Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszanie dóbr osobistych w Internecie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.08.2013

Co można zrobić, gdy dobre imię firmy jest naruszane na forum internetowym? Czy stanowi to naruszenie dóbr osobistych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że na forum internetowym naruszane jest dobre imię firmy.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym:

 

„1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.

 

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2011 r. (sygn. akt IV CSK 665/10), zgodnie z którym: „usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na tym portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, chyba że wiedział, iż wpis narusza te dobra i nie usunął go niezwłocznie”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 18 stycznia 2011 r. (sygn. akt I ACa 544/10), zgodnie z którym: „Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania sieci, co więcej nie ma też obowiązku podejmowania kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego. Jedyną sytuacją prowadząca bez wątpienia do odpowiedzialności usługodawcy jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy też bezprawnym charakterze naruszenia”.

 

Innymi słowy administrator strony internetowej ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych z chwilą powzięcia informacji o ich naruszeniu. Z chwilą powzięcia informacji o naruszeniu dobrego imienia firmy jej przedstawiciel winien wystąpić do administratora forum internetowego z wezwaniem o usunięcie takich wpisów.

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, zdjęcia, informacje publikowane na jego stronie internetowej przed powzięciem informacji o naruszeniu dóbr osobistych przez ich publikację. Wyłączona jest zatem odpowiedzialność prewencyjna. Odpowiedzialność powstaje w związku z brakiem odpowiednich kroków po powzięciu informacji o naruszeniu dóbr osobistych.

 

„Wyłączenie odpowiedzialności z przyczyny niewiedzy o bezprawności danych lub związanej z nimi działalności, o którym mowa w art. 14 ust. 1 [ustawy z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przyp. aut.], [...] może zachodzić wyłącznie, jeśli usługodawca zachowuje pozycję czynną, tj. udowodni, iż nie był w stanie dowiedzieć się o bezprawności danych lub działalności z nimi związanej – pomimo zachowania należytej, szczególnej staranności, mającej na celu wykrycie i zapoznanie się z takimi przejawami bezprawności” (Aleksander Jakubowski, Glosa do wyroku s.apel z 15 stycznia 2010 r., I ACa 1202/09).

 

Wskazać bowiem należy, że na skutek zachowania autorów wpisów na forum internetowym mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 K.c.: „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie nakłada na usługodawców obowiązku monitorowania sieci. Obowiązek ten polegałby na stałym sprawdzaniu treści przesyłanych danych ze względu na ewentualne naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub potencjalne zagrożenie praw osób trzecich. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że odpowiedzialność administratora występuje dopiero wówczas, gdy został on powiadomiony o bezprawnym charakterze danych. Inną kwestia jest pojęcie wiarygodnej wiadomości, którą posługuje się ustawodawca w art. 14 powyższej ustawy. W mojej ocenie niezbędne jest wysłanie pisma listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz przesłanie treści w formie elektronicznej.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może Pani także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w K.c. może Pani również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez SN w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r. (I CSK 81/2005), zgodnie z którym: „W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 k.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”. Mając na uwadze, że wpis jest dokonany na forum internetowym, nie ma wątpliwości, iż występuje wina umyślna w zamiarze bezpośrednim. Jako że K.c. nie definiuje pojęcia winy, należy sięgnąć do Kodeksu karnego (K.k.) i odnieść się do art. 9 § 1 K.k. Zgodnie z nim czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

SN uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r. (II CR 455/71, OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając, że cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (identyczne stanowisko zajął SN w wyroku z 8 października 1987 r., II CR 269/87). Nie ulega zatem wątpliwości, że pomówienie o ujemne postępowanie może podważyć zaufanie niezbędne do dalszego prowadzenia firmy, a to z kolei – jeżeli nie jest zgodne z prawdą – jest naruszeniem dóbr osobistych.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż obecnie, jako że powzięła Pani wiedzę o naruszeniu dobrego imienia firmy i z taką oceną Pani się nie zgadza, należy wystosować do administratora forum internetowego pismo z wezwaniem do usunięcia wpisów naruszających dobre imię firmy. Od chwili powiadomienia administratora będzie możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności. Uprawnienia takie wynikają bezpośrednio z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pismo do administratora itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + IV =

»Podobne materiały

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Żona mojego kolegi puściła w naszym środowisku plotkę, że świadczę usługi na zasadzie sponsoringu, co jest oczywistym kłamstwem i obrazą. Czy mogę złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych? Na czym się oprzeć? A może przed sprawą w sądzie da się jakoś walczyć o sprawiedl

Wątpliwości co do bezstronności sędziego

Moja córka przegrała sprawę z oskarżenia prywatnego o rzekome naruszenie dóbr osobistych. Pozew wniósł jej pogardzony wielbiciel. Na pierwszym posiedzeniu sądu sędzia ograniczył prawa córki do udziału w czynnościach procesowych, wyznaczył obrońcę z urzędu i skierował ją na badania
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »