Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.07.2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwała rady gminy, która określa przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Określenie w planie działki jako przeznaczonej pod zabudowę wymagane jest do uzyskania pozwolenia na budowę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są przez rady gmin na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1. Uchwały takie stanowią prawo miejscowe, dlatego jakikolwiek sposób zagospodarowania działki (np. budowa domu), musi być zgodny z obowiązującym w danej gminie planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje budowlane niezgodne z planem mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.

 

Co reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

W planie miejscowym określa się w szczególności:

 

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 3. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających szczególnej ochronie, w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
 4. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 5. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 6. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 7. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

Ponadto, w zależności od potrzeb, w planie zagospodarowania przestrzennego mogą być określone między innymi:

 

 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 2. sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 3. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 4. minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych.

 

Przeznaczenie działki pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Określenie w planie działki jako przeznaczonej pod zabudowę wymagane jest między innymi do uzyskania pozwolenia na budowę, czy scalenia lub podziału działki. W celu sprawdzenia czy grunt może być zabudowany, należy udać się do urzędu gminy, który ma obowiązek udostępnić nam plan do bezpłatnego wglądu.

 

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

 

W przypadku gdy miejscowy plan przewiduje sposób zagospodarowania, który nie jest korzystny dla właściciela działki, może on wnioskować o jego zmianę do wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) lub rady gminy. Decyzja w tym względzie zależy jednak od uznania organów gminy, nie mają one obowiązku zmieniać planu zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. Z uwagi na to, że zmiana planu wymaga wydania nowej uchwały, poprzedzonej przeprowadzeniem skomplikowanej i kosztownej procedury, gminy rzadko decydują się na pozytywne rozpatrzenie takich wniosków. Od niepodjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmiany planu nie przysługują niestety żadne środki odwoławcze.

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

Jeżeli w danej gminie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można starać się o pozwolenie na budowę po wydaniu przez gminę decyzji o warunkach zabudowy. Jest ona wydawana na wniosek, przy czym nie jest wymagane, aby wnioskodawcą był właściciel działki.

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). 


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.07.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 plus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki