Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Molestowanie seksualne w pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.11.2013

Jakie są prawne możliwości obrony przed molestowaniem seksualnym w pracy? Dodam, że sprawczynią molestowania jest moja przełożona, a moje próby oporu skutkują represjami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.), Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.)

 

W pierwszej kolejności należy podnieść, że pracodawca zobowiązany jest do realizowania podstawowej zasady prawa pracy określonej w art. 111 K.p., zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

 

W chwili obecnej w opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia z okolicznościami, które upoważniają pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 § 11 K.p. Opisane przez Pana zachowanie (molestowanie seksualne w pracy) stanowi bowiem nie tylko naruszenie zasady, o której mowa w art. 111 K.p., lecz także zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art.183a § 5 K.p.) W takich sytuacjach podwładny ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Przysługuje mu także odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Wysokość odszkodowania jest zatem zależna od rodzaju umowy o pracę oraz długości wypowiedzenia na moment złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Należy wyraźnie podkreślić, że ustawodawca wymaga, aby takie oświadczenie zostało złożone nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym pracodawca naruszył wskazane powyżej zasady. Przekroczenie tego terminu powoduje, że pracownik nie może domagać się odszkodowania, o którym mowa powyżej. Wówczas pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. Przejawem dyskryminacji jest m. in. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

 

Pozwoli Pan, że wskażę na regulację unijną, która definiuje molestowanie seksualne. W treści pytania nie wskazuje Pan bowiem, na czym w Pańskim przypadku miałoby polegać molestowanie seksualne w pracy, lecz stwierdza Pan jedynie, że ono występuje. Mając na uwadze powyższe, z ostrożności należy wskazać, wzorem dyrektyw nr 2000/43/WE i 2000/78/WE , że molestowanie seksualne „jest nieakceptowanym przez odbiorcę zachowaniem o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jego godności lub poniżenie albo upokorzenie go. Do kwalifikacji danego zachowania jako molestowania seksualnego podstawowe znaczenie ma jego seksualny lub związany z płcią cel albo podtekst, a także nieakceptowanie danego zachowania przez jego adresata (powinien on manifestować dezaprobatę dla danego zachowania). W komentowanym przepisie szeroko ujęto przejawy zachowań, które mogą być poczytane jako molestowanie seksualne; na zachowania te składać się mogą elementy fizyczne – np. dotykanie molestowanej osoby, werbalne – opowiadanie w jej towarzystwie aluzyjnych dowcipów, pozawerbalne – np. niedwuznaczne gesty, spojrzenia. I znów wypada stwierdzić, iż molestowanie seksualne zbiega się z naruszeniem zasady poszanowania dóbr osobistych pracownika”1.

 

Podobnie nie podaje Pan, na czym mają polegać represje stosowane wobec Pana.

 

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, że zakład pracy winien mieć opracowaną procedurę w przypadkach molestowania seksualnego. Procedura winna wskazywać osobę bądź osoby, do których może być złożona skarga. Skarga pracownika molestowanego seksualnie winna być rozpatrzona niezwłocznie i, co najważniejsze, z należytym szacunkiem i powagą. Niedopuszczalne jest bowiem poczucie wstydu i zagrożenia przez pokrzywdzonego w stosunkach z innym pracownikiem.

 

W treści pytania nie wskazuje Pan, jakoby taka procedura obowiązywała u Pańskiego pracodawcy. Zasadne jest zatem w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy rzeczywiście jej nie ma. Jeżeli taka procedura istnieje, oczywiście należy ją zrealizować. Jeżeli jej brak, konieczne będzie postępowanie zgodnie z przepisami K.p.

 

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku istotne będzie dysponowanie określonym materiałem dowodowym. Należy wskazać, że w mojej ocenie dopuszczalne jest nagranie na dyktafon zaistniej sytuacji. O ile takie nagranie może być podważane jako naruszenie dóbr osobistych przełożonej, o tyle sądy coraz częściej wskazują, że naruszenie dobra osobistego w postaci prywatności poprzez nagranie rozmowy bez zgody rozmówcy jest dopuszczalne, a to z uwagi na fakt, że pokrzywdzony broni się w taki sposób przed zachowaniem oprawcy, co z kolei wskazuje, że dobra osobiste takie jak dobre imię, cześć, godność mają większą wartość od prawa do prywatności.

 

Powyższe znajduje swoje oparcie w treści art. 5 K.c., zgodnie z którym „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Analogiczny jest zapis art. 8 K.p., który wskazuje, „że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.

 

W przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu ustawodawca w odmienny sposób ukształtował ciężar dowodu. Istotna z punktu widzenia Pańskiego interesu jest różnica we wprowadzonym przez ustawodawcę rozkładzie ciężaru dowodu. W przypadku dyskryminacji wprowadzono rozkład ciężaru dowodu w sposób odmienny niż w Kodeksie cywilnym. Na pracowniku ciąży jedynie obowiązek wykazania, że jest on odmiennie traktowany od innych pracowników – i tylko tyle. Dobrze jednak jest dysponować dowodami.

 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że jeżeli zachowanie przełożonej narusza Pańską godność i zmierza do naruszenia Pańskiego dobra osobistego, zasadne jest nagranie takiego zdarzenia na telefon komórkowy czy kamerę. Dokonane nagranie z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego między przełożonym a podwładnym nie będzie traktowane jako naruszenie jego dobra osobistego, lecz jako dopuszczalna przez prawo forma obrony.

 

Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jeżeli którykolwiek z Pańskich współpracowników był kiedykolwiek świadkiem zachowania przełożonej, powinien zostać wskazany jako świadek. Pozew o odszkodowanie powinien zatem wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań określonego świadka podanego z imienia i nazwiska, z podaniem adresu dla doręczeń (może być adres pracodawcy) na okoliczność molestowania seksualnego określonej osoby przez określoną przełożoną.

 

Nadto jeżeli otrzymuje Pan „dwuznaczne” wiadomości w postaci e-maili, SMS-ów bądź MMS-ów, zasadne będzie posiłkowanie się takimi dowodami. W mojej ocenie nie mogą one stanowić dowodu podstawowego, ponieważ tego rodzaju dowody mogą być łatwo spreparowane, jednak jako dowody posiłkowe, które będzie można powiązać z innymi, są mile widziane w tego rodzaju sprawach.

 

Reasumując: w mojej ocenie dopuszczalne jest nagranie zachowania przełożonej, a następnie przedstawienie go w sądzie. Dobrze byłoby także, gdyby można było w tego rodzaju sprawie złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność molestowania seksualnego w pracy.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

1. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1000.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus IX =

»Podobne materiały

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Niedawno odeszłam z pracy, w której miałam wynagrodzenie niższe o kilkaset złotych od kolegi zatrudnionego na identycznym stanowisku. Przez kilka lat bezskutecznie domagałam się wyrównania pensji. Czy mogę pozwać byłego pracodawcę za nierówne traktowanie w zatrudnieniu?

Zarzuty pracowników wobec kierownika

Pracuję w dużej firmie na stanowisku kierownik sklepu. Od kilku miesięcy do centrali firmy wpływają donosy na mój temat. Zebrana już była komisja antymobbingowa, która niczego nie stwierdziła. Brak jakichkolwiek zarzutów jeśli chodzi o pracę – wyciągane są prywatne sprawy. W zwi

Polisa na dożycie dla części pracowników

Od 1999 r. w moim zakładzie dla zatrudnionych w tym okresie na koniec roku pracodawca zdecydował o założeniu wybranym pracownikom polisy na dożycie, na którą raz w roku wpłaca do tej pory określoną w umowie kwotę. Uważam, że została złamana zasada równego traktowania pracowników, bo

Malwersacje przełożonej, co można zrobić?

Pracuję w księgowości, główna księgowa i zarazem bezpośrednia przełożona pije nałogowo, od jakiegoś czasu miewa dziwne ataki w pracy i skrajne nastroje, co dla nas pracowników jest trudne do zniesienia. Nie mamy też do niej zaufania, zwłaszcza że ginęły pieniądze z kasy zakładowej

Konkurs na zajmowane stanowisko po powrocie z chorobowego

Moja żona wraca do pracy po długim chorobowym i zasiłku rehabilitacyjnym (wygrana walka z rakiem). Stawiła się w pracy i szefowa, która w międzyczasie zastąpiła poprzednią szefową, poinformowała ją, że chce na jej stanowisko zrobić „konkurs” między moją żoną a osobą,

Brak aneksu zmieniającego umowę o pracę

Pracuję w księgowości. Miałam stanowisko to inspektor ds. inwentaryzacji. We wrześniu 2015 r. zmieniono mi zakres obowiązków na księgowanie dokumentów, nie chodzę już na spisy inwentaryzacyjne. Pracodawca do tej pory nie dał mi aneksu zmieniającego mój zakres obowiązków, mimo że pis

Zwolnienie lekarskie – sposoby zawiadamiania pracodawcy o nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby

Pracuję w pewnej dużej firmie. Ogólnie stosowaną u nas praktyką kierowników działów jest zmuszanie pracowników, aby zamiast zwolnienia lekarskiego wykorzystywali w czasie choroby urlop wypoczynkowy. Mój kierownik przoduje w wywieraniu presji psychicznej na swoich podwładnych. W tym roku p

Plotki w pracy a odejście z pracy

Ktoś opowiada nieprawdziwe plotki w pracy na mój temat. Czy jest możliwość szybkiego zwolnienia? Chodzi mi o to, czy mogę odejść z pracy z dnia na dzień?

Oskarżenie żony o molestowanie męża w czasie gdy był nieletni

Siedem lat temu, pracując jako nauczycielka, poznałam swojego obecnego męża, który wtedy był jeszcze uczniem. Ja miałam 24 lata, on – 16 lat. Z końcem roku szkolnego ja zwolniłam się z pracy i kontynuowaliśmy naszą znajomość przy pełnej akceptacji ze strony jego rodziców. Obecn

Zakochana uczennica – czy mogę zostać oskarżony o molestowanie?

Jestem nauczycielem w gimnazjum. Rok temu zakochała się we mnie uczennica ostatniej klasy. Pisała do mnie e-maile, w których wspominała o samobójstwie – odpowiadałem na wiadomości, tłumacząc, że postępuje niewłaściwie. Kiedy rodzice uczennicy dowiedzieli się o tej korespondencji
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »