Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz płacowy inspektora pracy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 27.08.2008

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące tzw. nakazu płacowego wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), w aspekcie zgodności tej instytucji z istniejącym systemem prawnym, zwłaszcza dotyczącym rozstrzygania sporów ze stosunku pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów o legalności zatrudnienia, właściwe organy PIP uprawnione są do podjęcia szczegółowo wymienionych w tym przepisie działań pokontrolnych.

 

Środki pokontrolne przysługujące inspekcji pracy podzielić trzeba na dwa rodzaje, to znaczy decyzje administracyjne wymienione w art. 11 pkt 1-7 ustawy o PIP, oraz wystąpienie wymienione w art. 11 pkt 8 tejże ustawy. Podział ten budzi niekiedy tak w doktrynie jak i w orzecznictwie sądowym sprzeczne kierunki interpretacyjne.

 

Wśród decyzji administracyjnych najwięcej kontrowersji wywołuje nakaz płacowy (art. 11 pkt 7 ustawy o PIP), na mocy którego inspektor pracy może zobowiązać pracodawcę do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę lub innego należnego ze stosunku pracy świadczenia.

 

Charakter prawny nakazu płacowego był przedmiotem szeregu krytyk i wątpliwości prawnych na tle tego, czy stworzona przez ustawodawcę instytucja, jeszcze w 2001 r., pozostaje w zgodzie z istniejącym systemem prawa, a w szczególności, czy nie jest sprzeczna z zasadą sądowego dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

 

Nakaz płacowy, będący decyzją administracyjną, podlega obecnie natychmiastowemu wykonaniu z mocy przepisów ustawy, co zasadniczo oznacza, że organ rozpatrujący odwołanie od takiego nakazu nie może przesunąć jego terminu realizacji.

 

Zakaz ten wynika stąd, że należność objęta decyzją administracyjną stała się już wymagalna, wobec tego za pomocą decyzji organu państwa nie jest dopuszczalne przesuwanie jej terminu wymagalności, gdyż taka sytuacja mogłaby rzutować na prawo pracownika do odsetek za zwłokę.

 

Przedmiotem nakazu płacowego może być wynagrodzenie za pracę należne pracownikowi. Wątpliwości budzi pojęcie należnego wynagrodzenia. Niektórzy interpretują ten zwrot jako wynagrodzenie niesporne między stronami stosunku pracy, a inni jako niekwestionowane przez pracodawcę.

 

Z pierwszym poglądem należałoby się zgodzić, co oznacza, że przedmiotem nakazu płacowego nie może być zasadniczo taka należność ze stosunku pracy, która już wcześniej stała się przedmiotem pozwu złożonego przez pracownika do sądu pracy.

 

W ocenie spornego charakteru określonej należności ze stosunku pracy dopatrzyć się można sporności formalnej oraz sporności materialnej. Sporność formalna zachodzi wówczas, gdy w rzeczywistości nie ma podstaw do twierdzenia, iż istnieją uzasadnione wątpliwości prawne w zakresie prawa pracownika do danej należności, a mimo tego ta należność stała się przedmiotem pozwu do sądu pracy.

 

Przykładowo, pracodawca nie wypłacał przez dłuższy czas nagród jubileuszowych pracownikom ze względu na trudności finansowe. Pracownik w obawie o przedawnienie swojego roszczenia wystąpił do sądu pracy o zasadzenie tej należności, przerywając w ten sposób bieg przedawnienia.

 

Sporność materialna będzie miała miejsce wówczas, gdy roszczenie o dane świadczenie co do zasady jest w sposób uzasadniony sporne między stronami stosunku pracy. W takim przypadku inspektor pracy nie może wydać nakazu płacowego, lecz sprawę musi rozstrzygnąć sąd pracy zgodnie z art. 262 K.p.

 

Bardziej złożony jest pogląd dotyczący niekwestionowania danej należności przez pracodawcę. Zważyć bowiem trzeba, że owo kwestionowanie może nastąpić zarówno na różnym etapie postępowania, jak i może być poparte uzasadnioną bądź nieuzasadnioną argumentacją.

 

Pracodawca może kwestionować daną należność już w fazie podpisywania protokołu z kontroli, poprzez złożenie do jego treści określonych zastrzeżeń, albo też może kwestionować wynagrodzenie w treści odwołania od nakazu płacowego.

 

W tym drugim przypadku mielibyśmy do czynienia z nakazem legalnie wydanym, gdyż należność w toku kontroli nie była przez pracodawcę kwestionowana, a następnie doszło do takiego zarzutu w trybie złożonego odwołania od nakazu.

 

Z formalnego punktu widzenia pracodawca ma pełne prawo w taki sposób postąpić, gdyż żadne przepisy nie wymagają, aby kwestionował formalnie fakt niewypłacenia pracownikowi jakiejś należności wynagrodzeniowej.

 

Wynika to stąd, że instytucja zastrzeżeń do protokołu ma na celu wyeliminowanie zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym. Zapis w protokole kontroli, stwierdzający, że dany pracownik nie otrzymał np. nagrody jubileuszowej z tytułu 25-letniego stażu pracy, co do faktu jest prawdziwy i dlatego procedura dokładnie stosowana nie wymaga składania w tym zakresie zastrzeżeń.

 

W następstwie takiego zapisu, inspektor pracy analizuje ustalony stan faktyczny w relacji do obowiązujących przepisów i dopiero w treści nakazu przesądza o tym, że pracownikowi owa nagroda jubileuszowa należy się na podstawie wskazanych w tej decyzji przepisów.

 

W tych warunkach trudno poczytywać brak zastrzeżeń ze strony pracodawcy jako okoliczność ograniczającą jego prawo do złożenia odwołania od nakazu w formie zakwestionowania należności danego świadczenia.

 

Z drugiej strony, nie można się zgodzić z tym, że sam fakt zakwestionowania przez pracodawcę wymagalności określonego pracowniczego roszczenia wynagrodzeniowego już stanowi negatywną przesłankę wydania nakazu płacowego.

 

Przyjmując bowiem taką wykładnię, nakaz płacowy miałby charakter praktycznie teoretyczny, gdyż w każdym przypadku pracodawca mógłby zakwestionować nawet najbardziej oczywiste należności ze stosunku pracy. Uznać więc trzeba, że przesłanką negatywną dla wydania nakazu nie jest sam fakt zakwestionowania wymagalności określonego wynagrodzenia, ale uzasadnione zakwestionowanie tej należności.

 

Jak widać, mamy tutaj do czynienia z bardzo cienką linią demarkacyjną pomiędzy stanem bezsporności należności wynagrodzeniowej – dającym prawo wydania nakazu, a drugim przypadkiem, gdy pracodawca co prawda kwestionuje daną należność, ale w sposób nieuzasadniony.

 

Kwestia zasadności, czy bezzasadności argumentów pracodawcy musi w tych warunkach podlegać ocenie inspektora pracy wydającego nakaz, który de facto rozstrzygnie problem zaistniały między stronami stosunku pracy. Powstaje wobec tego uzasadnione pytanie, czy w tych warunkach instytucja nakazu płacowego nie narusza zasady rozstrzygania sporów ze stosunku pracy, które to uprawnienie przysługuje sądom pracy?Stan prawny obowiązujący na dzień 27.08.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

PIP a kontrola działalności gospodarczej

W artykule omówiono relację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) do kontroli prawa pracy przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »