.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie udziałów stowarzyszenia sportowego przez spółkę

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 15.05.2020

Planuję w Polsce zostać członkiem stowarzyszenia sportowego oraz nabyć jego odziały (10-25%). Czy mogę w tym celu wykorzystać spółkę akcyjną działającą i zarejestrowaną na terenie Królestwa Norwegii, której jestem jedynym i wyłącznym właścicielem? Jakie są plusy i minusy takiego manewru?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie udziałów stowarzyszenia sportowego przez spółkę

Pana zamiar to stanie się w Polsce członkiem stowarzyszenia sportowego. Chce Pan nabyć jego udziały (10-25%).

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, natomiast klub sportowy działa jako osoba prawna. Ustawa nie wskazuje wprost, jakie formy prawne może przyjąć klub sportowy, ustanawiając jednak wymóg posiadania przez ten klub osobowości prawnej.

Formy prawne działalności klubów sportowych

Mając to na uwadze, można stwierdzić, że kluby sportowe mogą funkcjonować w ramach następujących form prawnych:

 

 • spółki akcyjnej;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • stowarzyszenia rejestrowego;
 • fundacji;
 • spółdzielni.

Spółka akcyjna

Zgodnie z art. 301 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób (przy czym nie może być ona zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

 

Występują tutaj akcje spółki, które mogą być nabywane przez dowolne osoby fizyczne lub prawne. Zasady ich nabywania określa statut oraz kodeks spółek handlowych.

 

Liczba posiadanych akcji ma wpływ na zakres uprawnień korporacyjnych w spółce akcyjnej ich posiadacza (akcjonariusza).

Spółka z o.o.

Klub sportowy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzony przez jedną albo więcej osób fizycznych lub prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

 

Występują tutaj udziały spółki, które mogą być nabywane przez dowolne osoby fizyczne lub prawne. Zasady ich nabywania lub obejmowania określa statut oraz kodeks spółek handlowych. Liczba posiadanych udziałów ma wpływ na zakres uprawnień korporacyjnych w spółce z o.o. ich posiadacza (udziałowca/wspólnika).

Stowarzyszenie

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach osoby w liczbie co najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W takim stowarzyszeniu występują członkowie stowarzyszenia. Nie ma akcji ani udziałów. Statut określa sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

 

ALE: Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Nie ma tak naprawdę wpływu na zasady działania, funkcjonowania stowarzyszenia.

Fundacja – nie jest możliwe nabycie udziałów w fundacji

Zgodnie z art. 3 ustawy o fundacjach – fundacja powstaje na mocy oświadczenia fundatora złożonego w formie aktu notarialnego (forma ta nie jest wymagana, jeżeli oświadczenie zostało zawarte w testamencie). Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do tego rejestru.

Spółdzielnia

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo spółdzielcze osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

 

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza niż dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne.

 

W spółdzielni są udziały członkowskie. Członkiem spółdzielni mogą być osoby fizyczne lub prawne. Zasady ich nabywania ustala statut.

 

Biorąc pod uwagę to, że w stowarzyszeniu nie ma zbywalnych udziałów – prawdopodobnie chciałby Pan nabyć akcje lub udziały w spółce akcyjnej lub z o.o.

 

Wspólnikiem lub udziałowcem w polskiej spółce może być zagraniczna osoba fizyczna lub prawna. Zatem spółka zagraniczna może być wspólnikiem spółki z o.o., a także akcjonariuszem spółki akcyjnej w Polsce. Spółka zagraniczna może objąć lub nabyć udziały w polskiej spółce z o.o., a także akcje w spółce akcyjnej.

 

Należy mieć na uwadze to, czy spełnione zostały wymogi przewidziane w umowach spółek, czy kodeksach spółek w Polsce i za granicą (np. obowiązek wyrażenia zgody przez wspólników na nabycie udziałów itp.).

 

Po drugie należy zgromadzić odpowiednie dokumenty podmiotu zagranicznego. Zwykle będzie to odpowiednik polskiego odpisu z KRS, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Jeżeli prawo niektórych krajów nie przewiduje jednego dokumentu przedstawiającego podstawowe dane spółki i osób uprawnionych do jej reprezentacji, konieczne może okazać się uzyskanie kilku dokumentów. Dokumenty z niektórych krajów powinny zostać dodatkowo opatrzone tzw. klauzulą apostille – klauzulą nadawaną dokumentom w celu ich użycia za granicą, wydawaną przez właściwy organ w danym kraju.

 

Zbycie akcji w spółce akcyjnej może nastąpić w zwykłej formie pisemnej. Nie wymaga więc wizyty u notariusza. Natomiast zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga notarialnego poświadczenia podpisów (nie aktu notarialnego). Notariusz nie jest zobowiązany do weryfikacji treści umowy, ani dokumentów spółki zagranicznej. Poświadcza jedynie fakt złożenia podpisu przez określoną osobę. Obowiązek odpowiedniego przygotowania umowy spoczywa na stronach. Przeprowadzając zmianę wspólnika, strony mając więc możliwość bardziej elastycznego działania. Przykładowo, umowa sprzedaży udziałów może zostać sporządzona w wersji dwujęzycznej. To strony umowy powinny także zadbać o uzyskanie odpowiednich dokumentów spółki zagranicznej celem ich późniejszego złożenia do KRS. Brak takich dokumentów może spowodować wydłużenie postępowania, a nawet zwrot wniosku lub oddalenie wniosku o wpis zagranicznego wspólnika.

 

Polskie prawo przewiduje obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu statutu cudzoziemca w przypadkach:

 

 • wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków,
 • złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki.

 

Ustawa o KRS:

 

„Art. 19c. 1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Aby ustalić statut cudzoziemca, konieczne jest posłużenie się przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcem w jej rozumieniu jest:

 

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

 

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu wskazanej ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577).

 

Oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS jest wymagane również wtedy, gdy zmiana wpisu w Rejestrze nie jest wymagana, lecz należy złożyć w sądzie odpowiednie dokumenty zawierające informację o zmianach wspólników spółki.

Dotyczy to np. przypadku nabycia przez nowego udziałowca mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w takim przypadku należy złożyć do dokumentów rejestrowych wyłącznie listę wspólników – wspólnik posiadający mniej niż 10% udziałów nie jest ujawniany w KRS).

 

Ale jak ma co najmniej 10% lub więcej to nowa lista i oświadczenie spółki wnioskodawcy. Oświadczenia nie składa spółka mająca owe 10% lub więcej udziałów.

Stanie się udziałem/akcjonariuszem w polskim podmiocie sportowym

Reasumując – może Pan w celu stania się udziałowcem/akcjonariuszem polskiej spółki kapitałowej dokonać tego w ten sposób, że owym udziałowcem/akcjonariuszem będzie spółka akcyjna norweska, w której ma Pan 100% akcji.

 

Formalnie bezpośrednio udziałowcem/akcjonariuszem będzie spółka norweska, a nie Pan. W porozumieniu z innymi udziałowcami/akcjonariuszami spółka norweska mogłaby wpływać ma decyzje zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

W stowarzyszeniu spółka norweska może być tylko członkiem wspierającym. Formalnie spółka norweska ni miałaby wpływu na działanie stowarzyszenia. Nie ma tutaj dochodów dla członków stowarzyszenia.

 

W porozumieniu z innymi udziałowcami/akcjonariuszami spółka norweska mogłaby wpływać ma decyzje zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W spółdzielni Pan jako osoba fizyczna mógłby być wybranym do organów spółdzielni.

Spółka norweska uzyskiwałaby dochód do opodatkowaniu w razie uchwalenia dywidendy dla członków spółdzielni.

 

W porozumieniu z innymi członkami spółdzielni mógłby Pan wpływać (w zasadzie spółka norweska) na decyzje walnego zgromadzenia. W spółce z o.o. lub akcyjnej byłby dochód w razie uchwalenia dywidendy dla udziałowców/akcjonariuszy. Podlegałby on podatkowi dochodowemu. Zakres praw zależny byłby od liczby udziałów/akcji, przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych, a także treści umowy lub statutu spółki.

 

Pan jako osoba fizyczna mógłby być wybranym do organów spółki. Konieczne byłoby wstępne przeanalizowanie umowy/statutu pod kątem Pana zamiarów oraz możliwości wpływania na działanie polskiej spółki.

 

Spółka norweska, mając bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników (z o.o.) albo na walnym zgromadzeniu (akcyjna), także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów, albo akcji w innej spółce kapitałowej – doprowadziłaby do sytuacji, w jakiej spółka polska stałaby się spółką powiązaną.

Uzyskanie statusu spółki dominującej

Norweska spółka mogłaby zyskać status spółki dominującej w przypadku, gdy:

 

 • dysponowałaby bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 • byłaby uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 • byłaby uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 • członkowie jej zarządu stanowiliby więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
 • wywierałaby decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej, w szczególności na podstawie umów o zarządzanie;

 

Taki status związany byłby z określonymi obowiązkami oraz ostrożnym podejściem do wzajemnych relacji finansowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »