Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.09.2015

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 w przypadku osób osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego spoczywa na nich osobiście. Wyłączając podatników, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym w szczególny sposób, są oni obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, które ustala się w następujący sposób:

 

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
 2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od dochodu po dokonaniu odliczeń;
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

 

Natomiast inaczej kwestia naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wygląda w przypadku uzyskiwania przez te osoby dochodów z innych źródeł. Do obliczania i przekazywania zaliczek mogą być wtedy zobowiązani płatnicy podatku. Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej2 płatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Szczegółowo płatników wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do podmiotów zobowiązanych do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego zalicza ona w szczególności:

 

 1. zakłady pracy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które są zobowiązane pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 3. organy rentowe, które są zobowiązane pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych;
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami świadczeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, a także z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, które są zobowiązane pobierać od osób, którym wypłacają świadczenia, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego co do zasady o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, najniższą stawkę podatkową (do tej kategorii należą w szczególności „pracodawcy” zatrudniający osoby na tzw. „umowach śmieciowych”).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki na podatek dochodowy pobierane przez zakłady pracy za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

 

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

 

Górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej wynosi obecnie 85 528 złotych.

 

Jeżeli jednak podatnik złoży zakładowi pracy oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 

 1. dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy + V =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki