Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakłonienie żony do partycypowania w kosztach utrzymania domu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.03.2010

Od 10 lat stanowimy małżeństwo, mamy dziecko. Od początku trwania małżeństwa wszystkie zarobione pieniądze przeznaczałem na budowę i wykończenie domu, podczas gdy żona swoją pensję przeznaczała w całości na własne potrzeby. Raty za kredyt wzięty na budowę domu zawsze były płacone z naszego wspólnego konta, ale od dwóch miesięcy mamy osobne rachunki bankowe i żona odmówiła partycypowania w jakichkolwiek kosztach związanych z utrzymaniem domu. Nie chcę rozwodu, ale jak mogę prawnie domagać się od żony dokładania się do wydatków domowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. Art. 27 K.r.io. uszczegóławia powyższy obowiązek i nakazuje małżonkom, aby każde według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniało się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Realną szansę wyegzekwowania od współmałżonka partycypowania w utrzymaniu gospodarstwa domowego daje art. 28 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty wynagrodzenia za pracę do rąk współmałżonka. Wniosek może dotyczyć całości lub tylko części wynagrodzenia albo innych należności. Sądem właściwym w sprawie będzie sąd rejonowy (wydział cywilny), w którego okręgu Państwo zamieszkują. Wniosek powinien być opłacony opłatą w wysokości 40 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku, a wniosek złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Wydanie przez sąd nakazu wypłaty może nastąpić po umożliwieniu złożenia wyjaśnień temu z małżonków, przeciwko któremu nakaz ma zostać wydany, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe. Sąd może także zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją małżonkowie.

 

Przesłankami skorzystania z tego przepisu są:

 

  • niespełnianie ciążącego na jednym z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu.

 

Obie te przesłanki muszą zachodzić łącznie.

 

W razie uwzględnienia Pana wniosku pracodawca żony będzie miał obowiązek wypłacać jej wynagrodzenie na Pana konto. Należy jednak rozważyć, czy zachodzi konieczność żądania przekazywania na Pana konto całego wynagrodzenia, czy też wystarczy, by wynagrodzenie zostało przekazywane w części odpowiadającej połowie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IX =

»Podobne materiały

Wspólne gospodarstwo domowe

Jestem zameldowany w innej miejscowości niż moja żona, będąca na urlopie wychowawczym, i dziecko. Pracuję w firmie, która jest zlokalizowana w miejscowości, w której zameldowana jest moja rodzina. Ja jestem zameldowany w innej miejscowości. Utrzymuję całą rodzinę. W mojej firmie jest dodatek dla osó

 

Ustalenie podziału majątku przez małżonków

Otrzymałem rozwód. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale ustaliliśmy przed rozwodem, że w związku z wkładem, jaki wspólnie wnieśliśmy w remont domu należącego do żony, otrzymam po rozwodzie prawo własności do mieszkania własnościowego (teraz jest wspólne moje i żony), które zakupiliśmy za 150 tys.

 

Rozdzielność majątkowa a zakup samochodu przez jednego z małżonków

Mąż wyprowadził się z naszego domu pod koniec zeszłego roku. Mniej więcej w tym czasie kupiłam samochód (z własnych środków), ale ze względu na zniżki to mąż stał się właścicielem auta. Teraz domaga się zwrotu pojazdu, grozi mi najściem z policją, żąda pieniędzy. Mamy ustanowioną rozdzielność majątk

 

Jak przeprowadzić podział majątku przed rozwodem?

Chcemy z żoną dokonać podziału wspólnego majątku przed rozwodem. W skład majątku wchodzą środki pieniężne, przedmioty użytkowe, samochód, dom, kilka mieszkań oraz działka. Uzgodniliśmy z żoną, że środki pieniężne dzielimy po połowie, przedmioty według potrzeb (nie ma przedmiotów konfliktowych), nato

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »