Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość opodatkowania 5% podatkiem programisty

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.05.2019

Jestem programistą i sprzedaję wytworzone przeze mnie programy. Do tej pory korzystałem z podatku liniowego. Jak ma się to do możliwości opodatkowania 5% podatkiem (od 2019 roku) od sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej? Czy muszę zrezygnować z podatku liniowego? Mam też inne dochody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość opodatkowania 5% podatkiem programisty

Fot. Fotolia

Projekt ustawy z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy PIT, CIT, OP oraz innych ustaw przewiduje dodanie do ustawy PIT nowych przepisów odnoszących się do opodatkowania kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej. Uregulowania w tym zakresie mają znaleźć się w dodanym art. 30ca ustawy PIT.

 

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy PIT „podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

 

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej”.

 

Jak zatem widać z przedstawionego przepisu, z preferencyjnej stawki 5% korzystają nie każde prawa własności intelektualnej lecz jedynie te które powstały w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej.

 

Definicję działalności badawczo-rozwojowej zawiera obowiązujący art. 5a pkt 38 ustawy PIT. W myśl tego przepisu działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 „badania naukowe to:

 

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

 

Zaś prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Cytowana powyżej ustawa o szkolnictwie wyższy i nauce podaje, że „badania naukowe są działalnością obejmującą:

 

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń”.

 

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

W konsekwencji w celu ustalenia, czy przysługuje Panu prawo do opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej stawką 5%, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową. Jest to bowiem warunek konieczny do zastosowania tej stawki. Pomocna w tym zakresie może okazać się interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2018 r., nr  0113-KDIPT2-3.4011.313.2018.2.RR:

 

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach świadczonych usług Spółka realizuje zarówno projekty wykonywane na zlecenie kontrahentów, jak i tzw. projekty własne. Dodatkowo w ramach swoich obowiązków pracownicy Spółki tworzą w celach poznawczo-testowych różnego rodzaju wewnętrzne projekty, programy, narzędzia, w trakcie których realizacji uczą się wykorzystywać nowe narzędzia, aplikacje i rozwiązania dostępne na rynku, poznają ich możliwości oraz oceniają potencjał na ich wykorzystanie w ramach prac nad bieżącymi lub przyszłymi projektami (działalność rozwojowa). Prowadzone przez Spółkę projekty własne oraz prace rozwojowe mają w opinii Wnioskodawcy charakter twórczy oraz są prowadzone, zgodnie z przedstawionym opisem, w sposób systematyczny i zorganizowany.

 

Celem oraz wynikiem realizacji projektów własnych oraz prac rozwojowych jest stworzenie nowych produktów/usług lub ulepszenie i poprawa funkcjonalności już oferowanych przez Spółkę produktów/usług. W ramach realizacji projektów własnych powstają wersje testowe i demonstracyjne nowych produktów/usług, które po osiągnięciu założonych funkcjonalności i pozytywnych wynikach analizy trendów rynkowych/pozytywnym odbiorze wersji demonstracyjnej przez klientów, mogą zostać skomercjalizowane i dołączone do oferty Spółki. W trakcie prac nad projektami własnymi tworzone są również nowe rozwiązania/narzędzia, które są następnie wykorzystywane do ulepszania/udoskonalania już oferowanych produktów/usług lub w nowych projektach. Ze stanowiska Wnioskodawcy wynika, że całość prowadzonych prac w ramach działań rozwojowych ma na celu tylko i wyłącznie dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług oferowanych przez Spółkę, przy czym opracowywane w ramach tych prac rozwiązania/narzędzia/funkcjonalności, itp. nie są pracami obejmującymi działania rutynowe i okresowe.

 

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że działania Wnioskodawcy obejmujące prace nad projektem medycznym, projektem zakupowym oraz prace realizowane w ramach działalności rozwojowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż były podejmowane/będą podejmowane w sposób systematyczny, miały/będą miały twórczy charakter, a ich celem oraz wynikiem jest powstanie nowych produktów/usług lub ulepszenie i poprawa funkcjonalności już oferowanych przez Spółkę produktów/usług”.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz wyjaśnienia, można stwierdzić, że działalność badawczo-rozwojowa (dająca prawo do 5% stawki) występuje wtedy, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:

 

  1. Podejmowana jest w sposób systematyczny – w zakresie tej przesłanki musiałby Pan wykazać, że systematycznie tworzy Pan nowe programy komputerowe i nie ma to charakteru sporadycznego czy incydentalnego.
  2. O charakterze twórczym będąca projektem własnym – musi być to zatem praca twórcza, w całości autorska, wymyślona wyłącznie przez Pana i innowacyjna,
  3. Ma na celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań
  4. Mamy do czynienia z pracami rozwojowymi – tak jak wskazano, przez prace rozwojowe rozumie się działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
 

Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę, że stawka 5% ma zastosowanie wyłącznie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 ustawy PIT „dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie w jakim został osiągnięty:

 

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu”.

 

W rezultacie w Pana przypadku (zakładając, że faktycznie prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową) stawka 5% znajdzie zastosowanie wyłącznie do dochodu z przeniesienia (sprzedaży) prawa do programu komputerowego. Pozostał usługi informatyczno-programistyczne nadal byłyby opodatkowane dotychczasową stawką 19%.

 

W prowadzonej księgowości podatnicy będą bowiem mieli obowiązek wyodrębnić dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej od pozostałych dochodów z działalności (tj. ze świadczenia pozostałych usług). Art. 30cb ustawy PIT wskazuje, że „podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

 

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2–4”.

 

W konsekwencji w zakresie Pana pytania w pierwszej kolejności należy ustalić, czy prowadzona przez Pana działalność ma charakter działalności badawczo-rozwojowej w myśl przepisów ustawy PIT, bowiem jest to warunek konieczny dla możliwości skorzystania z 5% stawki podatku od sprzedaży praw własności przemysłowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »