.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyzwoite propozycje ze strony szefa - co zrobić?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 08.06.2012

Mój problem dotyczy molestowania w pracy. Od 4 lat pracuję w państwowej firmie. Jakiś czas temu zostałam awansowana na stanowisko kierownicze. Od tego czasu szef składa mi nieprzyzwoite propozycje, próbuje mnie całować, przytulać itp. Starałam się go zbyć, ale szef robił się coraz bardziej napastliwy. Oznajmiłam mu, iż nie życzę sobie takich zachowań. Przystał na to, ale od razu zaznaczył, że zdejmie mnie ze stanowiska kierowniczego. Zrobi to za jakiś czas, aby nie wzbudzać podejrzeń. Jak bronić się w takiej sytuacji? Co zrobić, gdy szef wręczy mi wypowiedzenie zmieniające?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani pytanie dotyczy zjawiska molestowania w pracy.

 

Molestowanie seksualne jest przejawem dyskryminacji w stosunkach pracy i jako niezgodne z zasadą równego traktowania pracowników jest zabronione. Wywołuje ono także negatywne konsekwencje dla pracodawcy – szkodzi atmosferze w miejscu pracy, niekorzystnie wpływa na zdrowie, moralność i wydajność pracowników będących ofiarami molestowania w pracy. Tacy pracownicy mogą częściej przebywać na zwolnieniach chorobowych, a także rezygnować z pracy, co w przypadku wykwalifikowanej kadry może rzutować na rentowność firmy. Molestowanie seksualne rodzi złą atmosferę w pracy i to nie tylko pośród pracowników molestowanych, ale także wśród świadków tych uwłaczających i przykrych zachowań.

 

Wobec powyższego pracodawca powinien przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu, ponieważ jest to korzystne zarówno dla niego, jak i wszystkich zatrudnionych. Szukając rozwiązań w tej kwestii, można sięgnąć do załącznika zalecenia Komisji Unii Europejskiej nr 131 z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w pracy (OJ L 49, 24.09.1992). Przywołany załącznik określa kodeks postępowania w sprawach zwalczania molestowania seksualnego. Pracodawca powinien jasno i wyraźnie określić, iż:

 

  • każdy pracownik ma prawo do poszanowania swojej godności, traktowania go z szacunkiem,
  • molestowanie seksualne w danej firmie jest zakazane.

 

Pracownicy powinni też zostać pouczeni, jakie zachowania są niezgodne z prawem i uznawane za molestowanie seksualne. Podnoszenie świadomości pracowników w tym zakresie może ograniczyć przypadki nieumyślnego i niezamierzonego molestowania seksualnego. Na pracowników zajmujących stanowiska kierownicze należy nałożyć obowiązki prowadzenia działań, które zapobiegną lub wyeliminują zachowania uwłaczające pracownikom (np. poprzez nakładanie kar porządkowych). Natomiast na pozostałych pracownikach powinny ciążyć obowiązki (wynikające np. z regulaminu pracy):

 

  • poszanowania godności współpracowników,
  • informowania pracodawcy o zauważonych przejawach molestowania.

 

W zakładzie pracy powinna zostać opracowana procedura postępowania w przypadkach molestowania seksualnego. Należy wskazać osobę lub osoby, do których można złożyć skargę. Ponadto trzeba zapewnić pełną dyskrecję osobie, która składa skargę. Wspomniana skarga powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie i z należytą powagą. Molestowany pracownik powinien czuć się bezpiecznie między innymi poprzez niedopuszczenie do zaistnienia działań odwetowych.

 

Oczywiste jest, że pracownik, który dopuścił się molestowania seksualnego, musi zostać ukarany. Pracodawca z góry powinien określić i podać do wiadomości zatrudnionym pracownikom, jakie środki dyscyplinujące mogą zostać zastosowane w przypadku wykrycia takiego zachowania.

 

Fakt, iż pracuje Pani w jednostce państwowej, w mojej ocenie, jest korzystny. Nad Pani przełożonym stoi jeszcze inna osoba, która winna mieć na uwadze wszystko, co czyni Pani przełożony. Art. 183a § 6 Kodeksu pracy zawiera definicję molestowania seksualnego, które polega przede wszystkim na każdym niepożądanym zachowaniu o charakterze seksualnym. Zgodnie z § 7 omawianego przepisu zarówno podporządkowanie się molestowaniu, jak i działania przeciwstawiające się molestowaniu nie mogą powodować żadnych ujemnych skutków dla pracownika. Tego rodzaju regulacja koresponduje z zawartym w dyrektywie Rady nr 76/207 zakazem podejmowania jakichkolwiek decyzji w związku z odrzuceniem przez pracownika lub podporządkowaniem się takiemu zachowaniu, gdyż pracownik nie powinien ponosić ujemnych konsekwencji za sprzeciw lub podporządkowanie się molestowaniu.

 

W sytuacji złożenia Pani wypowiedzenia zmieniającego pierwszym Pani krokiem winno być odwołanie się do właściwego sądu pracy w celu uznania za bezskuteczne oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym. Należy jednak zaznaczyć, iż z treści Pani pytania nie wynika, jakoby o fakcie ewentualnego molestowania seksualnego miały wiedzieć osoby trzecie. Niezwykle trudne będzie zatem wykazanie, iż przełożony podjął decyzję o zmianie Pani stanowiska pracy właśnie z tego powodu. Ciężar dowodu – na podstawie art. 6 Kodeksu cywilnego – będzie spoczywać na Pani.

 

Moim zdaniem, dobrym rozwiązaniem byłoby uzyskanie jakiegokolwiek dowodu, np. e-maila, SMS-a, dokumentu, z którego nawet w sposób pośredni wynikałoby takowe molestowanie w pracy. Dowód ze świadków także byłby mile widziany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »