Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku na Ukrainie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.03.2009

Matka (obywatelka Rosji) posiadała nieruchomość na Ukrainie, którą zapisała w testamencie mi i bratu (jesteśmy obywatelami polskimi). W Polsce matka nie posiadała żadnego majątku. Testament mamy spisano w państwowej kancelarii notarialnej na Ukrainie i tam też złożyliśmy z bratem oświadczenia o przyjęciu przez każdego z nas swojej części spadku. Notariusz ukraiński poinformował nas, że – zgodnie z prawem spadkowym Ukrainy – prawo do spadku nabędziemy dopiero po 6 miesiącach od śmierci mamy i po rejestracji mieszkania w odpowiednim organie państwowym Ukrainy (nie wiemy, jaki to organ). Moje pytanie: czy powinniśmy zgłosić fakt nabycia tego mieszkania w polskich organach skarbowych, a jeśli tak, to kiedy? Jak uniknąć zapłaty podatku od nieruchomości w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie spadku na Ukrainie

Nabycie w spadku nieruchomości znajdującej się za granicą

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

 

Z pytania wynika, że Pani i brat w chwili nabycia spadku byliście obywatelami Polski i mieliście Państwo miejsce stałego pobytu w Polsce. Dlatego właśnie na Pani i na bracie ciąży zobowiązanie do zapłaty podatku od spadku po matce zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn.

 

Mama nie była polską obywatelką i dlatego spadkobranie nie odbywa się według prawa polskiego, a polski sąd nie ma jurysdykcji do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wynika to z art. 34 ustawy Prawo międzynarodowe prywatne, zgodnie z którym w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci. Natomiast według art. 1108 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał obywatelstwo polskie lub nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Polsce.

 

Tu należy wskazać, że między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą sporządzono w Kijowie 12 stycznia 1993 r. Konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Konwencja ta nie dotyczy jednak podatku od spadku i jeżeli zapłaci Pani podatek od spadku na Ukrainie, będzie Pani objęta obowiązkiem podatkowym również w Polsce.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycia nie zgłoszono do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia (art. 6 ust. 4 ustawy).

 

Zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego spadkobierca, który przyjął spadek, w skład którego wchodzi majątek nieruchomy, zobowiązany jest zwrócić się do notariusza w celu otrzymania świadectwa prawa do spadku majątku nieruchomego. Świadectwo to wydawane jest spadkobiercom po upływie 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku (a więc od chwili śmierci spadkodawcy). To świadectwo może zostać potraktowane jako pismo, które stwierdza nabycie przez Panią spadku po matce.

 

Chwila sporządzenia świadectwa prawa do spadku majątku nieruchomego przez notariusza może więc wyznaczać chwilę powstania obowiązku podatkowego.

 

Ważny w powyższej sprawie jest również przepis art. 1299 ust. 2 Kodeksu ukraińskiego, zgodnie z którym prawo własności spadkobiercy do majątku nieruchomego powstaje z chwilą państwowej rejestracji tego majątku. Z tego przepisu wynika więc, że prawo własności mieszkania nabędzie Pani dopiero po zarejestrowaniu tego mieszkania.

 

Ten przepis jest ważny, ponieważ podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy. Dopóki nie nabędzie Pani własności mieszkania pochodzącego ze spadku, obowiązek podatkowy nie powstanie.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w razie nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Przepis powyższy nie uwzględnia w ogóle zwolnienia od podatku od spadku, w sytuacji kiedy nabycia spadku sąd nie stwierdził orzeczeniem. Przepis wyraźnie wskazuje, że ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli spadkobiercy zgłoszą nabycie własności rzeczy do urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Pojawia się problem, czy w sytuacji, w której nie dysponuje Pani orzeczeniem sądu o nabyciu spadku, może Pani skorzystać ze zwolnienia podatkowego, a jeżeli tak – to w jakim terminie musi Pani zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie spadku.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia warunku. W razie takiego nabycia spadku można skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli zgłosi się nabycie rzeczy w terminie miesiąca od spełnienia warunku.

Nabycie mieszkania w spadku znajdującego się na Ukrainie

W Pani sytuacji nabędzie Pani prawo własności mieszkania dopiero wówczas, kiedy zarejestruje Pani majątek nieruchomy nabyty w spadku w odpowiednim organie ukraińskim. Można więc uznać, że jest to nabycie własności nieruchomości pod swoistym warunkiem – jeżeli nie zarejestruje Pani majątku, nie stanie się Pani właścicielką mieszkania.

 

Przede wszystkim ze względu na to, że nabędzie Pani własność nieruchomości na Ukrainie, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą nabycia własności nieruchomości, czyli – zgodnie z ukraińskimi przepisami – dopiero po zarejestrowaniu tego majątku w odpowiednim organie ukraińskim. Po tym nabyciu powinna Pani zgłosić nabycie w urzędzie skarbowym w terminie miesięcznym.

 

Ze względu na różnice pomiędzy przepisami polskimi a ukraińskimi dotyczącymi nabycia spadku – własność nieruchomości w prawie ukraińskim nabywa się w drodze spadku z chwilą państwowej rejestracji majątku nieruchomego, a w prawie polskim z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) – sprawa jest nad wyraz skomplikowana. Z tego też powodu może się Pani spotkać z różnymi interpretacjami Pani sytuacji w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Sprawę komplikuje również możliwość ubiegania się przez Panią o zwolnienie z podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dlatego też warto zapytać w urzędzie skarbowym, jaka wedle urzędników jest Pani sytuacja.

Nabycie spadku na Ukrainie i związany z tym obowiązek zapłaty podatku od spadku

Zaznaczę, że w Pani sprawie przeglądnąłem interpretacje urzędów skarbowych i ministra finansów, poszukując podobnych spraw, jednak nie znalazłem żadnej interpretacji, która odnosiłaby się do nabycia spadku na Ukrainie i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku od spadku. Jednak w sprawach dotyczących innych państw (np. Anglii, Holandii) spotykałem się z różnymi interpretacjami prawa podatkowego.

 

Mogłaby Pani wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji w Pani sytuacji, ale przypuszczam, że nim nadejdzie odpowiedź na Pani wniosek, będzie Pani już właścicielką mieszkania na Ukrainie. Może się więc zdarzyć, że zgłosi Pani nabycie własności mieszkania na Ukrainie, w czasie kiedy minister będzie rozpatrywał Pani interpretację. Jeżeli organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie objętej wnioskiem o interpretację, interpretacja nie jest wydawana.

 

W sprawie ukraińskiego organu, w którym powinna Pani zarejestrować majątek, aby nabyć prawo własności mieszkania, może się Pani zwrócić do konsulatu RP na Ukrainie (np. drogą e-mailową). Z pewnością konsul wskaże Pani odpowiedni organ, który dokonuje państwowej rejestracji majątku zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus I =

»Podobne materiały

Koszty procesu o pomówienie

Partnerka mojego znajomego rozpowiedziała jego rodzinie, że jestem jego kochanką – co jest nieprawdą. Czuję się oczerniona i obrażona, dlatego chciałabym wnieść pozew do sądu przeciwko tej kobiecie. Jakie są koszty procesu w takich sprawach? Czy warto wynająć adwokata? Co jeszcze powinnam

 

Na czym polega prejudykat?

Według mojego odczucia zostałam skrzywdzona przez sąd, powołałam się na Konwencję Praw Człowieka i Konstytucję RP, ale sąd żąda prejudykatu. Na czym polega prejudykat, jak się o niego starać?

 

Spadek po ciotce z Anglii

Mój ojciec ma otrzymać spadek po ciotce z Anglii. Prawnik angielski będący zarządcą spadku chce tymczasowo rozdzielić majątek (są wolne środki, ale też jest dom, który ma być dopiero sprzedany). 1) Czy gdy ojciec otrzyma część pieniędzy, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o nabyciu s

 

Jak wypełnić SD-3?

Moja mama zmarła 25.10.2006 r. Przeprowadziliśmy z tatą dział spadku. Wyrok sądu uprawomocnił się w grudniu 2008 r. Spadek po połowie nabyliśmy ja i tata. Mieszkanie, które zostało po mamie, miało status mieszkania lokatorskiego, a tata przekształcił je w odrębną własność (już po śmierci mamy, ale p

 

Zwolnienie z podatku od spadku

Czy dziedzicząc mieszkanie po rodzicach jako jedyna córka, mogę ubiegać się o zwolnienie z podatku od spadku, jeśli mam już własne mieszkanie? Jeśli nie, to czy dziedziczyć może moja córka, nie płacąc podatku? Czy można sprawy spadkowe załatwić u notariusza? Moja mama zmarła w 2005 r., tata w t

 

Mieszkanie w testamencie po kuzynce a podatek

Moja mama otrzymała w spadku po swojej kuzynce mieszkanie na podstawie testamentu. Po 2 latach sąd rejonowy wydał postanowienie w tej sprawie. Matka mojej mamy i jej kuzynki były siostrami. Która to jest grupa podatkowa? Czy mam będzie musiała zapłacić podatek i czy ma złożyć zgłoszenie SD-Z2?

 

Zgłoszenie dziedziczenia do US - który druk?

Jestem jedynym spadkobiercą po bracie, który zmarł w 1997 r., pozostawiając gospodarstwo rolne, Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w 2015 r. Na jakim druku powinienem wypełnić zgłoszenie dziedziczenia do US i jaki podatek mnie obowiązuje? W rozmowie telefonicznej z pracownicą US powi

 

Wniosek do prezydenta RP o wcześniejsze zatarcie skazania

Mój mąż w 2004 r. został zatrzymany za jazdę po alkoholu i skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Niestety, w 2007 r. popełnił ten sam czyn, więc karę odwieszono. Obecnie stara się o pracę i potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »