.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwe konsekwencje wyłudzenia odszkodowania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 18.12.2009

Moja przełożona zgłosiła jakiś czas temu pewien wypadek jako wypadek przy pracy i dostała za to odszkodowanie. Wiem jednak na pewno (sama o tym mówiła), że przewróciła się nie podczas pracy, na terenie firmy, a w zupełnie innych, prywatnych okolicznościach. To zdarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu. Czy jeśli doniosę dyrektorowi o tych okolicznościach, przełożona poniesie jakieś konsekwencje? Chciałbym też złożyć wniosek o odwołanie przełożonej – jak zawrzeć w nim informację o powyższej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwe konsekwencje wyłudzenia odszkodowania

Nienależnie wypłacone odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Odpowiadając na Pana pytanie, wskazać należy, że – jak się wydaje – zastosowanie w przedmiotowej sprawie mają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

 

I tak, zgodnie z art. 84 ust. 1 tejże ustawy, „osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego”, z uwzględnieniem ust. 11.

 

Z kolei ust. 9 nakazuje powyższą regulację stosować „także do pieniężnych świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych, wypłacanych przez ZUS na mocy odrębnych przepisów”, a ust. 10 do „świadczeń wypłaconych bezpośrednio przez pracodawcę”.

 

Znajduje to zastosowanie w przedmiotowej sprawie, gdyż odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należy zakwalifikować właśnie jako świadczenie, o którym traktują powyższe przepisy.

 

Wykazanie, iż podane przez Pana przełożoną okoliczności powstania wypadku i odniesienia uszczerbku na zdrowiu pozwoliły jej na pobranie nienależnego odszkodowania, skutkowałoby koniecznością zwrotu tego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia otrzymania tego świadczenia.

Podanie nieprawdziwych okoliczności powstania szkody w celu otrzymania odszkodowania

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 298 § 1 Kodeksu karnego prawnie karalne jest wyłącznie spowodowanie zdarzenia wywołującego szkodę w celu uzyskania z tego tytułu odszkodowania. Zatem podanie nieprawdziwych okoliczności powstania szkody nie stanowi o karalności takiego zachowania i wiązać je należy, w świetle powyżej wskazanych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jedynie z koniecznością zwrotu świadczenia wraz z odsetkami.

 

Postępowanie w sprawie uznania danego wypadku za wypadek przy pracy oraz określenia jego skutków i wysokości należnego odszkodowania jest ściśle sformalizowane, w związku z czym po jego zakończeniu, w szczególności gdy od rzekomego wypadku upłynął spory okres czasu, wykazanie okoliczności przeciwnych niż podane w protokole powypadkowym może okazać się wielce utrudnione, a nierzadko praktycznie niewykonalne.

Podanie przez pracownika fałszywych okoliczności powstania wypadku

Powyższe ma również wpływ na ewentualną reakcję pracodawcy na świadome podanie przez pracownika fałszywych okoliczności powstania wypadku, gdyż w sytuacji, gdy właściwa weryfikacja tych okoliczności nie jest możliwa, pracodawca nie będzie w stanie podjąć w tej kwestii żadnych działań.

 

Wskazać również warto, że ani przepisy Kodeksu pracy, ani innych ustaw szczegółowych nie wiążą określonych i wyraźnie wskazanych konsekwencji pracowniczych z faktem podania przez pracownika nieprawdziwych informacji przy ustalaniu okoliczności wypadku, zatem ewentualne podjęcie przez pracodawcę w związku z tym dalszych czynności w rzeczywistości leży w gestii samego pracodawcy.

Wniosek o odwołanie przełożonego ze względu na jego oszustwo podczas uzyskiwania odszkodowania za wypadek przy pracy

We wniosku o odwołanie może Pan w zasadzie zamieścić wszystko, co uważa Pan za potrzebne i istotne, jednakże liczyć się należy również z tym, że stawianie niepopartych dowodami zarzutów może nie tylko nie odnieść zamierzonego skutku, ale wręcz odnieść skutek odwrotny. Osoba posądzona przez Pana o dopuszczenie się oszustwa może poczuć się urażona, a nawet próbować dochodzić naprawienia swoich krzywd na drodze prawnej. Bezpodstawne, tj. nieudowodnione, zarzuty stawiane innym pracownikom mogą być także negatywne odebrane przez samego pracodawcę.

 

Wniosek o odwołanie przełożonego powinien przede wszystkim dotyczyć okoliczności wskazujących na niewłaściwe wykonywanie przez tego przełożonego jego obowiązków kierowniczych i pracowniczych, jego negatywnego stosunku do pracy i innych pracowników, w szczególności zaś podwładnych.

 

Natomiast opisana przez Pana sytuacja zdaje się nie mieć żadnego związku z obowiązkami kierowniczymi, ciężko także dopatrzyć się naruszenia przez tego przełożonego praw innych pracowników (zwłaszcza podwładnych).

 

Zatem, jak się wydaje, w opisanej przez Pana sytuacji powoływanie się na oszustwo podczas uzyskiwania odszkodowania przez przełożoną nie tylko nie odniesie zamierzonego skutku, ale może sprawić, iż Pański wniosek odebrany zostanie jako prywatny akt niezadowolenia, próba wyrównania jakichś bliżej nieokreślonych porachunków osobistych i w związku z tym nie zostanie potraktowany poważnie, a Pan sam mógłby mieć z tego powodu późniejsze nieprzyjemności.

 

W opisanej przez Pana sytuacji brakuje uzasadnionych podstaw do zawarcia powyższych zarzutów we wniosku o odwołanie przełożonej. Jeżeli natomiast jest Pan w stanie w pełni i w sposób wiarygodny udowodnić stawiane przełożonej zarzuty, to mógłby Pan o tym w swoim wniosku wspomnieć, jednak nie należałoby czynić z tego faktu głównego argumentu za odwołaniem przełożonej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »