.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadgodziny w sobotę

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 08.02.2013

Pracownik pracuje w sobotę od 9 do 10, czyli jedną godzinę. Czy za takie nadgodziny w sobotę należy mu się dzień wolny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 1513 Kodeku pracy (w skrócie K.p.), zgodnie z którym „pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym”.

 

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, jak i w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż pracownik świadczy pracę przeciętnie przez pięć dni w tygodniu, a dniem wolnym zgodnie z ustalonym harmonogramem jest sobota. Zgodnie z art. 1519 K.p. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

 

Jak mniemam, praca świadczona w sobotę w wymiarze jednej godziny, tj. od 8:00 do 9:00, związana jest ze szczególnymi potrzebami pracodawcy i stanowi nadgodziny w sobotę.

 

W związku z powyższym wskazać należy, iż praca świadczona przez pracownika w sobotę jest zgodnie z treścią przepisu art. 1513 K.p. rekompensowana w sposób inny niż praca z tytułu godzin nadliczbowych.

 

Stosownie do treści art. 1513 K.p. pracownik winien otrzymać inny dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Z dyspozycji tegoż przepisu wynika nadto, iż pracodawca nie jest uprawniony samodzielnie, bez konsultacji z pracownikiem, dać mu dnia wolnego od pracy wyznaczonego z tytułu pracy w sobotę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy pracownik pracował jedną czy więcej godzin. Najkorzystniejszą zatem sytuacją z punktu widzenia pracodawcy jest polecenie świadczenia pracy w sobotę przez 8 godzin.

 

„Odnosząc się do kwestii pracy w wolną sobotę, zgodnie z art. 1513 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 (szczególne potrzeby pracodawcy oraz akcja ratownicza w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Tylko w sytuacji, gdy pracownik nie otrzyma dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, z upływem okresu rozliczeniowego godziny tej pracy przekształcą się w godziny nadliczbowe przepracowane powyżej przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Podlegają one wówczas wliczeniu do limitów dopuszczalnych godzin nadliczbowych w skali roku (art. 151 § 3 k.p.) oraz przeciętnie tygodniowo w okresie rozliczeniowym (art. 131 § 1 k.p.)” (M. Frączek, R. Lisicki, wyjaśnienia PiZS.2012.5.39, Konsultacje i wyjaśnienia 149956/3).

 

Nieudzielanie dnia wolnego za „nadgodziny w sobotę może zatem nastąpić wówczas, gdy pracownik odmówi przyznania mu dnia wolnego i wskaże, że woli, aby godziny pracy zostały mu zaliczone na poczet godzin nadliczbowych.

 

Zasadne jest także wskazanie na treść art. 281 pkt 5 K.p., zgodnie z którym:


„Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

 

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

 

– podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

 

Innymi słowy jeżeli pracodawca mimo woli pracownika nie udzieli mu dnia wolnego od pracy (za nadgodziny w sobotę), wówczas w może narazić się na zarzut naruszenia przepisów o czasie pracy, które to zachowanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »