.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wpisanie do umowy najmu mieszkania komunalnego dziecka

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 02.06.2009

Mieszkam z rodzicami (jestem osobą pełnoletnią) w mieszkaniu komunalnym od urodzenia. Najemcami są oboje rodzice. Nie jestem wpisana do umowy najmu lokalu jako osoba upoważniona. Chcieliśmy dokonać takiego wpisu, ale w urzędzie ds. lokalowych powiedziano nam, że urząd może, ale nie musi się na to zgodzić. Znam przypadki, w których osobom takim jak ja (dzieciom najemców) odmówiono wejścia w stosunek najmu, ponieważ nie widnieli na umowie jako osoby upoważnione. Czy rzeczywiście urząd może odrzucić prośbę o wpisanie mnie do umowy najmu? Czy mogę zostać eksmitowana po śmierci rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpisanie do umowy najmu mieszkania komunalnego dziecka

Kto może wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy?

Stosownie do art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

Osoby wymienione w art. 691 § 1 K.c. wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 K.c.).

 

Jeżeli więc w chwili śmierci Pani rodziców będzie Pani stale zamieszkiwała w lokalu, to wstąpi Pani w stosunek najmu.

 

Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, z chwilą śmierci najemcy. Wstąpienie w stosunek najmu nie jest uzależnione od tego, czy osoby uprawnione są zameldowane na pobyt stały w lokalu ani czy są ujawnione w umowie najmu jako osoby upoważnione do zamieszkiwania z najemcą.

Pozew do sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

W razie sporu co do tego, czy dana osoba wstąpiła w stosunek najmu po zmarłym najemcy, osoba ta może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie, że wstąpiła w stosunek najmu. Możliwość do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu wynika z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

 

W toku postępowania o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu należy wykazać zaistnienie przesłanek z art. 691 K.c., jak również istnienie interesu prawnego w uzyskaniu takiego orzeczenia. Interes prawny po stronie powoda wystąpi wtedy, kiedy powstaną wątpliwości, czy powód wstąpił w stosunek najmu, czyli kiedy zaistnieje konieczność uzyskania sądowego potwierdzenia tego faktu. Taka sytuacja zdarzy się np. wtedy, kiedy właściciel mieszkania nie będzie przyjmował do wiadomości tego, że dana osoba wstąpiła w stosunek najmu i traktować będzie tę osobę jako osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego.

 

Jeżeli po śmierci Pani rodziców urząd gminy odmówi potwierdzenia tego, że wstąpiła Pani w stosunek najmu po swoich rodzicach, będzie Pani mogła wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Czy gmina może odmówić wstąpienia w stosunek najmu lokalu pełnoletniemu dziecku po śmierci rodziców?

Jeżeli zaistniałaby taka sytuacja, że po śmierci rodziców urząd wystąpiłby do sądu z pozwem o Pani eksmisję, powołując się na to, że nie ma Pani tytułu prawnego do lokalu, będzie mogła Pani żądać oddalenia takiego powództwa jako bezzasadnego, powołując się na fakt wstąpienia w stosunek najmu po swoich rodzicach. Jeżeli w chwili śmierci rodziców faktycznie będzie Pani stale zamieszkiwać z rodzicami, to takie powództwo gminy zostanie z pewnością oddalone.

 

Przepisy prawa nie precyzują, co oznacza termin „stałe zamieszkiwanie”, ale można uznać, że o stałym zamieszkiwaniu w konkretnym mieszkaniu możemy mówić wówczas, kiedy mieszkanie jest centrum życiowym dla danej osoby, w mieszkaniu znajdują się jej rzeczy osobiste, osoba tam przebywa, wypoczywa, pracuje itp. Zgodnie z poglądem panującym w judykaturze „zamieszkiwanie” to zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w tym mieszkaniu i tej miejscowości będą koncentrowały się wszystkie sprawy osobiste i majątkowe zamieszkującego, choćby nawet przez czas dłuższy w lokalu tym nie zamieszkiwał z różnych przyczyn życiowych. Aby spełnić warunek „stałego zamieszkania”, zamieszkujący nie może mieć innego mieszkania, a lokal mieszkalny, który zajmuje, musi stanowić centrum jego spraw życiowych.

 

Fakt stałego zamieszkiwania z rodzicami w chwili ich śmierci – w razie ewentualnych spraw sądowych o eksmisję czy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – będzie musiał być udowodniony w toku ewentualnego postępowania. Jako dowody, które potwierdzą stałe zamieszkiwanie z rodzicami w chwili ich śmierci, można przedstawić zeznania świadków (np. sąsiadów), dokumenty stwierdzające, że Pani wspólnie zamieszkiwała z rodzicami (np. korespondencja urzędowa prowadzona z Panią).

 

Należy też pamiętać, że przepisów dotyczących wstąpienia w stosunek najmu nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego (art. 691 § 5 K.c.). Dlatego też jeżeli umrze któryś z Pani rodziców, nie wstąpi Pani w stosunek najmu. Dopiero po śmierci drugiego z rodziców to wstąpienie nastąpi.

 

Pomimo że nie jest Pani ujęta w umowie najmu jako osoba upoważniona do korzystania z mieszkania, którego najemcami są Pani rodzice, to ma Pani prawo do korzystania z lokalu.

Korzystanie z lokalu mieszkalnego przez członka rodziny najemcy

Pani prawo do korzystania z lokalu nie wynika z umowy użyczenia czy z podnajmu, na co rodzice powinni uzyskać zgodę właściciela, jeżeli odpowiedni zapis o zgodzie znajduje się w umowie. Pani prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu wywodzi się z prawa najmu lokalu rodziców.

 

Według doktryny, a także orzecznictwa sądowego, sytuacja, w której najemca korzysta z lokalu wspólnie np. z członkami rodziny, nie jest równoznaczna z oddaniem lokalu mieszkalnego w podnajem lub do bezpłatnego używania.

 

Dlatego nawet jeżeli urząd odmówi zmodyfikowania umowy w ten sposób, by znalazł się w niej zapis, że jest Pani uprawniona do korzystania z mieszkania jako dziecko najemców, to i tak nie zmienia to faktu, że takie uprawnienie Pani posiada.

 

Urząd może odrzucić Pani prośbę o ujęcie Pani w umowie jako osoby uprawnionej do korzystania z mieszkania chociażby z tego względu, że nie jest Pani stroną umowy najmu. Jeżeli nawet z prośbą o aneks do umowy wystąpią najemcy, urząd może odmówić, ale nie zmienia to faktu, że jest Pani uprawniona do korzystania z mieszkania.

 

W sytuacjach, o których Pani pisze – „Znam przypadki, w których osobom takim jak ja (dzieciom najemców) odmówiono wejścia w stosunek najmu, ponieważ nie widnieli na umowie jako osoby upoważnione” – należy wskazać, że gmina (właściciel lokalu) nie może odmówić wstąpienia w stosunek najmu. Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa i nie jest uzależnione od zgody właściciela mieszkania.

 

Jeżeli właściciel lokalu neguje fakt wstąpienia w stosunek najmu, mimo że zostały ku temu spełnione przesłanki, wówczas potwierdzenia tego faktu można domagać się na drodze sądowej. Jeżeli dana osoba (uprawniona wedle art. 691 K.c.) w chwili śmierci najemcy stale z nim zamieszkiwała, to wstępuje w stosunek najmu z mocy prawa, niezależnie od tego, czy była ujęta w umowie najmu, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl