.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwości zarobkowe męża a uzyskanie alimentów

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.10.2014

Czy dostanę alimenty, jeśli rozwód był z wyłącznej winy męża, a on jest udziałowcem w spółce z o.o., która uzyskuje wysokie dochody? Były mąż pobiera wynagrodzenie z tytułu rad nadzorczych, ale prawdopodobnie dochody spółki nie są wypłacane. Jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Czy sąd będzie brał pod uwagę dochody spółki, czy tylko wynagrodzenie z tytułu rad nadzorczych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotnym z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej K.r.o.), zgodnie z którym:

 

„Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.”

 

Z treści § 2 wynikają przesłanki uzyskania świadczenia alimentacyjnego w sytuacji, kiedy jeden z małżonków uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Pierwszą przesłanką jest uznanie w orzeczeniu rozwodowym jednego małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Drugą przesłanką jest stan „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego” powstały na skutek orzeczonego rozwodu.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1999 r., sygn. akt I CKN 415/99, pogorszenie sytuacji materialnej byłego małżonka, domagającego się zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 K.r.o., może polegać na zmniejszeniu ilości środków stojących do dyspozycji małżonka niewinnego, jak również na zwiększeniu się jego usprawiedliwionych potrzeb. Pogorszenie to musi wystąpić na skutek rozwodu. Inaczej mówiąc, w sytuacji ewentualnego sporu sądowego należy przede wszystkim wskazać na stan majątkowy byłego małżonka. Proszę nadto wystąpić do sądu o zobowiązanie byłego męża do przedstawienia rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym lub dokumentów z biura rachunkowego, które potwierdzi faktycznie osiągane zarobki. Nadto proszę wskazać w sposób dokładny na posiadany przez byłego męża majątek. Pani zadaniem będzie wykazanie, jaki stan majątkowy miałaby Pani, gdyby nie nastąpiło rozwiązanie małżeństwa, albowiem przy ocenie położenia materialnego współmałżonka niewinnego przed rozwodem z położeniem po rozwodzie – sąd powinien brać pod uwagę tę sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć zgodnie z przepisami (art. 23 i art. 27 K.r.o.), a nie tę, jaką faktycznie miał w następstwie nieprawidłowego i niewłaściwego postępowania współmałżonka, który np. ograniczał swoje realne możliwości zarobkowe albo skąpił środków na zaspokojenie potrzeb rodziny.

 

Istotnym jest, iż sąd dokonując oceny istnienia przesłanek o których mowa w art. 60 § 2 K.r.o. winien dokładnie zbadać, nie zmiany położenia materialnego Pani, jako małżonka niewinnego, w okresie między Państwa rozstaniem a orzeczeniem rozwodu, lecz winien porównywać każdorazową sytuację materialną małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie (orz. SN z dnia 7 stycznia 1969 r., II CR 528/68, OSNCP 1969, nr 10 poz. 179; patrz również orz. SN z dnia 28 października 1980 r., III CRN 222/80, OSNCP 1981, nr 5 poz. 90, z glosą A. Szpunara, PiP 1982, nr 5-6, s. 150). W wypadku rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego Pani byłego małżonka, z którym mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie – z uwagi na orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka wyłącznie winnego, zakres tego obowiązku zależy od jego możliwości zarobkowych i majątkowych, albowiem w taki sposób winien być wykładany zwrot „w odpowiednim zakresie”. Przesłanką orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym małżonka winnego rozkładu pożycia wobec małżonka niewinnego jest wzgląd na zasady współżycia społecznego (wyrok SN z dnia 29 stycznia 1998 r., I CKN 498/97, LEX nr 83803).

 

Nadto istotnym wydaje się być pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 25 września 1978 r., sygn. akt III CRN 161/78, zgodnie z którym „małżonek nie jest obowiązany do konsumowania substancji majątkowej na pokrycie swego utrzymania, gdy drugi małżonek ze względu na swą sytuację majątkową i zarobkową jest w stanie spełniać obowiązek alimentacyjny”.

 

Wyraźnie podkreślić bowiem należy, że przez możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka należy rozumieć nie rzeczywiste jego dochody, ale te, które mógłby uzyskiwać, mając na uwadze jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie.

 

Nikt nie jest Pani dać 100% pewności jak zakończy się ewentualne postępowanie sądowe. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zmuszona będzie Pani wskazać na sytuację majątkową byłego małżonka, celem wykazania jego możliwości zarobkowych. Możliwości zarobkowe są badane na podstawie wykształcenia, pozycji społecznej, zajmowanych stanowisk itp. Nie chodzi o aktualnie osiągane dochody, lecz dochody, które dana osoba powinna osiągać z obiektywnego punktu widzenia. Nie oznacza to jednak, że w sytuacji, gdy osoba uzyskuje wyższe dochody aniżeli wynikałoby to z jej możliwości zarobkowych, bierze się pod uwagę te możliwości. W mojej ocenie szanse na uzyskanie alimentów są duże, albowiem Pani w chwili obecnej jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, co w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na istotne pogorszenie sytuacji majątkowej Pani osoby, mając na uwadze, że małżonek pobiera wynagrodzenie z tytułu rad nadzorczych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż dywidenda, która mu przysługuje nie jest pobierana, albowiem wskazuje na jego możliwości majątkowe i zarobkowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »