.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz rozbiórki altany – samowola budowlana

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 07.05.2012

W ogrodzie działkowym wybudowałem altanę murowaną o powierzchni ok. 50 m2 (zrobiłem to przed nowelizacją ustawy z 6 grudnia 2008 roku). W okolicy takich domków jest więcej, jednak zarząd uwziął się tylko na mnie. Dostałem decyzję nakazującą dokonanie rozbiórki altany i bardzo wysoką grzywnę. Odpowiednie pisma przesyłam w załączniku. Jak uniknąć konsekwencji związanych z samowolą budowlaną? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz przesłanej przez Pana dokumentacji należy niestety stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji nie ma Pan innego wyjścia niż niezwłocznie dokonać rozbiórki nielegalnie wybudowanej altany.

 

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego (w brzmieniu z 2006 r.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa „altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich”.

 

Skoro zatem wybudowany przez Pana budynek nie spełnia tych norm, a nie uzyskał Pan wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu, jest on tzw. samowolą budowlaną. Wobec tego słusznie organ nadzoru budowlanego wezwał Pana początkowo do legalizacji tej budowy, a następnie – wobec niewykonania przez Pana tego obowiązku – domaga się jego rozbiórki.

 

Niestety przedstawione przez Pana okoliczności wpływające na uchybienie przez Pana terminowi do odwołania się od decyzji stwierdzającej samowolę budowlaną nie znajdują uzasadnienia, gdyż wobec tego, że uchybienie nastąpiło nie z Pańskiej winy, miał Pan możliwość wnioskowania o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania.

 

Jak podaje przepis art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 

„Art. 58. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin”.

 

Ponieważ nie skorzystał Pan z możliwości ubiegania się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, odwołanie to nie mogło zostać w ogóle uwzględnione.

 

Na marginesie należy podnieść, na co również zwrócił uwagę organ nadzoru budowlanego, że Pana odwołanie dotyczy w zasadzie kwestii pozamerytorycznych, tj. nie podaje, w jakim zakresie wydana wobec Pana decyzja jest błędna, a jedynie opisuje Pański konflikt z zarządem ROD i wskazuje na istnienie na działkach innych altan o podobnym metrażu, co nie ma bezpośredniego przełożenia na Pana indywidualną sprawę w świetle przepisów Prawa budowlanego.

 

W dalszej kolejności należy wskazać, iż organ nadzoru wyznaczył Panu termin do zalegalizowania ww. budowy, tj. do przedstawienia wymaganych dokumentów, w tym w szczególności pozwolenia na budowę. Jednakże i tego obowiązku nie wykonał Pan w terminie, co zmusiło organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji o nakazaniu rozbiórki altany.

 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w sytuacji, w której wyjeżdżał Pan na dłuższy okres poza miejsce swojego zamieszkania, mając jednocześnie wiedzę o toczącym się postępowaniu administracyjnym, powinien Pan temu organowi administracji wskazać swój nowy adres zamieszkania.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Natomiast, stosownie do § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dlatego też i powyższa okoliczność niestety przemawia na Pana niekorzyść. Nie może Pan podnosić argumentu, że nie miał Pan możliwości wykonania nałożonego obowiązku, gdyż przebywał Pan pod innym adresem zamieszkania i nie mógł Pan odebrać korespondencji.

 

Mając zatem na uwadze w zasadzie ostateczność ww. decyzji nakazującej rozbiórkę wybudowanej przez Pana altany i brak możliwości skutecznego odwołania się od niej, należałoby – w celu uniknięcia konieczności zapłaty nałożonej na Pana grzywny – dokonać natychmiastowej rozbiórki przedmiotowego obiektu budowlanego.

 

Jak podaje przepis art. 125 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu. Natomiast § 2 stanowi, że postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego. Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny służy zażalenie.

 

Jeżeli jednak nie wykonałby Pan tego obowiązku przed upływem terminu do uiszczenia grzywny, mógłby Pan skorzystać z przepisu art. 126 ww. ustawy. Stanowi on, że na wniosek zobowiązanego, który wykonał obowiązek, grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia mogą być w uzasadnionych przypadkach zwrócone w wysokości 75% lub w całości. Państwowe organy egzekucyjne mogą zwrócić grzywnę po uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »