Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość zakwalifikowania pracy do warunków szczególnych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.10.2014

Mój mąż skończył 60 lat w grudniu i chciał przejść na wcześniejszą emeryturę. ZUS nie uznał okresu zatrudnienia męża jako ucznia w zakładach taboru kolejowego. W latach 1975–79 mąż pracowała w zakładzie garbarskim jako ślusarz w wydziale garbarni, a potem w innym dziale na tym samym stanowisku. ZUS nie zaliczył mu tego okresu do pracy w warunkach szczególnych. Czy mam jeszcze szanse na taką kwalifikację tamtej pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek w ubiegłym roku skończył 60 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na skutek wniosku o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury odmówił takiego prawa z uwagi na niezaliczenie do lat pracy w warunkach szczególnych pracy w zakładach naprawczych taboru kolejowego na stanowisku ucznia.

 

Nadto wskazuje Pani, iż w latach 1975-1979 Pani małżonek pracował w zakładzie garbarskim jako ślusarz na dziale garbarni, a później na takim samym stanowisku, ale w innym wydziale.

 

Istotny z punktu widzenia interesu Pani męża jest przepis art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 473. § 1. W sprawach przewidzianych w niniejszym dziale nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron”.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwana dalej ustawą, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii jest jednolite i nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., sygn. akt II URN 3/95:

 

„W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”.

 

Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń wysokość zarobków ubezpieczony powinien udowodnić zaświadczeniami pracodawców. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w postępowaniu sądowym, w którym Pani mąż jako strona może dopuścić dowód z zeznań świadków i zadąć przesłuchania swojej osoby w charakterze strony. Możliwość taką daje przepis art. 473 K.p.c., który stanowi, iż w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądem nie stosuje się żadnych ograniczeń dowodowych. Ten wyjątek od ogólnych zasad wynikających z art. 247 K.p.c. sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

 

Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. W niniejszej sprawie, a contrario może znaleźć również zastosowanie Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akt I UK 192/2007, LexPolonica nr 2015333 OSNP 2009, nr 5–6, poz. 79.

 

W przedstawionej przez Pani sytuacji wskazać należy jednak na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt II UK 334/08, zgodnie z którym:

 

„Młodociany, odbywający naukę zawodu w ramach umowy zawartej z zakładem pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz.U. Nr 45, poz. 226 ze zm.), posiadał status pracownika w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ubezpieczeniu społecznym. Okres nauki zawodu połączonej z obowiązkiem dokształcania się w zasadniczej szkole zawodowej nie stanowił okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na zasadach określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr. 8, poz. 43 ze zm.)”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanym w styczniu bieżącego roku wyroku w sprawie o sygn. akt II UK 96/11, zgodnie z którym „pracownik nie mógł wykonywać pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy, pobierając jednocześnie naukę zawodu”. Jedyna sytuacja jest wykazanie, iż Pani mąż pracował 8 godzin, tj. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Odnosząc się do kwestii pracy w latach 1975-1979 w zakładzie garbarskim wskazać należy, iż podstawą zaliczenia jest rozporządzenie rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a w szczególności wykaz A stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Wykaz A nie wskazuje na zawód ślusarza jako pracy w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - dziesięć =

»Podobne materiały

Obowiązki brata wobec niepełnosprawnej siostry

Moja siostra jest niepełnosprawna fizycznie, wymaga stałej opieki. Ma rentę, która zabezpiecza ją finansowo, a także męża i dzieci (mieszkających osobno, w innym mieście). Ja pomagam siostrze, w czym mogę, ale sam mam własną rodzinę i mieszkam dość daleko. Rodzina twierdzi, że robię za mało. Cz

 

Kupno mieszkania obciążonego hipoteką

Kupuję mieszkanie o wartości 300 000 zł, obciążone hipoteką zabezpieczającą kredyt o bieżącej wartości 250 000 zł. Sprzedający dostanie więc ode mnie 50 000 zł, resztę wpłacę do banku. Bank, w którym sprzedający ma kredyt, wystawił pismo, w którym zobowiązuje się do zwolnienia hipotek

 

Reklamowanie płytek ceramicznych

Pod koniec 2013 r. zakupiłam płytki ceramiczne. Obecnie zgłosiłam sprzedawcy reklamację wynikającą z tytułu niezgodności z umową – wady powstały podczas użytkowania. Nie otrzymałam przy zakupie karty gwarancyjnej, później dowiedziałam się, że w tym przypadku okres gwarancji wynosi rok. Czego m

 

Darowizna prawa użytkowania wieczystego a zachowek

W 1994 r. zmarł mój dziadek, po jego śmierci w 1997 r. babcia aktem darowizny przepisała dom i prawo wieczystego użytkowania (grunt był własnością gminy) na mojego ojca. Po trzech latach ojciec wykupił grunt na własność. Ojciec ma dwie siostry, które w ramach spłaty dostały od babci pewne kwoty

 

Praca w szczególnych warunkach – jak ją udowodnić, jeżeli nie ma dowodów?

Tematem mojego pytania jest praca w szczególnych warunkach. Jak ją udowodnić, jeżeli nie mam odpowiednich dokumentów? Na moją prośbę o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach oświadczono mi, że „w dokumentacji stoi: kierownik sekcji dróg” i takowe nie przysługuje.

 

Emerytura w Polsce a działalność gospodarcza w Niemczech

Jestem byłym wojskowym. Po 15 latach przeszedłem na emeryturę (na tzw. podstawę). Obecnie mieszkam w Niemczech. Od roku prowadzę tu własną działalność gospodarczą, płacę podatki. Czy mógłbym doliczyć do emerytury w Polsce okres mojej pracy w Niemczech?

 

Emerytura górnicza czy pomostowa – jakie warunki?

Ukończyłem 55 lat w 2013 r. Od 1978 przez 2 lata byłem zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Węglowego. Następnie przepracowałem 17 lat pod ziemią w kopalni. Byłem 2 lata na zasiłku górniczym, bo zlikwidowano moją kopalnię. Od marca 1999 roku pracuję w branży finansowej. Przez cały ten czas odprowadz

 

Czy z powodu choroby opóźni się przejście na emeryturę?

Od 10 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim po ciężkiej operacji. Za kilka miesięcy mam przejść na emeryturę. Czy z powodu choroby i zwolnienia opóźni się ten moment, bo chorobę będę musiała „odpracować”?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »