.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie byłego milicjanta na strychu budynku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.09.2016

Mój teść pracował na milicji i dostał przydział na mieszkanie na strychu pewnego budynku. Po latach utworzyła się wspólnota mieszkaniowa w tym bloku. Teść jest tam zameldowany, dokonuje remontów. Złożył pismo o wykup, ale okazało się, że mieszkanie jest własnością miasta, ale w dyspozycji policji. Nikt nie daje mu jasnych informacji i już sam nie wie, co robić. Nie chcemy stracić lokalu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na przedstawionym tle istotne wątpliwości budzi kwestia tzw. lokali w dyspozycji. W obowiązującym stanie prawnym brak jest ustawowego zdefiniowania pojęcia „lokal w dyspozycji” czy pojęcia „dysponent lokalu”. Pod tymi pojęciami różne jednostki organizacyjne, w szczególności podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji, m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonują czynności faktycznych i prawnych wobec lokali mieszkalnych (a czasem i użytkowych), o których mowa w ustawach regulujących funkcjonowanie tych jednostek.

 

Na podstawie treści ww. przepisów szczególnych można przyjąć, że ˝lokale w dyspozycji˝ to zasób lokali zarządzany przez ministrów lub podległe im organy, składający się nie tylko z lokali uzyskanych w wyniku działalności inwestycyjnej, ale również z lokali otrzymanych w różnych okresach od terenowych organów rządowej administracji ogólnej, lokali stanowiących własność gminy lub zakładów pracy, a także zwolnionych przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi. „Dysponentami˝ tych lokali są właściwi ministrowie lub podległe im organy.

 

Ponieważ ani w obecnym, ani w poprzednim stanie prawnym nie ma żadnych konkretnych przepisów, które określałyby jakieś szczególne zasady i tryb przekazywania przez gminy lokali w ˝dyspozycję˝, a przekazywanie to następowało zazwyczaj na podstawie protokołu przejęcia, rzadziej na mocy decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie umów najmu, bezsporne jest, że własność lokali mieszkalnych przekazanych w ˝dyspozycję˝ niezależnie od sposobu ich przekazania na rzecz innych jednostek organizacyjnych należy do właściciela, czyli najczęściej gminy.

 

Lokal zajmowany przez Pani teścia stanowi więc własność gminy i pozostaje w dyspozycji policji.

 

Lokal ten należy do szczególnej kategorii mieszkań, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i do których to mieszkań mają zastosowanie przepisy tej ustawy oraz przepisy wykonawcze do niej, a w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 

Przepisy te mają charakter przepisów szczególnych wyłączających stosowanie przepisów o charakterze ogólnym. Oznacza to, że do lokali pozostających w dyspozycji jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które mają charakter ogólny. Toteż, sporny lokal jest wyłączony spod działania tej ustawy i Kodeksu cywilnego. Wobec tego ma Pani uzasadnienie, dlaczego gmina nie może podjąć działań dotyczących wykupu tego lokalu. Lokal ten do dnia zrzeczenia się przez Policję dyspozycji, nie pozostaje w faktycznym zarządzie gminy i gmina, pomimo uprawnień właścicielskich nie może decydować o zbyciu tego lokalu.

 

Oczywiście lokale, których właścicielem jest Skarb Państwa lub gmina, a które zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o policji pozostają w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji lub podległych mu organów z przeznaczeniem na mieszkania dla policjantów, mogą być wyznaczone do sprzedaży i stać się przedmiotem sprzedaży, gdy dysponent lokali (komendant policji) zrezygnuje z dalszego ich przeznaczenia na mieszkania dla policjantów.

 

Tak więc – jeśli mieszkanie stanowi własność gminy, a gmina chce zbyć lokal – musi najpierw policja zrezygnować z tego lokalu. W tym celu Pani teść powinien zwrócić do komendanta z prośbą o wydanie stosownego oświadczenia. Gdy je uzyska, mieszkanie zniknie z dyspozycji policji. Zatem na tym etapie wszystko zależy od polityki mieszkaniowej komendanta policji. Potem zostaje już tylko procedura nabycia lokalu od gminy.

 

Proszę koniecznie o załączenie skanu decyzji (pisma) będącego podstawą zajęcia przedmiotowego lokalu przez Pani teścia oraz wskazanie, czy w późniejszym terminie została z Pani teściem zawarta umowa najmu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl