Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się rozbiórki samowoli budowlanej postawionej w granicy działki

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 09.09.2013

Czy po 20 latach można domagać się nakazu rozbiórki obiektu budowlanego? Chodzi o budynek postawiony na granicy działki – jest to samowola budowlana.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że chodzi o budynek (budowlę), który został wybudowany około 1993 roku sprzecznie z przepisami lub bez zezwolenia, co powoduje, że można go zakwalifikować do samowoli budowlanej. W takim przypadku, dla jasności sytuacji, należy posłużyć się przepisami obecnymi i historycznymi Prawa budowlanego.

 

W poprzednim stanie prawnym obowiązywała ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane. Przepisy tej – już dzisiaj nieobowiązującej – ustawy zakładały, że samowolę budowlaną, z jednym wyjątkiem, można konwalidować. Art. 40 ustawy stanowił: „W wypadku wybudowania obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami, jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 37, właściwy terenowy organ administracji państwowej wyda inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu zgodnego z przepisami”. Artykuł 37, który dopuszczał nakazanie rozbiórki, dotyczył jedynie takich sytuacji, gdy: „terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część:

 

1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub

 

2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia”.

 

Poprzednie przepisy były zatem bardzo liberalne w tej kwestii.

 

Ten stan zmienił się 1 stycznia 1995 roku, kiedy to w życie weszła obecnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ten akt prawny z kolei zakładał bardzo restrykcyjne traktowanie samowoli budowlanej. Obecnie przepisy te uległy liberalizacji z uwagi na zarzuty niekonstytucyjności kierowane do twórców ustawy. Aktualnie w przypadku samowoli budowlanej, zgodnie z art. 48 Prawa budowlanego:

 

„Art. 48. 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

 

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

 

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

 

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

 

1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

 

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

 

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.

 

5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona”.

 

Prawo budowlane nie przewiduje żadnych okresów, w jakich działania właściwych organów mają być podjęte, co oznacza, że uprawnienia te są trwałe i mogą zostać wykorzystane bez względu na termin ukończenia budowy. Możliwość nakazania rozbiórki nie przedawnia się.

 

Ponieważ jednak w opisanej przez Pana sprawie chodzi o stan faktyczny zaistniały jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy – Prawo budowlane, należy mieć na względzie przepisy przejściowe, czyli takie, które w nowej ustawie regulują, jakie ma ona zastosowanie w stosunku do stanów dotyczących ustawy starej.

 

W Prawie budowlanym z 1994 roku kwestię tę reguluje art. 103, który stanowi: „Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe”. Oznacza to, że sprawa budowli z 1993 roku podlega liberalnym przepisom poprzednio obowiązującej ustawy, co wiąże się z brakiem możliwości rozbiórki, o ile nie zachodzą wskazane wyżej dwie przesłanki z art. 37 ust. 1 starej ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus VI =

»Podobne materiały

Nakaz rozbiórki

Rok temu PINB wydał decyzję nakazującą zasypanie zbiornika wodnego naszego sąsiada, jednak do tej pory sąsiad się do niej nie zastosował. Woda z tego zbiornika zalewa nam dom. Jak można wyegzekwować nakaz rozbiórki? Oprócz tego przed zasypaniem stawu sąsiad będzie musiał go opróżnić. Jesteśmy przek

 

Rozbiórka budynku

Jestem właścicielem części domu, który jest usytuowany na dwóch działkach w Kartuzach, przy czym nie jestem w stanie wskazać dokładnego przebiegu granicy działki, a co za tym idzie – przebiegu granicy podziału domu. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, od dziesięciu lat jest nie

 

Rozbiórka domku letniskowego

Pewien domek stoi na ramie bez fundamentów. Jeśli zamontujemy hamulce i światła, nadal będzie to budynek tymczasowy, a nie pojazd – tak orzekł sąd i podtrzymał decyzję o rozbiórce domku letniskowego. Zaczęła się już egzekucja tej rozbiórki. Czy jeśli postawimy domek na zarejestrowanej przyczep

 

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Rozbiórka zjazdu z drogi wojewódzkiej

Na terenie naszej działki istnieje stary zjazd z drogi wojewódzkiej wybudowany bez pozwolenia w latach 80. Sąsiad bez naszej zgody używał go od lat, utrudniając dojazd klientom do naszej myjni, dlatego wybudowaliśmy nowy zjazd (już z pozwoleniem). Teraz chcielibyśmy dokonać rozbiórki tego starego zj

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »