.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 17.12.2009

W trakcie rozmowy z szefem pod wpływem emocji podjąłem decyzję o złożeniu wypowiedzenia, które zostało przyjęte dzień później. Kolejnego dnia otrzymałem telefon od przełożonego mojego szefa z prośbą o wycofanie wypowiedzenia (uczyniłem to). Ostatecznie jednak obydwaj przełożeni spotkali się ze mną i poinformowali mnie, że podjęli wspólną decyzję o nieprzyjęciu mojej prośby o wycofanie wypowiedzenia, zostałem więc zwolniony ze świadczenia pracy. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

Jak podkreśla się w nauce prawa, oświadczenie takie staje się skuteczne z chwilą jego dotarcia do adresata, a podmiot, który złożył oświadczenie woli (pracodawca lub pracownik), jest związany tym faktem i w zasadzie nie może go jednostronnie cofnąć. W konsekwencji odwołanie tego oświadczenia woli jest skuteczne tylko wówczas, gdy doszło do adresata jednocześnie z wypowiedzeniem lub wcześniej. Odwołanie późniejsze jest skuteczne, gdy druga strona wyraża na nie zgodę.

 

Dlatego też, jeżeli Pana wypowiedzenie dotarło do pracodawcy, zanim zdążył Pan to wypowiedzenie odwołać, wypowiedzenie takie może być skutecznie cofnięte tylko przy jednoczesnej zgodzie pracodawcy.

 

Odnosząc powyższe do Pana pytania, wskazać należy, iż pracodawca miał pełne prawo nie przychylić się do cofnięcia wypowiedzenia i uznać je za skuteczne. Jak się zarazem wydaje, wcześniejsze rozmowy telefoniczne w tym zakresie nie mogą być uznane za wyrażenie zgody na cofnięcie, skoro decyzję musiało podjąć obu Pana przełożonych, a kontaktował się z Panem w tej sprawie jedynie jeden z przełożonych.

 

Jednakże nawet gdyby uznać taką rozmowę telefoniczną za wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia, to udowodnienie tej okoliczności mogłoby sprawić znaczne trudności, a wobec braku świadków lub oświadczenia pracodawcy złożonego Panu na piśmie mogłoby okazać się wręcz niewykonalne.

 

Pracodawca jest uprawniony do zwolnienia pracownika z wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia, co jednakże nie pozbawia tego pracownika prawa do otrzymywania za ten okres pełnego wynagrodzenia.

 

Powyższe wynika z treści art. 81 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”. Natomiast § 2 tegoż artykułu stanowi, że „wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje”.

 

Z tego wynika, że postępowanie Pana pracodawcy nie nosi znamion bezprawności, a zatem nie ma podstaw do zakwestionowania jego postępowania w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl