Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Narkotyki – jaka kara za przywóz?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.12.2008

Obawiam się, że zostanę oskarżona o przemyt narkotyków. Wysłałam pocztą z Holandii na swój adres małe ilości marihuany i haszyszu. Przesyłka nie dotarła, a kilka dni temu otrzymałam telefon z policji, że czeka mnie przesłuchanie w sprawie przesyłki zawierającej narkotyki. Na woreczkach z marihuaną i na kopercie przypuszczalnie są moje odciski palców. Czy mogę zostać aresztowana? Jaka kara mi grozi? Czy moje mieszkanie będzie rewidowane przez policję? Czy żeby pracować jako lekarz, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności? Miałam dotąd nieposzlakowaną opinię, co może potwierdzić wiele osób.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Narkotyki – jaka kara za przywóz?

Postępowanie w sprawie art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przede wszystkim należy stwierdzić, iż z pewnością zostanie Pani przesłuchana jako świadek, a nie jako podejrzana. Podejrzewam, iż na razie policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie karne w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Z wezwania, jakie Pani otrzyma, będzie wynikało, czy zostanie Pani wezwana jako świadek.

 

Prawdopodobnie policja prowadzi postępowanie w sprawie art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z tym przepisem ten, kto wbrew przepisom ustawy dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Zgodnie z ust. 2 art. 55 w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy w czasie przesłuchania policja może pobrać odciski palców?

W trakcie przesłuchania mogą zostać od Pani pobrane odciski palców, a także próby pisma. Wynika to z art. 192a § 1 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub utrwalić głos. Po wykorzystaniu w sprawie pobranego lub utrwalonego materiału, który okaże się zbędny dla postępowania, należy go niezwłocznie usunąć z akt sprawy i zniszczyć.

 

Zgodnie z art. 219 § 1 Kodeksu postępowania karnego w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie lub podlegać zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują.

Kiedy policja może przeszukać mieszkanie podejrzanego?

Zgodnie z § 2 art. 219 w celu znalezienia rzeczy wymienionych w § 1 i pod warunkiem określonym w tym przepisie można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

 

Przeszukania może dokonać prokurator albo policja (na polecenie sądu lub prokuratora), a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone.

 

Jeżeli zostaną Pani przedstawione zarzuty, to istnieje możliwość, że zostanie Pani tymczasowo aresztowana. O tymczasowym aresztowaniu decyduje sąd na wniosek prokuratora.

 

Zgodnie z art. 258 § 1 Kodeksu postępowania karnego tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:

 1. zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
 2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

 

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

Tymczasowe aresztowanie

Należy pamiętać, iż tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym i sąd stosuje go wyłącznie wtedy, kiedy uzna, że inne środki zabezpieczające (np. dozór policji, poręczenie majątkowe) będą niewystarczające.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa osobie, która:

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. posiada:
  1. dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez polską szkołę wyższą,
   lub
  2. dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza stomatologa, wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b,
   lub
  3. dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza stomatologa,
 5. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Złożenie zaświadczenia o niekaralności przez lekarza

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania nienagannej postawy etycznej uznaje się złożenie oświadczenia o treści:

 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Oświadczenie takie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli zostanie Pani skazana, to może mieć Pani problemy z dopuszczeniem do wykonywania zawodu.

 

Jeżeli zostaną Pani postawione zarzuty, to jako osoba podejrzana będzie Pani mogła ustanowić obrońcę. Jeżeli Pani sytuacja materialna powoduje, że nie stać Panią na zapewnienie sobie obrońcy z wyboru, może Pani wystąpić o obrońcę z urzędu.

Wysłanie marihuany w liście z Holandii

Zaznaczę, iż ze względu na to, że nie wiadomo, jakimi dowodami dysponuje prokuratura, trudno powiedzieć, czy jest Pani w stanie uniknąć odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdyby podczas przesłuchania zaprzeczyła Pani, jakoby to Pani wysłała przesyłkę. Nie wiadomo, czy na kopercie i na woreczkach zachowały się odciski palców. Istnieje prawdopodobieństwo, że odciski daktyloskopijne nie zachowały się na kopercie czy woreczkach z narkotykami. A nawet jeżeli te odciski są na kopercie, to nie wskazują one wprost, że to Pani wysłała narkotyki (których posiadanie w Holandii jest dozwolone) na swój adres. Mógł to przecież być np. głupi żart jakiejś innej osoby.

 

Jeżeli zostanie Pani oskarżona o popełnienie przestępstwa, to na wymiar ewentualnej kary będą miały wpływ okoliczności przestępstwa: Pani dotychczasowa postawa, niekaralność, właściwości osobiste. Jednak o tym, jakie można zastosować środki zmierzające do zminimalizowania skutków popełnionego przestępstwa, będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy zostaną przedstawione Pani zarzuty, ewentualnie po złożeniu aktu oskarżenia. Będzie to zależało od tego, jakie dowody pojawią się w oskarżeniu, oraz od innych okoliczności sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus 5 =

»Podobne materiały

Pozbawienie pracownika premii uznaniowej

Pracodawca pozbawił mnie miesięcznej premii uznaniowej za poprzedni miesiąc, pisząc: „Pozbawiam Pana premii uznaniowej za miesiąc lipiec 2010 r. Powodem mojej decyzji są Pana uchybienia w dyscyplinie pracy oraz niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonego”. Dla mnie to kpiny, bo nie wiem

 

Bezprawne uszczuplanie wspólnego majątku przed podziałem majątku

Rozwodzimy się po 25 latach małżeństwa, mąż się wyprowadził. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę, wnoszę o rozwód z winy męża z dwóch powodów: z powodu znęcania się (trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie) oraz z powodu zdrady małżeńskiej (posiadam dowody zebrane przez biuro detektywistyczne). J

 

Obraza uczuć patriotycznych

Sąsiad w sprzeczce z moim kuzynem, w obecności kilku osób wykrzykiwał w naszą stronę zwroty powszechnie uważane za obelżywe, pogardliwe, a co mnie najbardziej zabolało, stwierdził w pewnym momencie i bardzo dobitnie, że – cytat dosłowny – „nie jestem pierdolonym Polakiem”. Te

 

Zamówienie marihuany z zagranicy i wezwanie do urzędu celnego

Otrzymałem wezwanie do urzędu celnego, wcześniej byli u mnie strażnicy z psem. Sprawa dotyczy zamówionej przeze mnie z zagranicy paczuszki narkotyków (marihuany) o wadze ok. 40 g. Zrobiłem to dla żartu i nie miałem pojęcia, że zamówienie zostanie wysłane. Bardzo obawiam się konsekwencji własnej głup

 

Jaka kara za posiadanie narkotyków?

Prokurator zaproponował, abym dobrowolnie poddał się karze za posiadanie narkotyków (30 g amfetaminy) – na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Czy powinienem się zgodzić? Zaznaczam, że nie przyznałem się do winny.

 

Przelewy dla córki na zakup mieszkania

Córka podpisała notarialnie umowę deweloperską na zakup mieszkania. Mieszkanie już się buduje. 14 dni od podpisania umowy miała wpłacić połowę należnej kwoty. Część tych pieniędzy przelałam córce na konto ze swoich oszczędności z dwóch kont bankowych, z jednego 40 000 zł bez żadnej adnotacji na prze

 

Sprzedaż nieruchomości w Polsce i zakup domu w Anglii

W ubiegłym roku sprzedałam w Polsce nieruchomość, którą posiadaliśmy z mężem (po 1/2 udziału ). W związku z tym, że okres, przez który posiadałam tę nieruchomość, jest krótszy niż 5 lat, mam obowiązek zapłacenia podatku (PIT-39). Mamy jednak zamiar kupić dom w Anglii, częściowo na kredyt, ale musimy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »