Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.10.2015

W celu założenia spółki akcyjnej należy przede wszystkim sporządzić statut w formie aktu notarialnego oraz wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Konieczne jest również ustanowienie pierwszych organów spółki, w szczególności zarządu, który dokona zgłoszenia do KRS.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 306 Kodeksu spółek handlowych1 do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

 

 1. zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;
 2. wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 3. ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;
 4. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zawiązanie spółki akcyjnej i sporządzenie statutu

 

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób, z jednym ograniczeniem – spółka taka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 310 § 1 K.s.h. zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji, co następuje poprzez deklaracje akcjonariuszy wyrażone w formie aktu notarialnego.

 

Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego. W takim przypadku zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego oraz złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez statut granicach. Zmiana oświadczenia zarządu nie wpływa na zmianę chwili zawiązania spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie zarządu powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Wysokość kapitału zakładowego określona w statucie powinna być zgodna z oświadczeniem zarządu. Najprostszą metodą określania kapitału zakładowego na etapie zakładania spółki akcyjnej jest więc wskazywanie konkretnej jego wysokości.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i określać:

 

 1. firmę i siedzibę spółki (firma spółki może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”);
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 4. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;
 5. wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;
 8. liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;
 9. pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

 

Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:

 

 1. liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
 2. wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
 3. warunków i sposobu umorzenia akcji;
 4. ograniczeń zbywalności akcji;
 5. uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom;
 6. co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

 

Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z K.s.h. wynika, że przewiduje on wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.

 

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy

 

Zgodnie z art. 308 K.s.h. kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, a jeżeli są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

 

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

 

Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości.

 

Należy zaznaczyć, że obejmowanie akcji za wkłady niepieniężne łączy się co do zasady z koniecznością sporządzenia sprawozdania, które musi być zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Dlatego najprostszą metodą założenia spółki akcyjnej jest obejmowanie akcji wyłącznie za wkłady pieniężne.

 

Zgodnie z art. 315 § 1 K.s.h. wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w organizacji prowadzony przez bank na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej

 

W aktach notarialnych, w których wyrażona została zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi, należy również stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych organów spółki, czyli w szczególności zarządu i rady nadzorczej. Nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych organów spółki nie umieszcza się w statucie.

 

Wpis do KRS

 

Zgodnie z art. 316 § 1 K.s.h. zgłoszenia spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje zarząd. Zgłasza on zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

 

Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

 1. firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń;
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;
 4. wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje;
 5. liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
 6. wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem;
 7. nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
 8. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;
 9. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 10. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 11. jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma;
 12. jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności.

 

Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych wskazanych powyżej, nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd zgłasza tę okoliczność do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 07.10.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 + 0 =

 

»Podobne materiały

Czynności konieczne do utworzenia spółki akcyjnej

Do utworzenia spółki akcyjnej wymagane jest zawiązanie spółki przez jedną lub więcej osób, sporządzenie statutu spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie wkładów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Świadectwo udziałowe w spółce akcyjnej

Artykuł omawia istotę instytucji prawnej świadectwa udziałowego oraz przedstawia charakterystykę tego typu dokumentu.

Powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Artykuł omawia prawne środki zwalczania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w postaci powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Akcje i ich rodzaje

Artykuł omawia poszczególne rodzaje akcji.

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej jest następstwem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu albo inne osoby wskazane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub sąd. Cały proces kończy się wykreśleniem spółki

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz za

Zwołanie zgromadzenia w spółce akcyjnej

Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej wymagane jest dla podjęcia uchwał w przedmiocie najistotniejszych dla spółki spraw. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia przysługuje co do zasady zarządowi, jednak w szczególnych przypadkach może tego dokonać również rada nadzorcza lub sami

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może zmienić statut spółki akcyjnej w drodze uchwały. Jednak aby zmiana statutu była skuteczna, wymaga ona również zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą zobowiązany jest zgłosić zarząd spółki. Zmiana statutu jest obowiązkowa w przypadku podwyższenia lub ob
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »