Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Należności z tytułu abonamentu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.05.2013

Nie płaciłam abonamentu RTV. Poczta Polska przysłała mi upomnienie, w którym wzywa mnie do zapłaty należności z tytułu abonamentu za lata 2008-2013. Czy muszę zapłacić? W załączniku przesyłam wspomniane upomnienie.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08) uznał, iż dochodzenie zarówno kary za niezarejestrowany odbiornik, jak i należności z tytułu abonamentu jest zgodne z prawem.

 

Pani została wezwana do zapłaty zaległych należności z tytułu abonamentu.

 

Niestety uważam, że musi Pani zapłacić całą zaległość wraz z odsetkami, gdyż dochodzone roszczenie nie jest jeszcze przedawnione. Jeśli nie uiści Pani całej należności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przeciwko Pani zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie prowadził naczelnik urzędu skarbowego. W celu przymusowego wyegzekwowania tych należności może zostać zajęte Pani wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, środki zgromadzone na Pani rachunku bankowym, nadpłata podatku dochodowego, należące do Pani ruchomości.

 

Tytuł wykonawczy, będący podstawą prowadzenia egzekucji, wystawi Poczta Polska.

 

Roszczenia o zapłatę abonamentu – jako roszczenia majątkowe – ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia w tym wypadku wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Wezwanie skierowane do Pani obejmuje właśnie zaległość za 5 lat wstecz.

 

Informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie długu ze względu na trudną sytuację finansową czy życiową lub rozłożenia zaległości na raty (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.). Takowy wniosek należy skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pocztą (adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) lub osobiście w Kancelarii Biura Rady.

 

Wniosek należy złożyć na piśmie i winien on zawierać:

 

  • imię i nazwisko/ nazwę firmy oraz adres abonenta-dłużnika,
  • NIP,
  • okres i kwotę zaległości potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,
  • uzasadnienie niepłacenia opłat abonamentowych.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wyjątkową sytuację finansową lub szczególne względy społeczne albo wypadek losowy (np. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok).

 

Od decyzji Rady będzie Pani przysługiwało odwołanie. O sposobie wniesienia odwołania i terminie zostanie Pani przez Radę pouczona.

 

 

*Stan prawny z dnia 22.02.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus VI =

10.11.2017

Sformułowanie użyte w tym temacie wydaje się nieprecyzyjne: "Termin przedawnienia w tym wypadku wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Wezwanie skierowane do Pani obejmuje właśnie zaległość za 5 lat wstecz." - ponieważ Pani, która prosiła o poradę wskazała, że obciążono należnością za 6 lat (2008-2013).

Dariusz

»Podobne materiały

Opłata abonamentowa

Otrzymałem upomnienie dotyczące zaległego abonamentu RTV za kilka lat. Upomnienie skierowane jest do dwóch osób, tj. ojca i syna. Ojciec nie żyje i nie wiem, czy ma to jakikolwiek wpływ na kwotę należności. Czy można starać się o rozłożenie na raty albo umorzenie zaległej opłaty abonamentowej? &nbs

 

Wezwanie pisemne do zapłaty zaległego abonamentu RTV

Otrzymałam pisemne wezwanie – upomnienie dotyczące zapłaty zaległego abonamentu RTV. Czy mam szasnę na odwołanie? Wiem, że zwolnieni są z opłat korzystający z TV za pomocą komputera.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »