Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku – co robić?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.10.2015

Praktyki ograniczające konkurencję na rynku, polegające na zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję oraz na nadużywaniu pozycji dominującej, są zakazane. Przedsiębiorca, któremu takie praktyki stosowane przez konkurenta utrudniają dostęp do rynku, może zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli organ, który prowadzi postępowania antymonopolowe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do praktyk ograniczających konkurencję zalicza się zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej na rynku. Są one co do zasady zakazane na mocy art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 (zwanej dalej „ustawą”).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

 

 1. ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
 2. ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
 3. podziale rynków zbytu lub zakupu;
 4. stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
 5. uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 6. ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
 7. uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

 

Jednakże zakazu powyższego nie stosuje się do porozumień (z wyłączaniem porozumień wskazanych wyżej w punktach 1-3 oraz 7, które zawsze są zakazane) zawieranych między:

 

 1. konkurentami – jeżeli ich łączny udział w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 5%;
 2. przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami – jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%.

 

Zakazu nie stosuje się również w przypadku gdy powyższe udziały w rynku właściwym nie zostały przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia.

 

Zakazu nie stosuje się również do porozumień, które jednocześnie:

 

 1. przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego;
 2. zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści;
 3. nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
 4. nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

 

Ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa jednak na przedsiębiorcy.

 

Jak wskazano wyżej, praktyką ograniczającą konkurencję jest również nadużywanie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 9 ustawy zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców, polegające w szczególności na:

 

 1. bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;
 2. ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;
 3. stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
 4. uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 5. przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji;
 6. narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;
 7. podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

 

Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

 

Przedsiębiorca, którego konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku, nie pozostaje bez ochrony. Może on zgłosić stosowanie tych praktyk Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest organem antymonopolowym, mającym za zadanie w szczególności eliminowanie z rynku praktyk ograniczających konkurencję. Zawiadomienie takie powinno być sporządzone na piśmie oraz posiadać uzasadnienie, a także zawierać w szczególności:

 

 1. wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję;
 2. opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia;
 3. wskazanie przepisu ustawy, którego naruszenie zarzuca zgłaszający zawiadomienie;
 4. uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy;
 5. dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie (zawiadomienie nie może być anonimowe).

 

Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy.

 

Zawiadomienie może stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania, które zakończyć może się z kolei wydaniem decyzji o uznaniu wskazanej praktyki za ograniczającą konkurencję. W przypadku wydania takiej decyzji Prezes UOKiK nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakazy, jeżeli do czasu wydania decyzji praktyka ta nie została zaprzestana (ciężar udowodnienia, że praktyka naruszająca konkurencję została zaprzestana, spoczywa na przedsiębiorcy). Ponadto Prezes UOKiK może w decyzji nakazać, w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków, zastosowanie środków polegających w szczególności na:

 

 1. udzieleniu licencji praw własności intelektualnej na niedyskryminacyjnych warunkach;
 2. umożliwieniu dostępu do określonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach;
 3. zmianie umowy;
 4. zapewnieniu innym podmiotom dostawy określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach.

 

W przypadku gdy powyższe środki mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, Prezes UOKiK może nakazać zastosowanie środka polegającego na powierzeniu wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy. Prezes UOKiK może ponadto nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona konkurencji lub ważny interes konsumentów.

 

Niezależnie od powyższych działań mających na celu wyeliminowanie praktyk ograniczających konkurencję z rynku, na mocy art. 106 ust. 1 K.s.h. Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję.

 

Przedsiębiorca, który złożył zawiadomienie o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję, otrzymuje od Prezesa UOKiK informację na piśmie o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. W przypadku wszczęcia postępowania antymonopolowego powinno się ono zakończyć nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki