Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.09.2013

Nabycie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jednak fakt ten potwierdzony zostaje dopiero w wyniku wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otwarcie spadku

 

Zgodnie z art. 924-925 Kodeksu cywilnego1 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, które następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Jednak stwierdzenie nabycia spadku następuje dopiero po wydaniu przez właściwy sąd postanowienia w tym przedmiocie lub zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza w trybie określonym w ustawie Prawo o notariacie2. To, czy nabycie spadku zostanie stwierdzone w wyniku wydania postanowienia przez sąd, czy sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, co do zasady zależy od spadkobierców.

 

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego3 stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (mogą to być w szczególności spadkobiercy lub ich zstępni, jeżeli spadkobiercy nie dożyli otwarcia spadku). Na drodze sądowej można uzyskać potwierdzenie nabycia spadku zarówno w wyniku dziedziczenia ustawowego, jak i dziedziczenia z każdego rodzaju testamentu.

 

Wniosek o stwierdzenia nabycia spadku należy złożyć do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania spadkodawcy ani miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy, wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Postanowienie zostaje wydane po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której sąd w szczególności ustala krąg spadkobierców oraz odbiera oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli nie zostały one wcześniej złożone. Oświadczenia takie można złożyć w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku – jeżeli rozprawa następuje po upływie tego terminu, sąd oświadczeń przyjmował nie będzie, a spadkobiercy będą traktowani tak, jakby złożyli oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia

 

Potwierdzenie praw do spadku może nastąpić również u dowolnie wybranego notariusza. Jednak w kancelarii notarialnej można potwierdzić tylko dziedziczenie z ustawy i testamentów zwykłych. Nie ma takiej możliwości w odniesieniu do testamentów szczególnych, do których należą testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy.

 

Ponadto notariusz odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

 

  1. w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  2. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
  3. wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
  4. spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

 

 

 

 -------------------------------------------------

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm)

2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus jeden =

 

»Podobne materiały

Odrzucenie a przyjęcie spadku

Spadkobierca powołany do spadku nie ma obowiązku jego przyjmowania. Może go odrzucić w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że spadek mu się należy. Może również przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

 

Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

Drobne błędy w orzeczeniu o nabyciu spadku, takie jak niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować w drodze postanowienia. Postanowieniem można także orzeczenie uzupełnić. Jeżeli jednak sąd stwierdził nabycie spadku przez osobę, która nie jest spadko

 

Czy nabycie spadku podlega opodatkowaniu?

Nabycie majątku w drodze spadkobrania podlega co do zasady opodatkowaniu. Jednak najbliższa rodzina spadkodawcy może być zwolniona z tego przykrego obowiązku. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku urzędowi skarbowemu w odpowiednim terminie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »