Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mienie przesiedleńcze a daniny publicznoprawne

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.06.2011

Autor omawia podstawowe zwolnienia dotyczące mienia przesiedleńczego od cła, akcyzy i podatku VAT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z różnych powodów, głównie ekonomicznych wielu Polaków mieszkających poza granicami UE zdecydowało się lub zdecyduje na powrót do kraju. Powrót do kraju na stałe wiąże się z przemieszczeniem całości majątku. Mienie przesiedleńcze i jego obłożenie daninami to temat szeroki – każdy jednak wracający do kraju rodak winien wziąć pod uwagę „zagrożenie” ze strony podatku od towarów i usług, cła i akcyzy. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na podstawowy zakres zwolnień.

 

Artykuł 47 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

 1. rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;
 2. rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;
 3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;
 4. rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

 

Czym jest terytorium Państwa trzeciego? To terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej (z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o VAT). Natomiast import to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

 

Warto pamiętać, że zwolnienia nie stosuje się m.in. do środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej.

 

Kolejną daniną, która może zostać nałożona na mienie przesiedleńcze, jest cło – Rozporządzenie Rady (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych stanowi, iż „mienie osobiste” oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. „Mienie osobiste” tworzą w szczególności:

 

 (i) majątek ruchomy gospodarstwa domowego;

 (ii) rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty. Zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny wspólnoty. Zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, jednakże właściwe organy mogą zezwolić na odstępstwa od zasady ustanowionej w ust. 1 pod warunkiem, że wyraźną intencją osoby zainteresowanej było zamieszkiwanie poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Zwolnienie celne ograniczone jest do mienia osobistego, które:

 

 1. z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła;
 2. jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

 

Ponadto państwa członkowskie mogą uzależnić zwolnienie takiego mienia od poniesienia w kraju pochodzenia bądź w kraju opuszczanym opłat celnych lub skarbowych, którym takie mienie zwykle podlega.

 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy – odstępstwa od tej zasady są możliwe, pod warunkiem że wyraźną intencją osoby zainteresowanej było zamieszkiwanie poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Zwolnienia od cła nie stosuje się do:

 

 1. wyrobów alkoholowych;
 2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. handlowych środków transportu;
 4. przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

 

Z wyjątkiem szczególnych przypadków zwolnienie przyznawane jest tylko dla mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty.

 

Odnośnie akcyzy ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stanowi, iż ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

 

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej ustawy.

 

Ustawodawca zwalnia np. od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

 1. samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
 2. samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
 3. osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
 4. osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
 5. samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

 

Wracając zatem na stałe do Polski, warto zastanowić się, czy w stosunku do wszystkich przedmiotów majątku przesiedleńczego zastosować można zwolnienia, tj. czy spełnia się warunki do ich zastosowania.


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.06.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - 5 =

 

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną

Autor omawia podstawowe regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »