.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagrody jubileuszowe dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.04.2011

Czy w spółdzielni mieszkaniowej zatrudniającej 8 pracowników łącznie z zarządem mogą przysługiwać nagrody jubileuszowe dla członków zarządu, a dla pozostałych pracowników nie? Czy mam prawo jako pracownik spółdzielni ubiegać się o nagrodę jubileuszową, jeśli kilka lat temu obowiązywał regulamin dający prawo do nagrody wszystkim pracownikom? Czy mogę poprzeć się tym, że zostaliśmy poinformowani o błędnej dacie wprowadzenia nowej uchwały?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, by nagrodę jubileuszową przyznać tylko członkom zarządu. Proszę jednak pamiętać, że nagroda taka nie może im być przyznana ani w układzie zbiorowym pracy, ani w regulaminie wynagradzania. Ani układ zakładowy, ani regulamin wynagradzania nie mogą bowiem określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, głównych księgowych oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

Jeśli pracodawca chce przewidzieć wypłatę nagród jubileuszowych takim osobom, może to uczynić, zamieszczając odpowiednie postanowienie w umowie o pracę.

 

Niemniej należy rozważyć, czy w ten sposób nie dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zakresie warunków zatrudnienia. Prawo dopuszcza możliwość różnicowania zatrudnionych, jednak tylko i wyłącznie z obiektywnych powodów (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11.07.1996 r., sygn. akt I PK 86/06).

 

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio.

 

Dyskryminacja bezpośrednia dotyczy konkretnego pracownika i polega na tym, że pracownik z jednej lub z kilku przyczyn był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

 

Natomiast dyskryminacja pośrednia dotyczy większej liczby pracowników lub wszystkich pracowników i polega na tym, że na podstawie pozornie neutralnego zachowania, stosowanego postanowienia czy kryterium sytuacja w zatrudnieniu grupy pracowników wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn (np. płeć, wiek itp.) jest lub mogłaby być ukształtowana mniej korzystnie, a nie uzasadniają tego inne obiektywne przyczyny.

 

Z faktu, że w zawiadomieniu kierowanym do pracowników podana została błędnie data uchwały, moim zdaniem nie można wywodzić, że uchwała jest nieważna. W mojej opinii mamy do czynienia z oczywistą omyłką.

 

Uważam, że swoje ewentualne roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej powinien Pan oprzeć na zasadzie równego traktowania pracowników, o czym była już mowa wyżej. W szczególności winien Pan powołać się na art. 183b § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w myśl którego „za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (...) uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest (...) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą”.

 

Roszczenie takie jest próbą, ale jeśli wygrałby Pan proces, to tym samym wygrałby Pan spór o nagrodę jubileuszową. Sąd musiałby stwierdzić, że doszło do naruszenia zasady równego traktowania, żeby otrzymał Pan nagrodę. Niemniej wdanie się spór przed sądem z pewnością nie będzie rzeczą przyjemną.

 

Ewentualnie niech najpierw spróbuje Pan poprosić o pomoc Radę Nadzorczą albo poradzi się w Państwowej Inspekcji Pracy. Prawdopodobnie Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w Pańskiej spółdzielni kontrolę.

 

Nadto należy zwrócić uwagę, że regulaminu wynagradzania nie wprowadza się dla osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Potwierdza to art. 24126 § 2 Kodeksu pracy, który wyraźnie stanowi, iż „regulamin wynagradzania nie może określać zasad wynagradzania osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy”.

 

W art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy ustawodawca wskazuje, że pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są:

 

  1. pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy (dyrektorzy, prezesi);
  2. pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (jak w przypadku spółdzielni)
  3. główni księgowi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton