.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość zajęcia zarobków żony, która nie wyraziła zgody na kredyty zaciągane przez męża

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.04.2010

Mój mąż bez mojej wiedzy zaciągnął kilka lat temu pięć kredytu (nie wiem, na co potrzebne były mu pieniądze). Dowiedziałam się o tym w ubiegłym roku, więc sama wzięłam pożyczki, by móc spłacić długi męża. Jeden z jego wierzycieli przekazał jednak sprawę windykatorowi, który teraz co miesiąc żąda sporych sum do zapłaty. Straszono mnie, że jeśli mąż nie będzie płacić, zajmą moją pensję (nie wiem, skąd mieli informacje, gdzie pracuję). Nie wiem, jak się zabezpieczyć, co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ustroju wspólności majątkowej zakres odpowiedzialności małżonka za zobowiązania współmałżonka zależy od charakteru zobowiązania, a także od tego, czy małżonek działał za zgodą, czy bez zgody współmałżonka.

 

Małżonkowie żyją w ustroju wspólności majątkowej, jeśli nie ustanowili między sobą rozdzielności majątkowej.

 

W ustroju wspólności majątkowej funkcjonują trzy masy majątkowe: majątek wspólny i Państwa majątki osobiste.

 

Do majątku wspólnego – zgodnie z wolą ustawodawcy – należą przedmioty majątkowe nabyte przez wspólnie lub przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej, chyba że dany przedmiot z mocy ustawy należy do majątku osobistego małżonka (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w skrócie K.r.io.).

 

Przez pojęcie „przedmioty majątkowe” należy rozumieć własność i inne prawa rzeczowe (a więc przykładowo użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

 

Ustawodawca w § 2 art. 31 K.r.io. wskazał trzy przykładowe składniki, które należą do majątku wspólnego małżonków, a mianowicie:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego;
 3. środki zgromadzone na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków”.

 

Przez wynagrodzenie należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i wszelkie składniki dodatkowe, np. premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Renta, renta odszkodowawcza, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych również objęte są majątkiem wspólnym małżonków. Jeśli chodzi o wynagrodzenie z innej działalności zarobkowej, to przykładowo można wymienić: wynagrodzenie osiągane na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej;

 

Dochody, które przynosi rzecz lub prawo, należą do majątku wspólnego bez względu na to, czy rzecz wchodzi do majątków osobistych, czy do majątku wspólnego. Chodzi tu o pożytki naturalne, które rzecz przynosi (np. owoce z drzewa, płody rolne); pożytki cywilne, czyli dochody, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. czynsz uzyskiwany z wynajmu lokalu czy z dzierżawy); oraz o pożytki prawa, czyli dochody, jakie prawo przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (np. odsetki od wkładu oszczędnościowego).

 

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Do majątku wspólnego należą ponadto:

 

 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do wspólnego użytku obojga małżonków (np. lodówka, pralka, ekspres do kawy, odkurzacz, telewizor, CD, DVD, komplet wypoczynkowy itp.), chyba że zostały one nabyte w drodze zapisu, dziedziczenia lub darowizny,
 • wygrane z loterii lub innych gier losowych;
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jeśli przydział lokalu nastąpił przez 1 stycznia 2000 r.

 

Przy ustaleniu, czy dany przedmiot majątkowy należy do majątku wspólnego, pomocny jest również art. 33 K.r.io., który wymienia elementy należące do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

W ustroju ustawowej wspólności majątkowej do majątku wspólnego nie wchodzą następujące prawa majątkowe:

 

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty nabyte w zmian za rzeczy należące do majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (chodzi tu o wynagrodzenie jeszcze nie pobrane);
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista, prawo pierwokupu);
 • prawa majątkowe wynikające ze współwłasności łącznej, np. prawa ze stosunku spółki cywilnej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez zapis, dziedziczenie, darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie zastrzegł, że przedmioty te wejdą do majątku wspólnego;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • przedmioty uzyskane z odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz z zadośćuczynienia za krzywdę (cierpienia fizyczne, psychiczne), z wyjątkiem renty uzyskanej przez jednego z małżonków w związku z utratą zdolności do pracy, zmniejszeniem szans na przyszłość, zwiększeniem się jego potrzeb;
 • przedmioty uzyskane z nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (chodzi tu o te konkursy, które wymagają wiedzy, ale już nie o te, które wynikają ze stosunku pracy lub jeśli o wygranej zadecydował czynnik losowy);
 • prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

 

Należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, iż dochody z wyżej wymienionych przedmiotów majątkowych stanowiących majątek osobisty każdego z małżonków (np. zysk ze sprzedaży prawa autorskich) wchodzą już do majątku wspólnego małżonków i będą podlegać podziałowi w razie ustania ustawowej wspólności majątkowej.

 

Za zobowiązania zaciągnięte w sprawach zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny małżonkowie odpowiadają solidarnie, niezależnie od tego, czy żyją w ustroju rozdzielności, czy wspólności majątkowej. Małżonkowie nie mogą tej odpowiedzialności ani wyłączyć, ani ograniczyć.

 

Dla oceny, czy dana czynność dotyczy zwykłych potrzeb rodziny, kryterium stanowią zwykłe, bieżące potrzeby w przeciętnej polskiej rodzinie. Zwykłe potrzeby rodziny to, ogólnie mówiąc, nie tylko potrzeby niezbędne, ale także takie bieżące, codzienne potrzeby, które są usprawiedliwione, stałe lub powtarzające się i dotyczą zapewnienia rodzinie wyżywienia, ubrania, mieszkania, ochrony zdrowia, rozwoju duchowego i kulturalnego oraz wychowania dzieci.

 

Solidarność odpowiedzialności polega na tym, że oboje małżonkowie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązanie wszystkimi składnikami swoich majątków, a więc majątku wspólnego i majątków osobistych. Nie wygasa ona w razie ustania małżeństwa lub jego unieważnienia.

 

Jeśli więc mąż zaciągnął kredyty na zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, to komornik może prowadzić egzekucję zarówno z całego Państwa majątku wspólnego (w tym z Państwa wynagrodzeń za pracę), jak i z Państwa majątków osobistych bez względu na to, czy wyraziła Pani zgodę na zaciągnięcie owych kredytów.

 

Zakres Pani odpowiedzialności za inne zobowiązania współmałżonka zależy od tego, czy udzieliła Pani zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania.

 

Jeśli dane zobowiązanie zostało zaciągnięte za Pani zgodą – wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku osobistego Pani męża oraz z całego Państwa majątku wspólnego (a więc przede wszystkim z Państwa wynagrodzeń za pracę). Brak Pani zgody powoduje, że wierzyciel może zaspokoić się tylko z majątku osobistego Pani męża oraz tylko z niektórych składników Państwa majątku wspólnego, a mianowicie:

 

 • z pobranego wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności zarobkowej Pani męża,
 • z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, z praw własności przemysłowej oraz z innych praw twórcy.

 

Z innych składników z Państwa majątku wspólnego, poza wymienionymi, egzekucja nie może być prowadzona, jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte bez Pani zgody. Wolne od zajęcia pozostają m.in. Pani pobrane wynagrodzenie za pracę lub z innej działalności zarobkowej, dochody z Państwa majątku wspólnego lub z Państwa majątków osobistych, z wygranych losowych, z przedmiotów urządzenia domowego.

 

Mając na uwadze powyższe, jeśli kredyty męża nie zostały zaciągnięte dla zaspokojenia koniecznych i bieżących potrzeb Państwa rodziny, to komornik nie ma prawa zająć Pani wynagrodzenia za pracę, jeżeli nie wyraziła Pani zgody na te kredyty.

 

Proszę więc nie dać się zastraszyć. Żeby komornik mógł prowadzić egzekucję z Pani majątku, bank musiałaby uzyskać przeciwko Pani tzw. klauzulę wykonalności, którą może nadać tylko sąd. Sąd nie nada natomiast przeciwko Pani klauzuli wykonalności, jeśli windykacja nie wykaże dokumentem prywatnym lub urzędowym, że wyraziła Pani zgodę na zaciągnięcie przedmiotowych kredytów.

 

Proszę więc ustalić, w jakim celu mąż zaciągnął wspomniane w treści pytania kredyty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl