Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najlepszy sposób przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 03.04.2020

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i szukam najlepszego sposobu na przekształcenie jej w istniejąca spółkę z o.o. (w której jestem udziałowcem i członkiem zarządu). Działalność obu firm jest taka sama. Trochę czytałam na ten temat i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wniesienie aportem w kapitał. Działalność ubezpieczeniowa we własnym lokalu, majątek to jedynie lokal.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najlepszy sposób przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności w nową spółkę z o.o.

W sytuacji, gdy istnieje:

 

 • jednoosobowa działalność oraz
 • odrębna spółka z o.o.,
  – nie jest możliwe przekształcenie działalności w tę spółkę.

 

Możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności w całkowicie nową spółkę, a następnie dalsze działania mające na celu ich połączenie. Ale to wymagałoby stosownych działań, czasu oraz dodatkowych kosztów.

 

Biorąc pod uwagę jak najmniejsze możliwe komplikacje, rachubę wchodzi:

 

 • przeniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. lub
 • zbycie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. – związane byłoby to co najmniej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych po Pani stronie z tytułu uzyskanej ceny zbycia.

 

W odniesieniu do wkładu pieniężnego w postaci przedsiębiorstwa zastosowanie będzie miało w szczególności postanowienie wspomnianego art. 75¹ Kodeksu cywilnego przewidującego, iż zbycie przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dodatkowo w przypadku, kiedy w skład przedsiębiorstwa, którego własność jest przenoszona na rzecz spółki kapitałowej w formie aportu, wchodzi nieruchomość, umowa przeniesienia praw do przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Przedsiębiorstwo posiadające nieruchomość – aport

Generalnie Pani firma to przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego (K.c.). Stosownie do art. 551 K.c.:

 

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Tak rozumiane przedsiębiorstwo może być przedmiotem obrotu prawnego.

Wydzielenie części majątku z firmy a podatek VAT

W przypadku, gdy możliwe jest wydzielenie z niego w sposób organizacyjny i funkcjonalny, a także finansowy części tego majątku – stanowić on może zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) i operacja gospodarcza z nim związana nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Jak wskazuje ustawa o podatku od towarów i usług:

 

„Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

 

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu tego pojęcia wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego.

 

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT): „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel […]”.

 

Przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

 

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT „przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej”.

 

Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zatem nie byłoby podatku VAT.

 

Umowa spółki zawarta była w systemie S-24. Zmiana umowy spółki i aport przedsiębiorstwa wymaga form aktu notarialnego, bowiem zmiana umowy przez S-24 dopuszczalna jest tylko dla sytuacji poukrywania wkładu w formie pieniężnej.

Podatek PCC przy aporcie przedsiębiorstwa

Jako, że aport przedsiębiorstwa nie jest objęty przepisami VAT, będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że wniesienie aportu wiąże się z zawarciem bądź zmianą umowy spółki.

 

Podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość, o którą powiększono kapitał (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b ustawy o PCC). Stawka podatku wynosi w takim przypadku 0,5%.

Podatek dochodowy przy założeniu spółki z o.o.

Dla Pani jako wnoszącej aport (osoby fizycznej) nominalna wartość udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT. Z ustawy:

 

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

109) przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Art. 17. 1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

9) wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio”.

 

Będzie Pani członkiem zarządu oraz jedynym wspólnikiem w spółce z o.o.

 

W treści art. 210 Kodeksu spółek handlowych dla czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółką kapitałową z jednej strony, reprezentowaną przez członka zarządu, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki, a tym wspólnikiem działającym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Takie czynności zgodnie z § 2 artykułu 210 powinny mieć formę aktu notarialnego.

 

Szczególne implikacje prawne dla przeniesienia prawa własności przedsiębiorstwa także w formie aportu wynikają z treści art. 552 K.c. stanowiącego, iż „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z treści przepisów szczególnych”. Postanowienie to oznacza, że niezależnie od stopnia szczegółowości czynności (umowy) przeniesienia własności danego przedsiębiorstwa albo ewentualnego pominięcia niektórych składników tego przedsiębiorstwa w stosownej umowie, skutek prawny w postaci wniesienia tego przedsiębiorstwa, w całości jako aportu do spółki następuje z mocy prawa, o ile strony takiej umowy (spółka i przedsiębiorca) nie dokonają wyraźnych wyłączeń w tym zakresie.

 

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości przenosi własność/wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły (art. 155 § 1 K.c.).

 

Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (zob. także art. 158 § 1).

 

Umowa spółki z o.o. stanowi inną umowę zobowiązującą np. do przeniesienia własności rzeczy. Dlatego też, co do zasady, przenosi własność przedmiotu wkładu na spółkę. Umowa spółki z o.o., która wywiera skutek rozporządzający, stanowi wystarczającą podstawę do przejścia prawa własności przedmiotu wkładu na spółkę z o.o.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II CSK 740/13, potwierdził, iż umowa zmiany spółki z o.o., w której pokryciem nowych udziałów wspólników jest wniesienie przez nich wkładu niepieniężnego w postaci własności należącej do nich nieruchomości, stanowi co do zasady czynność prawną zobowiązująco-rozporządzającą, a więc zobowiązuje do przeniesienia i jednocześnie przenosi własność tej nieruchomości na powstałą spółkę z o.o.

 

W obecnym stanie prawnym umowa spółki przenosi własność przedmiotu aportu na spółkę przy spełnieniu warunków określonych w art. 155 § 1 K.c., tj. gdy przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Podniesienie kapitału zakładowego przy aporcie przedsiębiorstwa do spółki

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa byłoby związane z koniecznością podniesieniem kapitału zakładowego spółki w zamian za nowe udziały dla wspólnika (za przedsiębiorstwo ). A to oznacza:

 

 1. stosowne uchwały w spółce z o.o.,
 2. zmianę umowy spółki i ustalenie jej tekstu jednolitego; dokładne opisanie przedsiębiorstwa i jego składników w zmianie umowy spółki, zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa do spółki w ramach pokrywania aportu,
 3. sporządzenie protokołu przekazania przedsiębiorstwa,
 4. zgłoszenie zmian do KRS,
 5. likwidację Pani działalności jednoosobowej.

 

Zdarza się, że w sytuacji, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, notariusz realizuje to inaczej: zmiana umowy spółki z opisem składników przedsiębiorstwa oraz odrębna umowa przeniesienia przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus 8 =

»Podobne materiały

Spłata wspólników spółki jawnej a podatek do zapłaty

Od 28 lat prowadzimy trzy osobową spółkę jawną, wybudowaliśmy zakład na działce, która stanowi naszą wspólną własność (akt notarialny na trzech wspólników i ich małżonki). Z uwagi na wiek emerytalny 2 wspólników ma zamiar po uprzedniej zgodzie wspólników spłacić ich i w ich miejsce przyjąć na wspóln

 

Przeniesienie majątku spółki cywilnej do działalności jednoosobowej

Jest dwóch wspólników spółki cywilnej (rodzina: brat i siostra). Jeden ze wspólników chce zakończyć działalność gospodarczą, a drugi chce ją prowadzić dalej. Jaka jest najkorzystniejsza forma zakończenia działalności w spółce cywilnej i przeniesienie całego majątku do indywidualnej działalności gosp

 

Konsekwencje prawno-podatkowe po śmierci wspólnika spółki cywilnej

Jakie są konsekwencje prawno-podatkowe po śmierci wspólnika spółki cywilnej? Niedawno zmarł mój tata, który był wspólnikiem spółki cywilnej w 50%, pozostali dwaj wspólnicy posiadają po 25% udziałów. Zgodnie z umową spółki spadkobiercy wchodzą na miejsce zmarłego wspólnika. Zgodnie z oświadczeniem sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »