.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Najemca mieszkania służbowego MSWiA

Jestem od 29 lat najemcą mieszkania służbowego MSWiA. Aktualnie chcę je wykupić, napisałem już wniosek do swojego ADM, czy mam pisać wniosek również do MSWiA? Kto załatwia formowalności? Czy mogę dostać propozycję wykupienia mniejszego lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej sprawie najprawdopodobniej chodzi o wykup lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa, który został oddany jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd.

 

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od 7 maja 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 85, poz. 464).

 

„Sprzedaż może nastąpić na rzecz następujących osób zajmujących lokal na czas nieoznaczony:

 

1)  żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2)  emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3)  członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2 wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci (chodzi tu o: małżonka, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego),

4)  osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony,

5) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

6) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu”.

 

Roszczenie uprawnionego najemcy aktualizuje się dopiero, jeśli jego lokal zostanie przeznaczony do zbycia. Niestety najemca nie ma żadnych środków prawnych, które przymusiłby właściciela lokalu do jego zbycia.

 

I tak, najpierw Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do dnia 30 września każdego roku, sporządza i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób uprawnionych. Lokale mieszkalne ujęte w zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykazach podlegają sprzedaży zgodnie z rocznymi planami sprzedaży lokali mieszkalnych, które ustala Dyrektor w terminie do 31 stycznia każdego roku. Roczny plan sprzedaży może być na bieżąco aktualizowany.

 

Jeśli minister zatwierdzi wykaz, to następnie Dyrektor musi wystąpić do organu nadzorującego o zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu. Po uzyskaniu zgody Dyrektor składa do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętych w rocznym planie sprzedaży, w celu ich sprzedaży na rzecz osób uprawnionych. Po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętej w rocznym planie sprzedaży Dyrektor Zarządu zawiadamia pisemnie osoby uprawnione o przeznaczeniu zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych do sprzedaży. Zawiadomienie zawiera informacje o:

 

uprawnieniu do złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, wraz z informacją o pierwszeństwie w nabyciu i terminie złożenia wniosku;

nazwie i adresie organu, do którego składa się wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego;

dokumentach, jakie należy załączyć do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

wysokości, sposobie i terminie wpłacenia należności na pokrycie zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadających na zbywany lokal mieszkalny oraz o rachunku bankowym, na który należy dokonać wpłaty.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoba uprawniona może złożyć do Dyrektora Zarządu wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego osoba uprawniona załącza potwierdzenie wpłaty kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, wskazanej w zawiadomieniu.

 

Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, po określeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego w formie operatu szacunkowego, Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w budynkach, w których znajdują się ujęte w wykazie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

„Po zapoznaniu się z wykazem oraz wartością rynkową lokalu mieszkalnego osoba uprawniona w terminie 14 dni od daty wywieszenia wykazu składa do Dyrektora Zarządu pisemną deklarację, w której:

 

1) potwierdza, czy podtrzymuje swój wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, czy też rezygnuje z nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, albo określa inny termin, w którym zamierza nabyć lokal mieszkalny, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego,

2) określa, czy zamierza nabyć zajmowany lokal mieszkalny za gotówkę, czy na raty;

3) deklaruje wysokość pierwszej wpłaty, jaką zamierza wnieść przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku wyboru ratalnej formy płatności”.

 

„Po upływie terminu określonego w wykazie jednak nie krótszym niż 21 dni od dnia wywieszenia tego wykazu lub jego uzupełnienia, Dyrektor Zarządu:

 

1) spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwany dalej »protokołem uzgodnień«, w terminie ustalonym przez Dyrektora Zarządu wspólnie z osobą uprawnioną;

2) przekazuje do kancelarii notarialnej dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

3) ustala termin sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

Tym samym najpierw musiałby Pan ustalić, czy zajmowany przez Pana lokal w ogóle został przeznaczony na sprzedaż”.

 

Wykup może dotyczyć tylko lokalu zajmowanego.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl