.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mobbing w szkole

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.12.2013

Jestem ofiarą mobbingu w szkole, w której uczę matematyki. Od kilku lat jestem stale poniżany przez kilkoro innych nauczycieli, którzy sugerują też otwarcie, że nienależycie wypełniam swoje obowiązki, a jednocześnie cedują na mnie wszelkie „niewygodne” zajęcia (np. organizację szkolnej dyskoteki). Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okoliczności sprawy i zachowanie współpracujących osób wskazują, że możemy mieć do czynienia z mobbingiem w szkole.

 

Zarówno Karta Nauczyciela (w art. 7 ust. 1, art. 11), jak i ustawa o systemie oświaty (w art. 39 ust. 3) określają dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy, tj. jako pracodawcę.

 

Przede wszystkim na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, który wynika z przepisów (art. 943 § 1 Kodeksu pracy – dalej K.p.). W świetle definicji ustawowej „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art. 943 § 2 K.p.).

 

Sprawcą mobbingu nie musi być pracodawca. Oznacza to więc, że prześladowanie Pana przez współpracowników może zostać uznane za mobbing.

 

Przykładowo cechy mobbingu w miejscu pracy wykazują działania takie, jak: unikanie rozmów, niedawanie możliwości odezwania się, traktowanie „jak powietrze”, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, zlecanie wykonania prac bezsensownych, odbieranie wcześniej przydzielonych zadań lub odwrotnie – zarzucanie pracą przerastającą możliwości i kompetencje w celu zdyskredytowania, zmuszanie do prac szkodliwych dla zdrowia, poniżające i upokarzające gesty, spojrzenia (W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2011).

 

Jak wskazała Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w postanowieniu z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt II PK 252/09) – o mobbingu można mówić wtedy, gdy w pierwszej kolejności następuje uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, a dopiero działania o takim charakterze rodzą skutki w postaci: po pierwsze – zaniżonej samooceny przydatności zawodowej, lub po drugie – poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania go, bądź po trzecie – wyeliminowania z zespołu pracowników. Wszystkie przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Warunkiem koniecznym mobbingu jest to, aby pracownik był obiektem wskazanego wyżej oddziaływania, które według obiektywnej miary (a nie jego subiektywnego odczucia) może być ocenione za wywołujące przynajmniej jeden ze skutków określonych w art. 943 § 2 K.p.

 

Jeżeli obserwuje Pan u siebie takie skutki, biorąc pod uwagę czas trwania tej sytuacji, to w Pańskiej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 943 § 3 K.p., zgodnie z którym pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Kwoty zadośćuczynienia można dochodzić w procesie cywilnym. Powinno ono być adekwatną rekompensatą za psychiczne upokorzenie, krzywdę, cierpienie, negatywne skutki w sferze życia zawodowego u poszkodowanego mobbingiem.

 

Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi art. 943 K.p. w związku z art. 23, art. 24 § 1 i art. 448 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), które formułują zasady ochrony dóbr osobistych przynależnych każdej osobie fizycznej, jak zdrowie, wolność, cześć, a ponadto – co wynika z orzecznictwa – dobre imię, renoma, dobra opinia w środowisku pracy. Rozstrój zdrowia wskutek naruszenia dóbr osobistych powinien być udowodniony przed sądem opinią biegłego lekarza (lekarzy) określonej specjalności, zeznaniami świadków (np. rodziny czy współpracowników), dokumentami (historie leczenia i choroby, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, wyniki badań, konsultacji psychologicznych itd.).

 

Roszczenie ofiary mobbingu o zadośćuczynienie krzywdzie na podstawie art. 943 § 3 K.p. aktualizuje się wyłącznie w razie udowodnienia przez poszkodowanego skutku mobbingu w postaci rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 7 maja 2009 r.; sygn. akt III PK 2/09). Ponadto ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu i mogły doprowadzić lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 14 listopada 2008 r.; sygn. akt II PK 88/08).

 

Mobbing w szkole może także stanowić podstawę do rozwiązania przez Pana stosunku pracy. Jeśliby się Pan na to zdecydował, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w art. 943 § 2 K.p. W takim przypadku pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4 i 5 K.p.). Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto. Obu roszczeń, tj. o zadośćuczynienie i odszkodowanie, można dochodzić także łącznie.

 

Podczas ewentualnego procesu przed sądem musiałby Pan oczywiście dowieść, że jest ofiarą mobbingu w szkole. Ostatecznie jednak to sąd rozpoznający sprawę oceni, czy sytuacja ta nosi znamiona mobbingu, a przeprowadzona analiza sprawy może posłużyć Panu do prześledzenia okoliczności faktycznych pod kątem możliwości udowodnienia tego stanu.

 

W Pańskiej sprawie istotna jest różnica we wprowadzonym przez ustawodawcę rozkładzie ciężaru dowodu. W przypadku dyskryminacji wprowadzono rozkład ciężaru dowodu, w sposób odmienny niż w Kodeksie cywilnym. Na pracowniku ciąży jedynie obowiązek wykazania, że jest on odmiennie traktowany od innych pracowników – i tylko tyle. Ofiara nie musi udowadniać dodatkowych przesłanek, bo to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że kierował się obiektywnymi powodami. Ciężar dowodu jest zatem przesunięty na pracodawcę, pracownik jedynie wskazuje, że doszło do naruszenia np. zasad równości, a pracodawca musi wykazać inne obiektywne powody naruszenia tych reguł.

 

Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na pracowniku. Sytuacja procesowa pracownika występującego o zadośćuczynienie różni się więc istotnie od sytuacji pracownika, który domaga się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania.

 

Reasumując – maltretowanie psychiczne, które stanowi istotę mobbingu, trwa długo. Mobbing powtarza się systematycznie, miesiącami czy latami. Na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, co oznacza, że można pozwać go nie tylko wtedy, gdy to on prześladował pracownika, lecz także w sytuacjach, kiedy prześladowcami byli współpracownicy. Nawet jeśli całkowicie winny zachowań stanowiących mobbing będzie np. kierownik jednostki organizacyjnej lub kolega z pokoju, to zawsze można pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż to on ma zapobiegać takim zjawiskom w pracy. Dla odpowiedzialności pracodawcy nie ma także znaczenia, czy on lub osoby zarządzające zakładem pracy w jego imieniu wiedziały o stosowaniu mobbingu.

 

Pańska sytuacja jest niewątpliwie trudna, ale jeżeli wiąże Pan z tym pracodawcą swoją przyszłość, musi się Pan dobrze zastanowić, czy występować na drogę sądową. Jeżeli opisane przeze mnie działania mają miejsce w Pańskim przypadku oraz jest to działanie długotrwałe, a także w związku z tą sytuacją podupadł Pan na zdrowiu (psychicznym lub fizycznym), czyli wystąpiła krzywda – to ma Pan podstawę, aby wystąpić do sądu z zadośćuczynieniem. Niestety postępowanie o mobbing wymaga zbierania dowodów znacznie przed wytoczeniem powództwa i dobrze widziane są zaświadczenia od lekarza psychologa, który potwierdzi stan psychiczny osoby mobbingowanej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl