Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie dóbr osobistych poprzez windykację przedawnionego długu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.06.2017

Firma windykacyjna kupiła mój stary dług wobec firmy telekomunikacyjnej. Zadłużenie jest sprzed ponad 10 lat, jednak od kilku lat ta firma przysyła mi ponaglenia. Problem w tym, że nie przebywam zbyt często w miejscu zamieszkania, więc istnieje ryzyko, że złożyli pozew do e-Sądu, to może przyjść na mój adres nakaz zapłaty, ale ja go nie odbiorę i się uprawomocni. I drugi problem: prowadzę firmę, co powoduje, że wpis do KRD, którego dokonała ta firma, jest dla mnie bardzo niekorzystny. Jak postąpić, aby raz na zawsze pozbyć się tego windykatora i usunąć wpis?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naruszenie dóbr osobistych poprzez windykację przedawnionego długu

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności radziłbym udać się na pocztę z osobą zaufaną, celem udzielenia jej pełnomocnictwa pocztowego do odbioru korespondencji na wypadek Pani nieobecności. Pełnomocnictwem pocztowym upoważni Pani osobę trzecią do odbioru korespondencji kierowanej na Pani adres pocztowy. Warunek jest jednak jeden, by osoba taka choć raz na 10 dni sprawdziła skrzynkę pocztową, czy nie ma w niej awiza.

 

Obecnej ma Pani dwie możliwości. Pierwsza to skierowanie pisma do firmy windykacyjnej ze wskazaniem, iż dochodzi do naruszenia Pani dóbr osobistych i druga – wezwanie do natychmiastowego złożenia wniosku o wykreślenie Pani danych z KRD.

 

Wyjaśnijmy więc, czym jest instytucja przedawnienia. Mianowicie zgodnie z art. 118 K.c. – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Można domniemywać, że Pani zobowiązanie jest przedawnione, a to z kolei powoduje, że skuteczne dochodzenie ww. wierzytelności przed sądem jest raczej niemożliwe, z uwagi na fakt, iż ma Pani świadomość przedawnienia wierzytelności. Zabieg firmy windykacyjnej jest zatem na tyle nie fair, że firma ta zapewne zdaje sobie sprawę z faktu przedawnienia, ale w tej sposób próbuje wymusić na Pani spłatę roszczenia.

 

Zachodzi zatem podstawa do wystąpienia do firmy z wezwaniem o zaprzestanie naruszania Pani dobrego imienia pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

 

Wskazać bowiem należy, iż na skutek zachowania firmy windykacyjnej mogło dojść do naruszenia Pani dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż dla zasądzenia zadośćuczynienia, jak i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędnym jest bowiem wykazanie, iż ustalenie w postępowaniu sadowym, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd, że: „W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 K.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 K.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”. Jako że Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia winy, należy sięgnąć do Kodeksu karnego i odnieść się do art. 9 § 1 K.k. Zgodnie z nim czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

W mojej ocenie istotna w niniejszej sprawie jest przede wszystkim wola, którą firma windykacyjna się kierowała. Sąd Najwyższy uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r., II CR 455/71 (OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając, że cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (identyczne stanowisko zajął SN w wyroku z 8 października 1987 r., II CR 269/87).

 

Innymi słowy, może Pani wystąpić na drogę cywilną z roszczeniem o zadośćuczynienie lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W sytuacji postępowania cywilnego, opłata sądowa wynosi 5% dochodzonej kwoty. W sytuacji wygranej druga strona jest zobowiązana zwrócić Pani te pieniądze. W sytuacji zasądzenia tylko części dochodzonej kwoty, zwrot kosztów sądowych jest dzielony procentowo w stosunku wygranej do przegranej.

 

Drugim krokiem jest skierowanie wniosku o wykreślenie Pani danych z KRD, co z kolei będzie możliwe, o ile w sposób niemal kompletny uwiarygodni Pani swoje twierdzenia, wskazując, iż roszczenie jest przedawnione. Dotychczas w swojej praktyce kilkukrotnie kierowałem wniosek o wykreślenie danych dłużnika z uwagi na przedawnienie wierzytelności i za każdym razem udawało się takie dane wykreślić.

 

Zatem teraz zasadnym byłoby wystąpienie z wezwaniem przesądowym do zaprzestania naruszania Pani dóbr osobistych i usunięcie widniejącego na stronie internetowej wpisu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =

»Podobne materiały

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »