimy” do naszych czasów. Nie zawsze trzeba masy nowych przepisów, by regulować coraz to nowe problemy.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać, o ile nie jest ono bezprawne:

 

 1. zaniechania tego działania (czyli zaprzestania używania spornej domeny);
 2. dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (np. wyrejestrowania domeny), w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 3. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (tj. negatywne odczucia psychiczne związane z ujmą na czci) lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
 4. jeśli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa (np. utrata klienteli), naprawienia szkody na zasadach ogólnych, tj. w większości wypadków trzeba będzie wykazać winę naruszyciela (art. 415 K.c.).

 

Pierwsze dwa roszczenia nie ulegają przedawnieniu, nie mają bowiem majątkowego charakteru. Pozostałe dwa ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie szkodę wywołujące (art. 4421 § 1 K.c.). Jeżeli szkoda jednak wynikła z przestępstwa, roszczenie ulega przedawnieniu zawsze z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa (art. 4421 § 2 K.c.). Opisane wyżej działania mogą wypełniać znamiona przestępstwa zniesławienia lub zniewagi (art. 212-216 K.k.), w takim wypadku z pewnością jest więc wystarczająco dużo czasu na dochodzenie roszczeń.

 

Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej lub organizacji

 

Można oczywiście zamiast nazwiska np. osoby fizycznej użyć w domenie nazwy osoby prawnej czy organizacji (np. Caritas, fundacji charytatywnej, stowarzyszenia, klubu sportowego, zakładu opieki zdrowotnej, szkoły wyższej). Zgodnie z art. 43 K.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych (również do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; art. 331 § 1 K.c.). O jakie dobra osobiste może tu chodzić?

 

 1. dobre imię osoby prawnej (organizacji) – jest to dobre mniemanie innych osób o danym podmiocie prawa, w szczególności z uwagi na jego działalność (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25.05.2006 r.)7. Naruszenie będzie polegało na tym, iż osoba prawna zostaje narażona na utratę zaufania potrzebnego do funkcjonowania zgodnie z zakresem jej zadań (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 09.06.2005 r.)8. Dobre imię osoby prawnej łączone jest z opinią, jaką o niej mają inne osoby ze względu na zakres jej działalności;
 2. renoma (często używana zamiennie z dobrym imieniem)9;
 3. prawo do klienteli;
 4. autorytet – przede wszystkim w przypadkach szkół wyższych. Zdarzają się sytuacje, kiedy studenci rejestrują w adresie domeny nazwę swojej uczelni czy wydziału. Może być to uznane za naruszenie dóbr osobistych, „szkoła wyższa może bowiem należycie wypełniać powierzone jej zadania dydaktyczno-wychowawcze, polegające na kształceniu i wychowywaniu młodzieży tylko wówczas, gdy dysponuje odpowiednio wysokim autorytetem wychowawczym i moralnym (wyrok SN z 14.11.1986 r.)10;
 5. wizerunek – wyrok SN z 07.03.2003 r.11.

 

W praktyce często zdarzają się sytuacje rejestrowania w nazwach domen nazw miast (np. słynna sprawa o domenę Zakopane.eu12). Czy tego rodzaju działanie nie narusza nazwy osoby prawnej – jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Zakopane)? Problem występuje oczywiście masowo w skali światowej (o swoje domeny walczyły m.in. Barcelona13, Frankfurt czy Londyn). Sądy polskie wypowiedziały się na ten temat już w 1993 r., na długo zanim problem ten ujrzał on światło dziennie w naszym kraju. Czy użycie nazwy „Gdańsk” nie stanowi naruszenia prawa do nazwy jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Gdańsk? Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z 24.11.1993 r.14 orzekł, iż nazwa „Gdańsk” nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, bo tą jest „Gmina Gdańsk”, lecz nazwą geograficzną używaną powszechnie w kraju i za granicą. Utrwalone są obcojęzyczne wersje nazwy Gdańsk, np. Danzig (niem.), Danzica (wł.), Gedania (łac.). „Rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej używana jest bez ograniczeń. Ograniczenie swobody korzystania z dobra powszechnego i skomercjalizowanie go wymaga ustawy. Nie istnieje jednak ustawa ograniczająca posługiwanie się nazwą miast. W szczególności wyżej wymieniony przepis ustawy o samorządzie terytorialnym nie upoważnia rady gminy do ograniczenia używania nazw geograficznych i wprowadzania opłat za ich używanie. Nie istnieje też inna podstawa prawna takiej komercjalizacji”. Zatem samo użycie w nazwie domeny nazwy miasta nie narusza dóbr osobistych tego miasta (jako osoby prawnej – jednostki samorządu terytorialnego). Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku SN z 15.06.1994 r.15 – „historyczne nazwy geograficzne są dobrami powszechnymi i nie należą do kategorii dóbr osobistych podlegających ochronie z art. 43 K.c. w zw. z art. 23 i 24 K.c.” Nie znaczy to jednak, iż nie ma innej podstawy do dochodzenia wyrejestrowania takiej domeny, ale o tym jeszcze będzie mowa…

 

 

 

 


 

 1. P. Waglowski: Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, wyd. Helion, 2005, s. 120.
 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.
 3. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503.
 4. Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206.
 5. Aukcja Allegro Nr 343711921.
 6. II CR 390/69, LEX Nr 6606.
 7. I ACA 1331/05, LEX Nr 278397.
 8. III CK 622/2004, Gazeta Prawna 2005/112 str. 22.
 9. Wyrok SN z 09.06.2005 r., III CK 622/04, LEX Nr 180853.
 10. I CKN 100/01, LEX Nr 83833.
 11. II CR 295/86, OSNC 1988/2-3/40.
 12. Por. Wyrok Sądu Arbitrażowego w Pradze z 25.11.2006 r., Urząd Miasta Zakopane v. EURid, nr sprawy 02970.
 13. Wyrok Sądu Arbitrażowego w Pradze z 18.05.2006 r., Ajuntament de Barcelona v. EURid, spawa nr A00398.
 14. I ACr 770/93, Wokanda 1994/7/42.
 15. I CRN 73/94, M. Prawn. 1995/8/242.


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus pięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »