Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najemca mieszkania służbowego MSWiA

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13.07.2015

Jestem od 29 lat najemcą mieszkania służbowego MSWiA. Aktualnie chcę je wykupić, napisałem już wniosek do swojego ADM, czy mam pisać wniosek również do MSWiA? Kto załatwia formowalności? Czy mogę dostać propozycję wykupienia mniejszego lokalu?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W niniejszej sprawie najprawdopodobniej chodzi o wykup lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa, który został oddany jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd.

 

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od 7 maja 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 85, poz. 464).

 

„Sprzedaż może nastąpić na rzecz następujących osób zajmujących lokal na czas nieoznaczony:

 

1)  żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2)  emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

3)  członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2 wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci (chodzi tu o: małżonka, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego),

4)  osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony,

5) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

6) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu”.

 

Roszczenie uprawnionego najemcy aktualizuje się dopiero, jeśli jego lokal zostanie przeznaczony do zbycia. Niestety najemca nie ma żadnych środków prawnych, które przymusiłby właściciela lokalu do jego zbycia.

 

I tak, najpierw Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do dnia 30 września każdego roku, sporządza i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób uprawnionych. Lokale mieszkalne ujęte w zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykazach podlegają sprzedaży zgodnie z rocznymi planami sprzedaży lokali mieszkalnych, które ustala Dyrektor w terminie do 31 stycznia każdego roku. Roczny plan sprzedaży może być na bieżąco aktualizowany.

 

Jeśli minister zatwierdzi wykaz, to następnie Dyrektor musi wystąpić do organu nadzorującego o zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu. Po uzyskaniu zgody Dyrektor składa do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętych w rocznym planie sprzedaży, w celu ich sprzedaży na rzecz osób uprawnionych. Po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętej w rocznym planie sprzedaży Dyrektor Zarządu zawiadamia pisemnie osoby uprawnione o przeznaczeniu zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych do sprzedaży. Zawiadomienie zawiera informacje o:

 

uprawnieniu do złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, wraz z informacją o pierwszeństwie w nabyciu i terminie złożenia wniosku;

nazwie i adresie organu, do którego składa się wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego;

dokumentach, jakie należy załączyć do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

wysokości, sposobie i terminie wpłacenia należności na pokrycie zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadających na zbywany lokal mieszkalny oraz o rachunku bankowym, na który należy dokonać wpłaty.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoba uprawniona może złożyć do Dyrektora Zarządu wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego osoba uprawniona załącza potwierdzenie wpłaty kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, wskazanej w zawiadomieniu.

 

Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, po określeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego w formie operatu szacunkowego, Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w budynkach, w których znajdują się ujęte w wykazie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

„Po zapoznaniu się z wykazem oraz wartością rynkową lokalu mieszkalnego osoba uprawniona w terminie 14 dni od daty wywieszenia wykazu składa do Dyrektora Zarządu pisemną deklarację, w której:

 

1) potwierdza, czy podtrzymuje swój wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, czy też rezygnuje z nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, albo określa inny termin, w którym zamierza nabyć lokal mieszkalny, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego,

2) określa, czy zamierza nabyć zajmowany lokal mieszkalny za gotówkę, czy na raty;

3) deklaruje wysokość pierwszej wpłaty, jaką zamierza wnieść przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku wyboru ratalnej formy płatności”.

 

„Po upływie terminu określonego w wykazie jednak nie krótszym niż 21 dni od dnia wywieszenia tego wykazu lub jego uzupełnienia, Dyrektor Zarządu:

 

1) spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwany dalej »protokołem uzgodnień«, w terminie ustalonym przez Dyrektora Zarządu wspólnie z osobą uprawnioną;

2) przekazuje do kancelarii notarialnej dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

3) ustala termin sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

Tym samym najpierw musiałby Pan ustalić, czy zajmowany przez Pana lokal w ogóle został przeznaczony na sprzedaż”.

 

Wykup może dotyczyć tylko lokalu zajmowanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Podział majątku – prawo do posiadania mieszkania z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej po rozwodzie

Przed kilkunastu laty były mąż (rozwiedliśmy się w 2006 r.) otrzymał przydział na mieszkanie z WAM-u – był żołnierzem. Jako że posiadał rodzinę, więc mieszkanie miało oczywiście większy metraż, aniżeli gdyby był kawalerem. Od 2004 r. mieszkam w tym mieszkaniu sama z na

Mieszkanie służbowe i zameldowanie po rozwodzie

Ja i moja była żona kupiliśmy moje służbowe mieszkanie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Przed jego kupnem podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Czy słusznie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podzieliła po połowie do wykupienia moje mieszkanie służbowe? Druga sprawa dotyczy tego, że mie

Wykup mieszkania TBS, które dawniej było zakładowe

20 lat temu mój ojciec otrzymał mieszkanie zakładowe. Później firma została zlikwidowana, mieszkanie można było wykupić, ale rodzice nie dysponowali środkami i mieszkanie przeszło w ręce TBS. Czy obecnie istnieje możliwość wykupienia nieruchomości?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »