Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość zmiany treści umowy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 26.09.2012

Moje pytanie dotyczy zmiany treści umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Podpisałem umowę na dostawę sprzętu AGD do pewnego uniwersytetu. Umowa jest na kwotę 220 tys. zł. Problem w tym, że w przeciągu paru miesięcy cena AGD wzrosła od 5 do 10%. W momencie podpisania umowy nie mogłem przewidzieć podwyżki cen. Czy możliwa jest zmiana treści umowy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana ceny w umowie zawartej w trybie zamówień publicznych stanowi istotną zmianę tej umowy, zatem modyfikacja treści postanowień kontraktu łączącego zamawiającego i wykonawcę może nastąpić tylko w warunkach przewidzianych w przepisie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759). Z przepisu art. 144 ust. 1 wynika zasada zakazująca wprowadzania istotnych zmian do zawartej umowy. Ulega ona jednak osłabieniu w wyniku zastrzeżeń i wyjątków umieszczonych w tym samym przepisie.

 

Jak stanowi art. 144 ust. 1 ww. ustawy, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Jeśli zmiana umowy zostanie dokonana wbrew tym warunkom, będzie podlegać unieważnieniu (art. 144 ust. 2).

 

Aby rozpocząć procedurę renegocjacji treści umowy, proszę w pierwszej kolejności sięgnąć do ogłoszenia o zamówieniu lub do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustalić:

 

  1. Czy dokumenty te przewidują możliwość zmiany umowy?
  2. Czy określają warunki dokonania takiej zmiany? (W praktyce oznacza to konieczność przewidzenia wszelkich przypadków i okoliczności, które mogą spowodować dokonanie zmian w zawartej umowie, choć mogą one zostać określone na pewnym poziomie ogólności).

 

Jeśli na obydwa pytania odpowiedź będzie twierdząca, to nie będzie przeszkód prawnych, aby treść umowy zmodyfikować za zgodą obu stron.

 

Jeżeli zaś odpowiedź choćby na jedno z zadanych wyżej pytań będzie negatywna, to niestety w aktualnym stanie prawnym nie będzie miał Pan prawa domagać się skutecznie zmiany treści umowy w zakresie ceny zamówionego sprzętu AGD. Nie będzie mieć znaczenia, że ceny tego rodzaju artykułów wzrosły i że ponosi Pan de facto stratę, realizując umowę zawartą z uniwersytetem.

 

Zmiana istotnych postanowień umownych nieprzewidziana w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie będzie mogła być uzasadniona brakiem możliwości przewidzenia wzrostu cen przez jedną lub obie strony umowy, choć oczywiście sama w sobie ta podstawa jest bardzo ważna dla wykonawcy. Innymi słowy, w razie braku spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1 zmiana istotnych postanowień umowy nie będzie mogła być skutecznie wprowadzona, choćby nawet obie strony się na to zgadzały, a konieczność dokonania zmiany była oczywista i ewidentna.

 

Składając samą ofertę, zaakceptował Pan już specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy, nawet jeśli – biorąc pod uwagę bardzo rygorystyczne warunki zmiany umowy – treść tych dokumentów była ukształtowana dla Pana w sposób niekorzystny. Art. 144 ust. 1 ustawy odnosi się tylko do zmian istotnych, natomiast postanowienia umowy, które nie zostaną zakwalifikowane jako istotne, mogą być dowolnie zmieniane w każdym czasie. Decyzję o tym, czy zmiana ma charakter istotny, podejmuje każdorazowo zamawiający, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty oraz okoliczności związane z zawartą i realizowaną umową.

 

Na pewno za istotną zmianę należałoby uznać zwiększenie zakresu zamówienia. Przesądza o tym przepis art. 140 ust. 1 ww. ustawy, stanowiąc, iż zmiana taka podlega unieważnieniu. Zmianą istotną jest zwiększenie ceny. Skoro tak, to również zmniejszenie ceny należałoby uznać za zmianę istotną. Chcąc mieć możliwość dokonania zmiany ceny, należy to przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin realizacji zamówienia już niekoniecznie w każdym przypadku będzie stanowił istotny element umowy, a więc i jego zmiana może być czasami dozwolona jako nieistotna. Także sposób realizacji zamówienia, jeżeli nie powoduje jego zwiększenia, przesunięcia terminu oraz zmiany ceny, niekoniecznie musi być potraktowany jako istotny element umowy, objęty zakazem z art. 144 ust. 1 (por. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck 2010).

 

Wprowadzenie zmian do umowy w sposób niezgodny z treścią art. 144 ust. 1 powoduje, iż zmiany takie podlegają unieważnieniu. O unieważnieniu tych zmian (nie zaś całej umowy) orzeka sąd powszechny. Do wystąpienia z powództwem o unieważnienie zmian uprawniony jest prezes Urzędu Zamówień Publicznych – ma na to cztery lata od dnia zmiany umowy (art. 144a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli chodzi o inne podmioty, które miałyby legitymację do wniesienia powództwa, to oczywiście są nimi strony umowy. Trudno jednak oczekiwać, aby występowały one o unieważnienie zmiany umowy, skoro do wprowadzenia tych zmian doszło za ich obopólną zgodą.

 

Przedstawioną wyżej interpretację art. 144 ust. 1 potwierdza bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, właściwej do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowo w wyroku z dnia 1 września 2010 r. (sygn. akt KIO 1776/10) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła: „Dopuszczenie przez zamawiającego możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne bez określenia warunków, na jakich dokona zmian, a więc bez określenia konkretnych okoliczności, w których będzie do takiej zmiany uprawniony, jest niezgodne z wymogami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę zakresu rzeczowego, np. zmniejszenie wielkości przedmiotu zamówienia, należy uznać za istotną zmianę umowy w stosunku do treści oferty. W ofercie bowiem wykonawcy deklarują wykonanie całego przedmiotu zamówienia”.

 

Ponadto w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 946/09) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż „przepis art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala na zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określenia jej warunków i nie wyłącza możliwości objęcia tymi zmianami żadnego z elementów umowy, tj. na przykład wielkości zamówienia czy czasu jej trwania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus osiem =

»Podobne materiały

Czy odrębne firmy małżonków można potraktować jako grupę kapitałową?

Czy małżeństwo, w którym mąż posiada firmę i żona posiada firmę, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych? Czy jeśli obie firmy małżonków wystartują do jednego przetargu, mogą zostać wykluczone z postępowania właśnie ze względu na przepisy o grupie kapitałowej?

 

Tryb bezprzetargowy sprzedaży nieruchomości przez gminę

Czy istnieją konkretne przepisy uprawniające fundację jako organizację użyteczności publicznej do pierwszeństwa przed innymi oferentami przy przetargu na lokal użytkowy? Jak wygląda procedura zgłoszenia fundacji do przetargu, czy w takiej sytuacji lokal zostaje wycofany z przetargu przez burmistrza?

 

Przeprowadzenie przetargu pomimo błędu w informacji o jego dacie

Złożyłem ofertę na przetarg dotyczący usług budowlanych. Okazało się, że podana data przetargu zawierała błąd, jednak wszyscy zainteresowani zgodzili się na otwarcie ofert. Na jeden typ usług złożono dwie oferty, w związku z czym jeden z zainteresowanych stwierdził, że ze względu na błąd w daci

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »