Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość nierównego podziału majątku po rozwodzie

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 04.12.2009

Moje pytania dotyczą możliwości dokonania nierównego podziału majątku po rozwodzie. Głównie chodzi o podział domu wybudowanego już po zawarciu związku małżeńskiego. Działkę pod budowę nabyłem jako kawaler, a dom był budowany głównie z pieniędzy moich i moich rodziców, gdyż żona nie pracowała. Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy majątek dzielony jest po połowie, czy istnieje możliwość uwzględnienia przez sąd przy podziale wkładu włożonego przez współmałżonka (kto wycenia nieruchomość do podziału)?
  2. Czy w przypadku wniesienia przeze mnie pozwu o rozwód będę musiał płacić żonie alimenty, skoro ona nie pracuje? Jak byłoby w przypadku, gdyby to żona wniosła pozew?
  3. Od czego zależy wysokość alimentów dla współmałżonka?
  4. Jak odbywa się unieważnienie małżeństwa (np. z powodu choroby psychicznej) i jakie dokumenty są wymagane w takim przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość nierównego podziału majątku po rozwodzie

Czyj jest dom wybudowany w czasie trwania małżeństwa na działce stanowiącej majątek osobisty męża?

Dom wybudowany przez Pana i żonę na działce stanowiącej Pana majątek przedmałżeński stanowi Pana wyłączną własność – chyba że w tej sprawie podpisywał Pan jakieś szczególne umowy majątkowe z żoną.

 

Części powierzchni ziemskiej (grunty) stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami (gruntowymi), a budynki, ich części i inne urządzenia trwale z gruntem połączone są częściami składowymi nieruchomości (gruntowej), zgodnie z zasadą superficies solo cedit (łac. to, co jest na powierzchni, przypada gruntowi) – art. 46 Kodeksu cywilnego.

 

Nie oznacza to jednak, iż Pana żonie nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wspólnie wybudowanej nieruchomości – omówię je szczegółowo na końcu odpowiedzi.

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należy w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków, zaś do majątku osobistego zalicza się przedmioty nabyte za środki, które posiadał Pan przed małżeństwem lub otrzymał Pan poprzez darowiznę – niemniej okoliczności te będzie Pan musiał wykazać przed sądem.

Nierówny podział majątku dorobkowego

W trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego może Pan również żądać dokonania nierównego podziału majątku dorobkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego (w skrócie K.r.) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

 

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 K.r.). Przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 K.r. należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeżeli więc Pana żona nie pracowała, ale w tym czasie zajmowała się domem, dziećmi lub gdy nie pracowała na Pana żądanie – w takim przypadku praktycznie nie ma możliwości, aby sąd uznał Pana wniosek o dokonanie nierównego podziału majątku dorobkowego.

Wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków

Z kolei interesy Pana żony chronione są przez unormowania art. 45 K.r. Zgodnie z tym artykułem każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Oznacza to (zakładając, że Państwa udziały w budowie domu są równe), że w przypadku rozwodu będzie Pan musiał zwrócić małżonce 1/2 wartości domu na chwilę obecną (bez wartości gruntu). Sąd może nakazać wcześniejszy zwrot nakładów niż przy podziale majątku dorobkowego, jeśli wymaga tego dobro rodziny. Nieruchomość zostanie wyceniona przez biegłego sądowego – chyba że strony dojdą do porozumienia co do wartości nieruchomości.

Alimenty między byłymi małżonkami

Alimenty będzie Pan musiał płacić małżonce w przypadku, gdy udowodni ona Panu wyłączną winę rozkładu pożycia – w kwocie gwarantującej jej dotychczasowy poziom życia, jednak nie oznacza to, iż Pana małżonka (zakładając, że jest osobą w pełni sił) nie powinna podjąć pracy w celu zaspokojenia swych potrzeb. Względnie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub gdy sąd dojdzie do wniosku, że wina jest obustronna, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnych świadczeń alimentacyjnych, gdy jedno z nich znajdzie się w niedostatku – nie będzie w stanie pokryć swych podstawowych potrzeb. Obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu.

 

Nie ma najmniejszego znaczenia, kto złoży pozew w sądzie – w pierwszej kolejności będzie toczyła się sprawa o rozwód, a następnie, w osobnym postępowaniu, sprawa o podział majątku dorobkowego.

Kiedy małżeństwo może być unieważnione?

Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone:

 

  1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
  2. pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony,
  3. pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

 

Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Czy choroba psychiczna może być przyczyną unieważnienia małżeństwa?

Jeżeli choroba psychiczna Pana małżonki wyłącza i wyłączała w chwili zawierania małżeństwa świadome wyrażanie woli, to mogłaby ona wystąpić o unieważnienie małżeństwa. W sprawie z pewnością byłby powołany biegły z zakresu psychiatrii oraz konieczne byłoby przedstawienie wiarygodnych dokumentów potwierdzających stan małżonki. Podkreślam również, iż to małżonka – nie Pan – może złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus III =

09.04.2013

Bardzo konkretna i prawdziwa odpowiedz!

aga

»Podobne materiały

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów – nakładów, których nie płaciła żona w trakcie trwania małżeństwa? Mam na myśli raty kredytu hipotecznego i nakłady finansowe na wyposażenie zakupionego mieszkania. Chodzi również o koszty użytkowania samochodu, który

 

Rozdzielność majątkowa a podział majątku po rozwodzie

Mój brat mieszka z żoną i dorosłą córką w nieruchomości po dziadkach. Działka jest własnością moją, brata i mamy po 1/3. W małżeństwie brata ostatnio nie układa się najlepiej. Dwa lata temu wprowadzili z żoną rozdzielność majątkową. Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku jego żonie przypadnie ud

 

Podział spółki z o.o. w przypadku rozwodu

Mąż jest właścicielem jednoosobowej spółki z o.o., która powstała w trakcie trwania małżeństwa za pieniądze ze wspólnego majątku. Początkowo kapitał był niski, ale później sukcesywnie podwyższany. Jak wyceniane są udziały w przypadku podziału majątku małżonków z powodu rozwodu? Czy wliczany jest rów

 

Zatrzymane prawo jazdy w Austrii a odzyskanie prawa jazdy w Polsce

Tydzień temu zostało zatrzymane moje prawo jazdy w Austrii na pół roku za przekroczenie prędkości oraz wykazano mi 0,8 promila w wydychanym powietrzu. Zdarzyło mi się to pierwszy raz, mam prawo jazdy około 25 lat, nigdy nie byłem karany. Po prostu moja głupota. Czy mam jakąkolwiek możliwość odzyskać

 

Założenie spółki jawnej przez męża a zabezpieczenie majątku wspólnego

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepisanie go na mnie.

 

Działalność wytwórcza

Pracuję na etat, zarabiam miesięcznie ok. 2300 zł netto. Czasami szyję ubrania dla znajomych i chciałabym mieć możliwość sprzedawania ich też osobom trzecim. Czy będzie to działalność wytwórcza? Jak ją zarejestrować, jakie warunki trzeba spełnić? Jakie składki będą mnie obowiązywały? Dodam, że

 

Odmowa MOPS dopłaty do DPS

Kuzyn mojego męża jest niepełnosprawny intelektualnie. Sprzedał rok temu mieszkanie, a mój syn zaciągnął kredyt i dzięki temu za sumę zakupu i kredytu syn zakupił na siebie mieszkanie, w którym obecnie mieszka i jest zameldowany chory kuzyn. Jego stan zdrowia wymaga jednak całodobowej pomocy, a my p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »