.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda za osobiste osiągnięcia małżonka

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 25.09.2012

Jestem po rozwodzie i chciałabym uporządkować kwestie związane z podziałem majątku. W trakcie małżeństwa ja i mój mąż mieliśmy wspólność majątkową. W tym czasie otrzymywałam nagrody za osobiste osiągnięcia (nagrody naukowe). Były one przeznaczane na zakup określonych rzeczy wspólnych (np. kina domowego, komputera). Niestety nie mam rachunków. Czy w takiej sytuacji można wystąpić o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić skład majątku wspólnego. Sąd z urzędu bada przedmiotową kwestię, ale koniecznym elementem dla wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. Mogą Państwo uregulować stosunki majątkowe małżeńskie w toku postępowania o podział majątku wspólnego. Dotyczy to oczywiście rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Wobec faktu, iż pytanie dotyczyło kwestii rozliczenia nagród, skupiłem się na tym aspekcie.

 

Generalną zasadą majątkowych stosunków małżeńskich jest ustalenie, iż rzeczy i prawa majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Jak podaje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.):

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

W art. 33 K.r.o. ustawodawca przewidział wyjątki od tej generalnej zasady. Zgodnie z treścią art. 33 pkt 8 K.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Nagrodą w rozumieniu art. 33 pkt 8 jest przyznanie danej osobie określonych walorów stanowiących wartość majątkową (uzasadnienie uchwały SN z 9 stycznia 1986 r., III CZP 81/85, LexPolonica nr 310287, OSNCP 1986, nr 12, poz. 197).

 

Nagrodami za osobiste osiągnięcia są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody artystyczne, literackie, naukowe, techniczne, nagrody uzyskane na różnego rodzaju konkursach, np. śpiewaczych, recytatorskich (uzasadnienie uchwały SN z 17 lutego 1967 r., III CZP 115/66, LexPolonica nr 298972, OSNCP 1967, nr 6, poz. 101 i postanowienie SN z 24 marca 1975 r., III CRN 3/75, LexPolonica nr 330605, OSPiKA 1976, nr 9, poz. 174).

 

Nagrodami takimi są także nagrody za osiągnięcia niemające charakteru twórczego, np. nagrody za ratowanie życia ludzkiego, nagrody sportowe, nagrody na turniejach (quizach), polegające na wykazaniu się specjalnymi wiadomościami w określonej dziedzinie (glosa K. Nowickiej do powołanego postanowienia SN z 24 marca 1975 r., III CRN 3/75, LexPolonica nr 330605, OSPiKA 1976, nr 9, poz. 174).

 

Nagrodami w rozumieniu art. 33 pkt 8 nie są świadczenia przyznawane w związku z wykonywaniem pracy, choćby miały charakter dodatkowy i były wyrazem uhonorowania dobrych wyników pracy albo starannego lub wieloletniego wykonywania obowiązków pracowniczych. Charakteru takiego nie nadaje tym świadczeniom uznawanie ich przez prawo pracy za „nagrody”.

 

Bez wątpienia uzyskane przez Panią nagrody weszły w skład Pani majątku osobistego. Przeznaczanie ich na zakup wspólnych przedmiotów stanowiło Pani nakład z majątku osobistego na majątek wspólny i może zostać to rozliczone w toku postępowania o podział majątku wspólnego. W toku tego postępowania może Pani dochodzić połowy wydatkowanych środków.

 

Ciężar udowodnienia zarówno pochodzenia środków, jak też celu ich wydatkowania ciąży na Pani. Oczywiście zdaję sobie sprawę z trudności dowodowych, ale pomocne mogą okazać się zeznania świadków, faktury i rachunki. Sam fakt, iż mąż twierdzi inaczej, pozostaje bez znaczenia. Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym i rzeczą stron będzie wykazywanie, iż dany składnik wchodzi w skład majątku osobistego czy wspólnego oraz źródła pochodzenia środków na jego nabycie.

 

Oczywiście sprawę zwrotu nakładów sugerowałbym połączyć z kompleksowym podziałem majątku wspólnego. W moim mniemaniu (z punktu widzenia praktyka) sprawa zwrotu nakładów ma duże szanse powodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »