.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie bez tytułu prawnego po zmarłym członku spółdzielni

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 29.10.2014

Nie mam tytułu prawnego do zajmowania mieszkania spółdzielczego. Mieszkam w nim z dziećmi, a członkiem spółdzielni był zmarły mąż. Opłacam bieżące koszty i powiadomiłam spółdzielnię o śmierci małżonka. Wywiązuję się z zawartej ugody, ale nie wiem, czy mogę starać się o prawne przejęcie mieszkania. Proszę o radę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku wyrażę swoje wątpliwości związane z brakiem informacji. Z Pani wyjaśnień nie wynika, czy Pani mężowi przysługiwała zwykła umowa najmu lokalu mieszkalnego ze spółdzielnią, czy też spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego podstawę prawną stanowią przepisy określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Nie mam też wiedzy, czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało Pani i Pani mężowi wspólnie, czy tylko jemu.

 

Z racji faktu, iż Pani mąż był członkiem spółdzielni, a jest to warunek konieczny dla ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dla swoich potrzeb przyjmuję, iż Pani mężowi przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni”.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 

Jak wynika z powyższego, spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład spadku i w zasadzie wygasa z chwilą śmierci uprawnionego.

 

Jeżeli jednak prawo to przysługiwało obojgu małżonkom, wówczas przypada w całości drugiemu z nich. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni (art. 14 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

W tym wypadku przeoczenie terminu jeszcze niczym poważnym nie grozi. Spółdzielnia winna wówczas wyznaczyć dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, na złożenie deklaracji członkowskiej, uprzedzając przy tym o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu (dodatkowego) spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Niezależnie od powyższego dochodzi wówczas do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego po zmarłym członku, tym razem na ogólnych zasadach. Roszczenie o zwrot wniesionego wkładu mieszkaniowego określa się prościej – mianem „wypłaty wartości rynkowej lokalu”. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca bowiem osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu (art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Warunkiem takiej wypłaty jest wcześniejsze opróżnienie mieszkania.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może należeć nie tylko do małżonków, ale także, a może przede wszystkim, do jednej osoby. W przypadku jej śmierci roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim (art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Roszczenia te powstają zarówno wtedy, gdy członkostwo ustało wskutek śmierci członka, wypowiedzenia członkostwa, wykluczenia członka ze spółdzielni, jak i jego wykreślenia.

 

Wspomniany katalog osób uprawnionych do mieszkania lokatorskiego w spółdzielni po zmarłym członku nie jest zbyt precyzyjny. Wymienioną w nim „osobą bliską” jest zapewne krewny, ale może to być także np. konkubent czy opiekun.

 

Uprawnieni mają jeden rok na zgłoszenie spółdzielni deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie tego terminu roszczenia wygasają. Nierzadko do jednego mieszkania lokatorskiego w spółdzielni zgłasza się kilku uprawnionych. W takich problematycznych przypadkach o tym, który z nich zrealizuje swoje roszczenie względem spółdzielni, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Weźmie on pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem spółdzielni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru spośród uprawnionych dokona już sama spółdzielnia.

 

Reasumując, sugerowałbym udanie się do spółdzielni i złożenie deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Nawet jeżeli był to tylko najem, to udanie się do spółdzielni po informację na pewno nie spowoduje dla Pani ujemnych konsekwencji, a po przekroczeniu terminów, o których wspominałem powyżej, spowoduje utratę prawa i dziedziczenie jedynie wkładu mieszkaniowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl