Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mobbing w szkole

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.12.2013

Jestem ofiarą mobbingu w szkole, w której uczę matematyki. Od kilku lat jestem stale poniżany przez kilkoro innych nauczycieli, którzy sugerują też otwarcie, że nienależycie wypełniam swoje obowiązki, a jednocześnie cedują na mnie wszelkie „niewygodne” zajęcia (np. organizację szkolnej dyskoteki). Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Okoliczności sprawy i zachowanie współpracujących osób wskazują, że możemy mieć do czynienia z mobbingiem w szkole.

 

Zarówno Karta Nauczyciela (w art. 7 ust. 1, art. 11), jak i ustawa o systemie oświaty (w art. 39 ust. 3) określają dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy, tj. jako pracodawcę.

 

Przede wszystkim na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, który wynika z przepisów (art. 943 § 1 Kodeksu pracy – dalej K.p.). W świetle definicji ustawowej „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art. 943 § 2 K.p.).

 

Sprawcą mobbingu nie musi być pracodawca. Oznacza to więc, że prześladowanie Pana przez współpracowników może zostać uznane za mobbing.

 

Przykładowo cechy mobbingu w miejscu pracy wykazują działania takie, jak: unikanie rozmów, niedawanie możliwości odezwania się, traktowanie „jak powietrze”, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, zlecanie wykonania prac bezsensownych, odbieranie wcześniej przydzielonych zadań lub odwrotnie – zarzucanie pracą przerastającą możliwości i kompetencje w celu zdyskredytowania, zmuszanie do prac szkodliwych dla zdrowia, poniżające i upokarzające gesty, spojrzenia (W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2011).

 

Jak wskazała Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w postanowieniu z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt II PK 252/09) – o mobbingu można mówić wtedy, gdy w pierwszej kolejności następuje uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, a dopiero działania o takim charakterze rodzą skutki w postaci: po pierwsze – zaniżonej samooceny przydatności zawodowej, lub po drugie – poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania go, bądź po trzecie – wyeliminowania z zespołu pracowników. Wszystkie przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Warunkiem koniecznym mobbingu jest to, aby pracownik był obiektem wskazanego wyżej oddziaływania, które według obiektywnej miary (a nie jego subiektywnego odczucia) może być ocenione za wywołujące przynajmniej jeden ze skutków określonych w art. 943 § 2 K.p.

 

Jeżeli obserwuje Pan u siebie takie skutki, biorąc pod uwagę czas trwania tej sytuacji, to w Pańskiej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 943 § 3 K.p., zgodnie z którym pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Kwoty zadośćuczynienia można dochodzić w procesie cywilnym. Powinno ono być adekwatną rekompensatą za psychiczne upokorzenie, krzywdę, cierpienie, negatywne skutki w sferze życia zawodowego u poszkodowanego mobbingiem.

 

Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi art. 943 K.p. w związku z art. 23, art. 24 § 1 i art. 448 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), które formułują zasady ochrony dóbr osobistych przynależnych każdej osobie fizycznej, jak zdrowie, wolność, cześć, a ponadto – co wynika z orzecznictwa – dobre imię, renoma, dobra opinia w środowisku pracy. Rozstrój zdrowia wskutek naruszenia dóbr osobistych powinien być udowodniony przed sądem opinią biegłego lekarza (lekarzy) określonej specjalności, zeznaniami świadków (np. rodziny czy współpracowników), dokumentami (historie leczenia i choroby, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, wyniki badań, konsultacji psychologicznych itd.).

 

Roszczenie ofiary mobbingu o zadośćuczynienie krzywdzie na podstawie art. 943 § 3 K.p. aktualizuje się wyłącznie w razie udowodnienia przez poszkodowanego skutku mobbingu w postaci rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 7 maja 2009 r.; sygn. akt III PK 2/09). Ponadto ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu i mogły doprowadzić lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 14 listopada 2008 r.; sygn. akt II PK 88/08).

 

Mobbing w szkole może także stanowić podstawę do rozwiązania przez Pana stosunku pracy. Jeśliby się Pan na to zdecydował, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w art. 943 § 2 K.p. W takim przypadku pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4 i 5 K.p.). Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto. Obu roszczeń, tj. o zadośćuczynienie i odszkodowanie, można dochodzić także łącznie.

 

Podczas ewentualnego procesu przed sądem musiałby Pan oczywiście dowieść, że jest ofiarą mobbingu w szkole. Ostatecznie jednak to sąd rozpoznający sprawę oceni, czy sytuacja ta nosi znamiona mobbingu, a przeprowadzona analiza sprawy może posłużyć Panu do prześledzenia okoliczności faktycznych pod kątem możliwości udowodnienia tego stanu.

 

W Pańskiej sprawie istotna jest różnica we wprowadzonym przez ustawodawcę rozkładzie ciężaru dowodu. W przypadku dyskryminacji wprowadzono rozkład ciężaru dowodu, w sposób odmienny niż w Kodeksie cywilnym. Na pracowniku ciąży jedynie obowiązek wykazania, że jest on odmiennie traktowany od innych pracowników – i tylko tyle. Ofiara nie musi udowadniać dodatkowych przesłanek, bo to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że kierował się obiektywnymi powodami. Ciężar dowodu jest zatem przesunięty na pracodawcę, pracownik jedynie wskazuje, że doszło do naruszenia np. zasad równości, a pracodawca musi wykazać inne obiektywne powody naruszenia tych reguł.

 

Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na pracowniku. Sytuacja procesowa pracownika występującego o zadośćuczynienie różni się więc istotnie od sytuacji pracownika, który domaga się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania.

 

Reasumując – maltretowanie psychiczne, które stanowi istotę mobbingu, trwa długo. Mobbing powtarza się systematycznie, miesiącami czy latami. Na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, co oznacza, że można pozwać go nie tylko wtedy, gdy to on prześladował pracownika, lecz także w sytuacjach, kiedy prześladowcami byli współpracownicy. Nawet jeśli całkowicie winny zachowań stanowiących mobbing będzie np. kierownik jednostki organizacyjnej lub kolega z pokoju, to zawsze można pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż to on ma zapobiegać takim zjawiskom w pracy. Dla odpowiedzialności pracodawcy nie ma także znaczenia, czy on lub osoby zarządzające zakładem pracy w jego imieniu wiedziały o stosowaniu mobbingu.

 

Pańska sytuacja jest niewątpliwie trudna, ale jeżeli wiąże Pan z tym pracodawcą swoją przyszłość, musi się Pan dobrze zastanowić, czy występować na drogę sądową. Jeżeli opisane przeze mnie działania mają miejsce w Pańskim przypadku oraz jest to działanie długotrwałe, a także w związku z tą sytuacją podupadł Pan na zdrowiu (psychicznym lub fizycznym), czyli wystąpiła krzywda – to ma Pan podstawę, aby wystąpić do sądu z zadośćuczynieniem. Niestety postępowanie o mobbing wymaga zbierania dowodów znacznie przed wytoczeniem powództwa i dobrze widziane są zaświadczenia od lekarza psychologa, który potwierdzi stan psychiczny osoby mobbingowanej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus sześć =

»Podobne materiały

Dyskryminacja w pracy i mobbing

Czuję się dyskryminowana w pracy, jestem ofiarą mobbingu. Nowy dyrektor naszej szkoły, który przed laty miał konflikt z moim mężem, bardzo źle mnie traktuje. Mimo licznych osiągnięć jako jedyna nie otrzymałam nagrody świątecznej. Poza tym przerwano mój wprowadzany od lat program ekol

Zniesławienie w szkole

Na publicznym zebraniu w szkole część rodziców innych uczniów stwierdziła, że moja córka „bije wszystkie dzieci w klasie i trzeba coś z tym zrobić, bo rośnie kolejny łobuz”. Czy można to uznać za zniesławienie? Czy ma tu znaczenie fakt, że większość dzieci zaprzeczyła

Odwołanie dyrektora szkoły

Jestem dyrektorem szkoły, która od września będzie całkowicie zlikwidowana. Moim pracodawcą jest wójt. Czy w moim przypadku od razu muszę liczyć się z odwołaniem jako dyrektora szkoły, czy mogę liczyć na przejście w stan nieczynny i po 6 miesiącach na przejście na emeryturę? Zależ

Ocena klasyfikacyjna niższa niż przewidywana

Nauczyciel, zgodnie z zapisami statutu szkoły, zapoznał ucznia i jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z oceną przewidywaną z przedmiotu. Roczna ocena klasyfikacyjna była jednak ostatecznie niższa niż przewidywana. Czy taka sytuacja jest zgod
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »