.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Modernizacja miejsca pracy a dotacje z UE

Autor: Przemysław Gogojewicz • Opublikowane: 31.10.2009

Każdy przedsiębiorca życzyłby sobie, aby jego pracownicy wyposażeni byli w nowoczesny sprzęt, dlatego warto zainteresować się pozyskaniem środków pomocowym. W artykule tym autor objaśnia, jakimi możliwościami dysponuje przedsiębiorca, który modernizuje stanowiska pracy, korzystając z pomocowych środków unijnych. Zdarza się dość często, że polscy przedsiębiorcy po prostu nie wiedzą, iż UE nie tylko finansuje nowe stanowiska pracy, ale również wspiera finansowo już istniejące.Modernizacja miejsca pracy a dotacje z UE

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Modernizacja miejsca pracy - uzyskanie środków z UE

Modernizacja miejsca pracy jest czynnością, którą każdy przedsiębiorca wykonuje co najmniej kilka razy w ciągu pięciu lat. Z własnego doświadczenia wiem, że proces ten w większości firm przebiega przynajmniej raz w roku. Modernizacja często wiąże się z określeniem opłacalności stanowiska pracy, czyli miejsca, gdzie pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy określone zadania. Można powiedzieć, że proces modernizacji (doposażenia lub wyposażenia), oraz okoliczności, jakie wiążą się z tym procesem ustala samoczynnie pracodawca. Przeważnie wiąże się to z podjęciem przez pracownika nowych zadań, ze zmianą kierunku działania firmy. Modernizacja może być procesem ciągłym i długofalowym, tak samo jak również środki pozyskiwane na ten cel mogą stanowiąc jednorazowy zastrzyk kapitału lub też długofalową pomoc finansowaną w związku z każdą restrukturyzacją stanowiska pracy. Pracodawca, składając wniosek o wsparcie finansowe względem stanowiska pracy, może zatem liczyć na ponowną pomoc, jeżeli uzasadni potrzebę kolejnej jego modernizacji.

 

Jak pokazuje praktyka, pracodawcy bardzo często zapominają o tym, że UE nie tylko finansuje nowe stanowiska pracy, ale również wspiera finansowo już istniejące. Naturalnie cały proces odbywa się poprzez urzędy pracy, które pieniądze na te cele uzyskują właśnie ze środków pomocowych UE.

 

Dlatego warto zainteresować się pozyskaniem środków pomocowym, w ramach których wyposażymy w nowoczesny sprzęt swojego pracownika.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

Zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie na dofinansowanie, ale nie wyższej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy skierowana do prowadzącego działalność gospodarczą jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 0003-0014).

 

Aby uzyskać takie dofinansowanie, pracodawca musi złożyć we właściwym – ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce położenia stanowiska pracy – urzędzie pracy wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

W przypadku złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów pracodawca otrzyma w przeciągu 30 dni odpowiedź z urzędu pracy o przyznaniu refundacji bądź o odmowie uwzględnienia wniosku.

 

Po przyznaniu refundacji pracodawca podpisuje umowę z urzędem pracy. Następnie dokonuje zakupów zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku i tym samym wyposaża stanowisko pracy. Refundacja jest dokonywana na wniosek pracodawcy po przedłożeniu urzędowi pracy szczegółowego rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie.

 

Po pozytywnym zweryfikowaniu rozliczenia pracodawca otrzymuje zwrot kosztów w wysokości określonej w umowie. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Modernizacja stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - dotacje

Warto również dopowiedzieć, że modernizacja stanowiska pracy obejmuje w sposób szczególny osoby niepełnosprawne, których pracodawcy pragną otrzymać środki pomocowe w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wydatkiem kwalifikowalnym, w przypadku pomocy na pokrycie wydatków związanych z modernizacją miejsca pracy osoby niepełnosprawnej, jest zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska pracy, umożliwiającym wykonywanie przez pracownika niepełnosprawnego czynności w zakresie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego, oraz zakup sprzętu lub zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technologii wspomagającej lub przystosowanej do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Wartość zakupu środków trwałych oraz oprogramowania pomniejsza się o wartość takich samych środków trwałych oraz oprogramowania, w przypadku gdy stanowiłyby one wyposażenie stanowiska pracy pracownika pełnosprawnego.

 

Wartość zakupu środków trwałych oraz oprogramowania dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub innym równoważnym dokumentem księgowym wraz z dowodem zapłaty.

 

Wydatkiem kwalifikowalnym, w przypadku pomocy na pokrycie wydatków związanych z modernizacją miejsca pracy pracownika niepełnosprawnego, jest również wynagrodzenie pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego – za czas poświęcony wyłącznie na świadczenie tej pomocy.

 

Pomoc na modernizację podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, w przypadku gdy pomoc przyznana beneficjentowi pomocy w ramach jednego projektu przekroczy w okresie jednego roku równowartość w złotych kwoty:

 

  1. w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – 5 000 000 euro,
  2. w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych – 10 000 000 euro,
  3. w przypadku pomocy na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych – 10 000 000 euro

    – obliczanej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 0003-0014).


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.10.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus III =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »