.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda roczna po śmierci członka zarządu

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 31.10.2011

Czy istnieje możliwość przyznania członkowi zarządu nagrody rocznej przewidzianej w art. 10 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami – po śmierci tego członka zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak słusznie Pan wskazuje, prawo do nagrody rocznej dla członków zarządu podmiotów należących do szeroko pojętego skarbu państwa (w tym m.in. przedsiębiorstw państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną; jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych, fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji; państwowych jednostek budżetowych, czy też samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) reguluje ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami.

 

Wśród profitów, które mogą zostać przyznane kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa powyżej, i ich zastępcom, członkom organów zarządzających, głównym księgowym, likwidatorom, członkom organów nadzorczych, a także kierownikom SPZOZ, w art. 10 ustawy wskazuje się nagrodę roczną.

 

Przedmiotowa nagroda, na co wskazuje art. 10 ust. 1 ustawy, jest nagrodą fakultatywną i uznaniową. Podkreśla to zwrot „w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań może być przyznana nagroda roczna”.

 

Dla członków zarządu, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, nagrodę tę może przyznać w formie decyzji osoba lub organ właściwy dla członka zarządu w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

 

Ponieważ świadczenie to, jak zostało to podniesione powyżej, nie jest zależne od spełnienia konkretnych przesłanek, a jedynie od decyzji osoby trzeciej (bądź organu), chwilą decydującą o nabyciu prawa do nagrody jest moment podjęcia decyzji przez organ i przekazania jej do wiadomości uprawnionego.

 

Z tego też względu uprawniony musi mieć możliwość otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia (musi być podmiotem praw i obowiązków). Jeżeli, tak jak Pan wskazuje, członek zarządu nie żyje, brak jest możliwości przyznania mu nagrody post mortem (z łac. po śmierci), gdyż to nie on byłby już jej adresatem.

 

Odmiennie należy kwalifikować sytuację, kiedy nabycie prawa nastąpiłoby przed zgonem uprawnionego (czy to na mocy ustawy, np. nagroda jubileuszowa, czy też na mocy decyzji organu). W takim przypadku już po nabyciu prawa do świadczenia z chwilą śmierci uprawnionego przeszłoby ono na jego spadkobierców jako składnik masy spadkowej.

 

W mojej ocenie, jeżeli mielibyśmy do czynienia z zakładem budżetowym, dokonanie tego typu wypłaty mogłoby zostać zakwalifikowane nawet jako działanie na szkodę spółki (wydatkowanie środków bez umocowania prawnego).

 

Oczywiście ze względu na brak stanowisk orzecznictwa i doktryny wskazane powyżej opinie stanowią wyłącznie jedną ze ścieżek interpretacji (moim zdaniem mającą najwięcej podstaw do stosowania).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton