.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.11.2013

Mam 49% udziałów w spółce z o.o. (razem jest 5 wspólników). Nie jestem członkiem zarządu spółki ani w żaden inny formalny sposób z nią związany. Zawiadomiłem prezesa o chęci spotkania się zgodnie z umową spółki. Okazało się, że ma to być nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Teraz zarząd wzywa mnie do uzasadnienia mojego wniosku oraz przekazania projektu uchwał w ciągu 7 dni. Rzeczywiście chciałbym trochę pozmieniać w spółce (m.in. zmienić prezesa), ale te pomysły chciałbym poprzedzić dyskusją. Jakie mam prawa i obowiązki w związku z tą sytuacją? Załączam umowę spółki oraz dokumentację związaną ze sprawą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o spotkanie się wszystkich wspólników może być potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Na spotkaniu będą wszyscy wspólnicy i będzie reprezentowane 100% kapitału. Można byłoby takie spotkanie potraktować jako zgromadzenie, które może odbyć się bez formalnego zwołania – o ile nikt z obecnych nie zgłosiłby w tym zakresie sprzeciwu.

 

Ma Pan co najmniej 10% udziałów i posiada takie prawo (zgłoszenie żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników). Stosownie do Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

 

„Art. 232. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane”.

 

„Art. 236. § 1. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

 

§ 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1, wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego”.

 

„Art. 240. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”.

 

Uchwały co do zasady podejmowane są na zgromadzeniu wspólników.

 

Kwestie, w jakich maja być podjęte uchwały, powinny być zamieszczone w porządku obrad.

 

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Jeżeli chociaż jeden wspólnik zgłosi sprzeciw – nie jest możliwe podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.

 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

 

Jako od osoby, na której wniosek zwołane będzie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, oczekuje się od Pana zaproponowania porządku obrad (wskazania zagadnień, które mają być omawiane), w tym także zgłoszenia projektów uchwał, które mają być podjęte. Ani zarząd, ani pozostali wspólnicy nie wiedzą, co ma być omawiane. Wiedzę tę posiada Pan jako wnioskujący.

 

Pozostali wspólnicy powinni mieć możliwość zapoznania się z porządkiem obrad (w piśmie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wskazuje się zaproponowany porządek obrad oraz uchwały, które mają być podejmowane).

 

Zgodnie z art. 238 § 2 K.s.h.: „W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian”.

 

Wniosek powinien być uzasadniony. Nie musi zawierać gotowych projektów uchwał, ale powinien wskazywać, w jakich sprawach odbywać się będzie głosowanie – można to ująć w sposób opisowy.

 

W przedstawionej sytuacji lepiej będzie, jak napisze Pan projekty uchwał z ich treścią zasadniczą – jak miałyby one brzmieć. Być może zarząd ma inne od Pana wyobrażenie o projekcie uchwały i mogą powstać niesnaski na tym tle. Przykładowy projekt:

 

„W załączeniu przedkładam projekty uchwał w zakresie objętym proponowanymi punktami porządku obrad.

 

Uchwała nr ............

 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ............

 

z dnia ............ 2013 roku

 

w sprawie umorzenia udziałów

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ............, działając na podstawie art. ............ Kodeksu spółek handlowych oraz art. ............ umowy spółki uchwala co następuje:

 

  1. ............
  2. ............
  3. ............
  4. ............

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

Brak uzasadnienia wniosku, a zwłaszcza zaproponowanego porządku obrad i projektów uchwał, powoduje, że nie jest możliwe wskazanie przez zarząd porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, proponowanych uchwał do podjęcia, a tym samym jego odbycie i podjęcie uchwał. Wskazałem poprzednio zasadę, że uchwały są podejmowane w sprawach objętych porządkiem.

 

Co prawda w mailu zarząd pisze o wskazanym porządku obrad. Ale to nie oznacza, że pozostali wspólnicy oraz zarząd wiedzą, jakiej treści uchwała jest proponowana. A co najmniej tyle wspólnicy powinni wiedzieć. Nie mogą być zaskakiwani pojawieniem się treści uchwał w trakcie obrad.

 

Należy brać pod uwagę, że ma Pan 49% udziałów.

 

Zasady te nie są wskazane wprost w przepisach. Ale zarząd może ocenić wniosek jako nieuzasadniony i odmówić zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wtedy nie pozostanie Panu nic innego, jak spotkania z poszczególnymi wspólnikami lub wniosek do sądu o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Według art. 237 § 1 K.s.h.: „Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia”.

 

Zgodnie z § 13 regulaminu obrad walnego zgromadzenia wspólników spółki na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wszystkie materiały dotyczące walnego zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie firmy i mogą zostać udostępnione wspólnikom na ich żądanie drogą mailową.

 

Oznacza to, że wspólnicy muszą otrzymać od zarządu pisemne zawiadomienie zawierające treść wymaganą przepisami. A niezależnie od tego mają zagwarantowany wgląd do materiałów na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie wspólników. Wgląd oznacza, że materiały mają charakter pisemny (elektroniczny) i zawierają w sobie m.in. projekty uchwał, które mają być podjęte, z uzasadnieniem.

 

Spotkanie (zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników) to tylko propozycja. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników powinno się obradować nad określonymi zagadnieniami. A jak wskazałem, obecnie tylko Pan wie, nad czym mieliby obradować wspólnicy oraz jakie ewentualnie podejmować uchwały.

 

Niezadowolenie nie stanowi wystarczającego uzasadnienia żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Każdy może być niezadowolony. Żądając zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, wskazuje się swoje niezadowolenie oraz propozycję zmian w spółce z projektami uchwał do podjęcia.

 

Uzasadnienie wniosku zależne jest od tego, co miałoby być przedmiotem głosowania w trakcie obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. W przypadku odwołania lub zmian zarządu można wskazać na nieprawidłowości w jego działaniu, złe posunięcia, szkody, jakie poniosła spółka. Skoro już dojdzie do wskazania zmian w umowie spółki w porządku obrad, to projekt uchwały, z którego będzie wynikać zakres zmian, staje się konieczny.

 

Być może jednym z Pana pomysłów jest dokonanie zmian w umowie spółki. W tym przypadku trzeba wskazać proponowane zmiany z ich uzasadnieniem.

 

W przypadku odwołania obecnego prezesa ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki z okresu, w jakim piastował swoją funkcję (tak cywilne, jak podatkowe), wobec wierzycieli spółki lub fiskusa. W przypadkach tych musi być przez wierzycieli lub fiskusa przeprowadzona odpowiednia procedura wykazująca, że ze spółki nie udało się uzyskać zaspokojenia. Według K.s.h.:

 

„Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu”.

 

Dodatkowo jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, przy rejestracji spółki lub podwyższaniu kapitału zakładowego, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Ponadto prezes może ponosić odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych, w tym wobec spółki.

 

Zgodnie z K.s.h.:

 

„Art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

 

§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności”.

 

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Jeżeli jednak powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

 

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

 

Nowy prezes odpowiada tylko za swoje działania.

 

W sytuacji, gdyby spółka była w złej kondycji ekonomicznej, miała długi i ich nie regulowała, a nowy prezes nie zgłosiłby wniosku o ogłoszenie upadłości, mógłby ewentualnie odpowiadać wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl