.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 26.09.2012

W maju sąd rejonowy skazał pewnego człowieka za dokonanie dwóch przestępstw z art. 279 § 1 Kodeksu karnego. Sąd ustalił, że obu czynów dopuścił się w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu (ale nie działał z zamiarem z góry powziętym). Człowiek ten ujawnił przed organami ścigania inne osoby, które współdziałały z nim w popełnieniu przestępstw. W efekcie sąd wymierzył oskarżonemu jedną karę za oba przestępstwa (pozbawienie wolności na 2 lata i 6 miesięcy). Czy takie rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem? Kiedy można zastosować instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Możliwe jest również orzeczenie środka karnego w postaci przepadku przedmiotów lub obowiązku naprawienia szkody.

 

Z treści pytania wynika, iż oskarżony współpracował z organami ścigania. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r. (sygn. akt II AKa 1/2000): „Treść art. 60 § 3 kk nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, że instytucja obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary dotyczy wyłącznie sprawcy »współdziałającego« z innymi osobami, co oznacza, że w grę wchodzić może współdziałanie z co najmniej dwiema osobami. Nie chodzi przy tym o »współdziałanie« rozumiane w sensie potocznym, które polega na wspólnej akcji przestępczej, w trakcie której dochodzi do realizacji przez poszczególnych jej uczestników znamion różnych przestępstw, ale »współdziałanie« rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym temu pojęciu przez przepisy zawarte w rozdziale II kk. Osobą »współdziałającą« ze sprawcą, w ujęciu powyższych przepisów, jest więc współsprawca, tzn. sprawca kierowniczy, sprawca polecający, podżegacz i pomocnik, przy czym wszystkie te postaci współdziałania dotyczą konkretnego czynu zabronionego, nie zaś pewnych wspólnych działań, w trakcie których popełniane są różne przestępstwa”.

 

Ustawodawca zatem przewidział możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę pod pewnymi warunkami. W niniejszej sytuacji było to wskazanie pozostałych osób współdziałających z ujętym sprawcą. Przypuszczam, iż osoby, które wydał oskarżony, były właśnie współsprawcami w ujęciu, o którym mowa powyżej (sprawca kierowniczy, sprawca polecający, podżegacz i pomocnik).

 

Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju w zależności od tego, czy czyn jest zbrodnią, czy występkiem, jak również w zależności od tego, jakie granice ustawowego zagrożenia przewidział ustawodawca za dane przestępstwo.

 

Kradzież z włamaniem stypizowana w art. 279 § 1 Kodeksu karnego jest występkiem, albowiem występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Mając zatem na uwadze powyższe, jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku (w niniejszym przypadku mamy zagrożenie od roku do lat 10), sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

 

Istotne jest także, iż w przypadku, o którym mowa w art. 60 § 3 Kodeksu karnego, sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5, może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. W niniejszej sytuacji sąd nie skorzystał z tej możliwości, przyjmując, iż godziłoby to w poczucie sprawiedliwości. Ustawodawca bowiem przewidział, iż sąd może z takiej możliwości skorzystać, ale nie musi.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze powyższe rozważania, należy wskazać, iż sąd wymierzając karę pozbawienia wolności, kierował się przepisami prawa z rozdziału VI Kodeksu karnego: „Zasady wymiaru kary i środków karnych”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »