Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Napiwki wypłacane przez pracodawców a PIT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.07.2012

Czy napiwki wypłacane przez pracodawców stanowią przychód ze stosunku pracy? W oparciu o aktualne orzecznictwo autor rozstrzyga, czy napiwek podlega opodatkowaniu PIT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za przychody ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Od dłuższego czasu w interpretacjach ministra finansów wykształciło się jednolite stanowisko, iż napiwki trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu analogicznie do wynagrodzenia za pracę. Stanowisko takie znajdziemy m.in. w piśmie z dnia 24 czerwca 2010 r., gdzie Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB1/415-448/10-4/MT} wskazuje, że:

 

„Środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę”.

 

Ta sama Izba Skarbowa wskazuje analogicznie w piśmie z dnia 6 maja 2010 r. [sygn. IPPB2/415-93/10-4/MG], w którym czytamy, iż:

 

„Przedstawiona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja przychodu ze stosunku pracy daje podstawę do zaliczenia należności wypłaconej Wnioskodawcy przez pracodawcę (będącej udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) do przychodów ze stosunku pracy. Powyższe wynika też z faktu, iż źródłem i podstawą wypłaty omawianej należności jest łączący Zainteresowanego z pracodawcą stosunek pracy. Dowodzi to zatem stanowiska, iż należności te stanowią pochodną wynagrodzenia”.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 roku o sygnaturze II FSK 1747/10, analizując, podaje, iż istotne jest, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy. Sąd potwierdza, że „(...) jeżeli środki w postaci napiwków, które są adresowane imiennie do określonego pracownika lub grupy pracowników trafiają do pracodawcy albo też pracodawca zbiera środki pochodzące z napiwków, a później przekazuje je pracownikom, którzy dokonują podziału między siebie, to napiwki te są przychodem ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik – zakład pracy ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

 

W odniesieniu do kasyn, Sąd uzasadnia, że „ (...) z treści § 1 rozporządzenia z 2003 r. wynika, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków. Rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową, datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconym poszczególnym pracownikom kasyna, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru (§ 2 pkt 2 rozporządzenia). W takim przypadku napiwki są przychodem ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 31 i art. 38 u.p.d.of”.

 

Podobnie wskazywała w piśmie z dnia 25 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi [sygnatura: US IB/415-27/07/WŁ]:

 

„W przypadku, gdy napiwkami dysponuje pracodawca, tj. napiwki przekazywane są do jednej puli a następnie dzielone i wypłacane pracownikom przez pracodawcę – stanowią one przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychodami są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W sytuacji tej zakład pracy, jako płatnik zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych środków, zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Jeszcze wcześniej, bo już w 1996 roku, wskazywało tak Ministerstwo Finansów – Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat, w piśmie z dnia 27 września 1996 r. [sygn. PO 4/AK-722-435/95]: „(...) napiwki doliczane do rachunków wystawianych klientom są, zgodnie z art. 12 ustawy, przychodem ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę”.

 

Dlaczego zatem problem napiwków w kontekście PIT nieustannie powraca? Wydaje się, że jest tak, ponieważ napiwki „nieprzechodzące przez ręce pracodawcy”, czyli te, które z rąk klienta trafiają wprost do kieszeni np. kelnera, opodatkowane są na innych zasadach. W piśmie z dnia 22 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB2/415-68/10-4/MK1] konstatuje, że:

 

„Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy, bądź przychód, z tzw. innych źródeł; o zakwalifikowaniu napiwków do jednego z wyżej wymienionych źródeł decyduje sposób ich otrzymania”.

 

Wykładnia taka nie dopuszcza jako prawidłowego rozwiązania, na które powołać się najłatwiej, a mianowicie iż taki bezpośredni napiwek to darowizna, która jako kwota od jednej osoby poniżej 4902 zł nie podlegałaby zgłoszeniu ani wykazaniu w PIT.


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.07.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus IV =

 

»Podobne materiały

Wygrane na automatach o niskich wygranych a podatek dochodowy

Artukuł dotyczy nietypowego zagadnienia, którym są wygrane na automatach o niskich wygranych i problem ich należytej dokumentacji w świetle ustawy o podatku dochodowym.

 

Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez organy rentowe

Autor omawia zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez organy rentowe.

 

Reprezentacja czy koszt podatkowy – wątpliwości praktyczne

Autor omawia podstawowe wątpliwości orzecznictwa związane z kwalifikowaniem wydatków jako kosztów uzyskania przychodu lub kosztów reprezentacji niestanowiących kosztu podatkowego.

 

Koszty zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych

Autor krótko omawia charakter kosztów zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych.

 

Usługi doradcze i prawne świadczone przez nierezydenta

Artykuł odpowiada na pytanie: W jakich przypadkach usługi doradcze i usługi prawne świadczone na rzecz krajowego rezydenta będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez nierezydenta są opodatkowane na terenie kraju zryczałtowanym podatkiem?

 

Możliwości optymalizacji momentu rozpoznania przychodu z tytułu umów najmu

Autor omawia potencjalne możliwości optymalizacji rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »