.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.03.2014

Odbyły się dwie rozprawy (sąd rejonowy i okręgowy) w sprawie podziału majątku po rozwodzie przy nierównych udziałów przy tworzeniu tego majątku (70% i 30%). Sąd obu instancji podzielił po 50%, z czym się nie zgadzamy. Czy przysługuje nam skarga do sądu apelacyjnego lub jakieś nadzwyczajne środki zaskarżenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie sądowe w Polsce – cywilne, jak i karne zbudowane jest w oparciu o zasadę dwuinstancyjności. Oznacza to, iż każdemu obywatelowi przysługuje prawo do dochodzenia swych praw przed sądem, a następnie, w przypadku gdy nie zgadza się on z wyrokiem wydanym przez sąd pierwszej instancji, odwołania się do sądu wyższego rzędu, tj. sądu drugiej instancji. Co do zasady sądami pierwszej instancji są sądy rejonowe, sądem odwoławczym zaś (czyli sądem drugiej instancji) sądy okręgowe. Zdarza się, że z uwagi na wagę sprawy lub rodzaj roszczenia sądem I instancji jest sąd okręgowy, zaś odwołanie kieruje się do sądu apelacyjnego.

 

Z przytoczonego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, iż ta dotyczyła podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa. W sprawach o podział majątku zgodnie z art. 507 kodeksu postępowania cywilnego „Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.” W takiej sytuacji sądem I instancji do rozpoznania przedmiotowej sprawy był sąd rejonowy. Tym samym apelacja od wyroku tegoż sądu kierowana była do sądu okręgowego, jako sądu II instancji. Z tego co Pan pisze, wynika, iż odwołał się Pan od tego orzeczenia do sądu okręgowego. Oznacza to, iż wyczerpała Pani przewidziany przepisami prawa dwuinstancyjny tok postępowania.


W takiej sytuacji nie ma Pan możliwości dalszego odwoływania się od orzeczenia sądu orzekającego o podziale majątku. Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się przez Pana od orzeczenia sądu II instancji, a samo orzeczenie tego sądu z chwilą ogłoszenia stało się prawomocne. Tym samym wykorzystał Pan możliwość podważenia wyroku sądu w zwykłym trybie odwoławczym i pozostaje do rozważenia jedynie kwestia nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

 

Pierwszą możliwością jest wystąpienie przez Pana ze skargą kasacyjną. Zgodnie z art. 3981 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Jeżeli jednak od dnia doręczenia Panu tego wyroku wraz z uzasadnieniem minęły już 2 miesiące, nie ma Pan możliwości złożenia tej skargi. Jednocześnie proszę pamiętać, iż skarga kasacyjna w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami przysługuje, jeżeli wartość dzielonego majątku przekracza sto pięćdziesiąt tysięcy złotych (art. 5191 § 2). Zgodnie z art. 3983 § 1 „skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy”.

 

I druga możliwość – wznowienie postępowania. Wznowienie postępowania może nastąpić jedynie, gdy:

 

  1. „w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
  2. strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe;
  3. w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie;
  4. wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
  5. wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa;
  6. w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;
  7. na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 4161”.

 

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. W przypadku, gdy podstawę wznowienia stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to skargę wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie zaskarżane, nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym – od dnia ogłoszenia tego postanowienia (art. 407 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Podsumowując, nie ma Pan możliwości złożenia apelacji od wyroku sądu okręgowego, który był sądem II instancji w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Jedyną możliwością jest skorzystanie przez Pana z trybów nadzwyczajnych, pod warunkiem jednak, iż spełnione są ustawowe przesłanki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »