Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie służbowe rozwodzącego się żołnierza

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.09.2016

Jestem żołnierzem zawodowym i jestem w trakcie sprawy o podział majątku. W 2005 r. zostało mi przydzielone mieszkanie służbowe, później wziąłem ślub. W tym samy roku mieszkanie zostało wykupione na własność i znaleźliśmy się w akcie notarialnym oboje. Czy mieszkanie stanowi mój majątek odrębny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanej dalej ustawą.

 

Do przydzielenia Panu mieszkania zastosowanie miał jeszcze przepis art. 21 ustawy w brzmieniu:

 

„Art. 21. 1. Na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych, pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą, są przeznaczone osobne kwatery stałe, zwane dalej »kwaterami«, pozostające w zasobach Agencji, w tym również określone w art. 17 pkt 6 ustawy.

 

2. Kwaterą jest samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

 

3. Kwatera zasiedlona przez osobę inną niż określona w art. 24 ust. 1 stanowi lokal mieszkalny w rozumieniu niniejszej ustawy.

 

4. Wydanie decyzji o przydziale kwatery oznacza realizację prawa do kwatery w rozumieniu art. 24 ust. 1”.

 

Z dniem 1 lipca 2004 r. uchylony został przepis art. 28 ustawy, zgodnie z którym w razie orzeczenia rozwodu małżonków zajmujących kwaterę, mogą oni zamieszkiwać w tej kwaterze, z wyjątkiem kwater w budynkach, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3.

 

Istotne dla Pana znaczenie będzie miała treść aktu notarialnego oraz wskazanie, skąd pochodziły środki na wykup mieszkania, a także dlaczego w akcie notarialnym znalazła się Pana ówczesna żona.

 

W świetle powyższego nie ma wątpliwości, że przydzielona Panu jako żołnierzowi kwatera stała miała zaspokajać potrzeby rodziny żołnierza, co prowadzi do wniosku, iż przydział kwatery stałej jest prawem podmiotowym żołnierza zawodowego oraz że podmiotem tego prawa jest również jego małżonek, a w konsekwencji prawo do korzystania z takiej kwatery stanowi składnik majątku wspólnego małżonków (por. uzasadnienie uchwały z 21 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZP 131/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 152 oraz postanowienia z 26 listopada 2009 r., sygn. akt III CZP 96/09, niepubl.). W nawiązaniu do tych poglądów w wyroku z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I CSK 8/12 (Lex nr 1157531), Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że prawo do korzystania z takiej kwatery stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Stanowisko to należy podzielić.

 

Jak podkreśla Sąd Najwyższy:

 

„Rozważając, czy prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu w czasie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego trzeba stwierdzić, że ponieważ żaden z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP nie przesądza wprost tej kwestii, mają w tym względzie zastosowanie ogólne zasady przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczące przynależności prawa do majątku wspólnego lub osobistego (odrębnego). Wymieniony w przepisach k.r.o. katalog składników majątku osobistego jest zamknięty, a zatem wszystkie prawa, które do niego nie należą, wchodzą w skład majątku wspólnego. Ponieważ w tym wypadku nie chodzi o prawa wskazane w art. 33 pkt 1–4 i 6-10 k.r.o., ocenie podlegać może jedynie to, czy prawo do kwatery stałej jest prawem niezbywalnym w rozumieniu art. 33 pkt 5 k.r.o. Tylko bowiem w tym przypadku stanowiłoby ono odrębny majątek małżonka będącego żołnierzem i nie wchodziło w skład majątku wspólnego. W literaturze jednolicie przyjmuje się, że przepisu tego nie można odnosić do wszystkich praw niezbywalnych i nie są objęte jego hipotezą te prawa niezbywalne, które ze swej natury mogą być prawem wspólnym obojga małżonków (np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu).

 

Za prawa niezbywalne w rozumieniu tego przepisu, należy uznać tylko te prawa, które są ściśle związane z osobą uprawnionego małżonka i nie wchodzą w skład spadku po nim (np. użytkowanie, służebność osobista, prawo do alimentacji). Wszystkie inne prawa, też niezbywalne, ale niegasnące wraz ze śmiercią uprawnionego, mogą wchodzić w skład majątku wspólnego. Jak wynika z przepisów u.z.S.Z.R.P. dotyczących losu prawa do kwatery stałej, po śmierci żołnierza, któremu ją przydzielono (np. art. 29 ust. 3 u.z.S.Z.R.P.), prawo to nie wygasa wraz ze śmiercią żołnierza. Poza tym, jak wskazano wyżej, prawo do zamieszkiwania w kwaterze przysługuje niewątpliwie obojgu małżonkom, a zatem prawo do kwatery stałej nie jest prawem niezbywalnym, w rozumieniu art. 33 pkt 5 k.r.o., a skoro tak, to zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 32 § 1 k.r.o., jeżeli zostało nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi dorobek małżonków, podobnie jak prawo najmu czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, od których nie różni się w istotny sposób” (postanowienie z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. akt I CSK 597/12).

 

Nadzy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mowa jest o nabyciu prawa do kwatery w czasie trwania małżeństwa. Z uwagi na fakt, iż prawo to nabył Pan w czasie, kiedy był Pan stanu wolnego, w mojej ocenie mieszkanie stanowi Pana majątek osobisty. Należy jednak pamiętać, że żona ma prawo dochodzić zwrotu nakładów na mieszkanie, jak też wskazywać, iż wykup mieszkania nastąpił z Państwa wspólnych środków. Zachodzi pytanie, czy jest Pan w stanie udowodnić, że mieszkanie nabył ze środków wchodzących do majątku osobistego, tj. pochodzących sprzed zawarcia małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 2 =

»Podobne materiały

Intercyza w trakcie małżeństwa i aktualny podział majątku

W 2004 r., w czasie trwania naszego małżeństwa podpisaliśmy intercyzę. W listopadzie ubiegłego roku dostaliśmy rozwód, czeka nas jeszcze sprawa o podział majątku. W chwili podpisania rozdzielności (czyli intercyzy) posiadaliśmy jako małżeństwo dwa mieszkania nabyte wspólnie o wartości jedno 50

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »