.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie za gotówkę zarobioną przez prostytutkę

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.06.2012

Od czterech lat pracuję za granicą jako prostytutka. Zarabiam legalnie, rozliczam się z podatków. Mam wszystkie dokumenty z ostatnich dwóch lat (wcześniejsze niestety zgubiłam). Obecnie planuję zakup mieszkania za gotówkę w Polsce za 250 tys. zł – to moje oszczędności. W Polsce nie pracuję, nie mam dochodów. Czy po zakupie mieszkania za gotówkę urząd skarbowy może mnie męczyć – tzn. kontrolować źródło pochodzenia pieniędzy? W jakim czasie od zakupu mieszkania mogę spodziewać się kontroli? Czy pracowników urzędu skarbowego obowiązuje jakaś tajemnica zawodowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pani ciekawy, interesujący mnie problem. Jest on wielowarstwowy, a zarazem, w chwili obecnej, w takim stanie prawnym, jaki obowiązuje, pozostający bez rozwiązania systemowego.

 

Postaram się pokrótce wyjaśnić, jaki jest stan prawny w tej chwili.

 

Opodatkowanie, jego miejsce i sposób zależy od tego, gdzie posiada Pani miejsce zamieszkania – „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Zgodnie z prawem polskim „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest polska. Państwa dotyczy umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.).

 

Zgodnie z tą umową określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

 

Jeżeli, zgodnie z powyższymi zasadami, „osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,
  3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Ustalenie miejsca zamieszkania na podstawie powyższych zasad jest kluczowe dla dalszej części niniejszej odpowiedzi. Możliwe są m.in. następujące sytuacje:

 

1. Ma Pani miejsce zamieszkania (w sensie podatkowym) w Polsce i pracuje, jak cała masa rodaków, w Niemczech:

 

  1. jako pracownik (praca najemna),
  2. prowadząc działalność gospodarczą.

 

2. Nie ma Pani miejsca zamieszkania w Polsce.

 

Ad 1a i 2.

 

Zgodnie ze wspomnianą umową międzynarodową co do zasady „uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech”. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Niemczech.

 

„Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni [z pewnymi zastrzeżeniami] taki dochód od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu”.

 

Ad 1b.

 

„Zyski przedsiębiorstwa Niemieckiego [zakładając, że działalność prowadzi Pani w Niemczech] podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez położony tam zakład”.

 

Reasumując, dochody, które Pani osiąga, podlegają opodatkowaniu w Republice Federalnej Niemiec na zasadach tamże obowiązujących. Jeśli ma Pani miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej i osiąga wspomniane przez Panią dochody, wykonując pracę najemną, Rzeczpospolita Polska zwalnia taki dochód od opodatkowania, lecz w teorii może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku (jeśli w Polsce będzie Pani osiągać z jakiegokolwiek tytułu dochód) zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

 

Czy rzeczywiście dochód osiągany z prostytucji mógłby wpłynąć na stawki podatkowe od pozostałego ewentualnego dochodu, osiągniętego w Polsce?

 

Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

 

Jak należy rozumieć zwrot „czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”? Pojęcie „czynności” ani pojęcie „przedmiotów”, ani też pojęcie „prawnie skutecznej umowy” nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym, nie są one także pojęciami przejętymi z gałęzi prawa cywilnego. Jak wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 12 czerwca 2007 roku (sygn. akt I SA/Bd 223/07):

 

„Uprawianie nierządu jako czynność nie mogąca być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, nie zostało zdefiniowane dla potrzeb przepisów ustawy stanowiącej podstawę orzekania podatkowego. Brakuje takiej definicji na gruncie innych przepisów. Należy tutaj przyjąć rozumienie potoczne. Mając na uwadze to, że wyłączenie przychodów uzyskiwanych z prostytucji z zainteresowań podatkowych fiskusa opiera się przede wszystkim na aspekcie moralnym, stygmatyzującym, to powinno być to rozumienie jak najbardziej obiektywne, popularne”.

 

Organy podatkowe powszechnie uważały, że prostytucja, mimo że nie jest czynem zabronionym jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, nie może podlegać opodatkowaniu. Niemniej jednak czasy się zmieniają, a to, co społecznie piętnowane, zyskuje szerszą aprobatę (od 2000 roku Niemieckie sądy przyznają, że stosunek społeczeństwa do prostytucji uległ zmianie i nie można już prostytucji zakwalifikować jako obrazy moralności). Czy zatem w dalszym ciągu przychody z prostytucji winny być traktowane jako przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy? Na to pytanie prawo nie daje w tej chwili odpowiedzi – osobiście staram się ją znaleźć od dłuższego czasu.

 

Przechodząc do meritum Pani pytania – to, o co i w jakim trybie będzie Panią pytał, jeśli w ogóle do tego dojdzie, organ, zależy od tego, jaki ma Pani obecnie status rezydenta, tj. czy w systemie informatycznym organu widnieje Pani jako osoba mająca, czy niemająca miejsce zamieszkania w Polsce. Zależy od tego, co uwidoczniła Pani, składając ostatni NIP. Co do zasady, zmieniając miejsce zamieszkania, należy złożyć NIP-3, wskazując nowe miejsce zamieszkania; każdy podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych lub też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne – podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Niezłożenie NIP-3 jest wykroczeniem, jednakże art. 51 § 1 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Organ podatkowy informację, o tym czy dana osoba jest, czy nie jest osobą zamieszkałą w Polsce, czerpie właśnie z NIP-3.

 

Jeśli zatem w systemie widnieje, iż ma Pani miejsce zamieszkania w Polsce, a nie rozliczyła Pani w Polsce w ostatnich latach dochodów pozwalających na nabycie przedmiotowego mieszkania za gotówkę – pytania (kontrola) ze strony organu są bardzo prawdopodobne. Jeżeli Pani miejsce zamieszkania jest poza Polską i złożyła Pani NIP-3 ,wskazując nowe miejsce zamieszkania w Niemczech, prawdopodobieństwo pytań czy kontroli ciągle istnieje, jednak jest zdecydowanie mniejsze.

 

Akt notarialny, który jest konieczny by kupić mieszkanie za gotówkę, notariusz przesyła organowi podatkowemu, zatem automatycznie właściwy urząd skarbowy dowiaduje się, iż wydała Pani określona kwotę pieniędzy. Jeśli nie rozlicza się Pani w Polsce, a ciągle ma status osoby tu zamieszkałej, organ może zażądać, by udowodniła Pani źródło i legalność pochodzenia tych środków.

 

W zależności zatem od tego, gdzie ma Pani miejsce zamieszkania, różnie może wyglądać tryb, w którym organ będzie „wyjaśniał” legalność Pani kapitału. Zazwyczaj wystarczy przedstawienie rozliczeń z fiskusem (tu: niemieckim) na kwotę pokrywającą wartość mieszkania – z tego powodu trudno mi ocenić, czy posiadane rozliczenia z ostatniego okresu (dwa lata) wystarczą. Jeśli zaginęła Pani dokumentacja, może Pani – zgodnie z niemieckim prawem – wystąpić do tamtejszego organu o stosowne zaświadczenia czy duplikaty.

 

Trudno orzec, w jakim czasie organ „może się odezwać” – z punktu widzenia organu pięć lat od końca roku następującego po roku, w którym nabędzie Pani mieszkanie za gotówkę, jest terminem granicznym, o ile w tym okresie nie wydarzy się coś, co zatrzyma bądź przerwie bieg tzw. przedawnienia.

 

Nabywając mieszkanie, zapłaci Pani podatek od czynności cywilnoprawnych, który ciąży przy umowie sprzedaży  na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, więc on dokona obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku.

 

Musi Pani pamiętać, skoro ma Pani zamiar nabyć mieszkanie za gotówkę, iż zgodnie z art. 18 ustawy prawo dewizowe stanowi, iż „rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro (Nie stanowi wykonania obowiązku zgłoszenia podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych). Wwóz gotówki do kraju podlegał będzie zgłoszeniu”. Przelewy bankowe nie podlegają wymienionym restrykcjom.

 

Co do poufności danych – oczywiście istnieje tzw. tajemnica skarbowa, która obejmie każdy z trybów, w którym może Panią „męczyć” organ podatkowy. Pracownicy organu składają nawet na piśmie przyrzeczenia następującej treści: „Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki.

 

Zgodnie z art. 293 § 2 Ordynacji podatkowej:

 

„Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Powyższe stosuje się również do danych zawartych w:

 

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;

6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale II a”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton