Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania obowiązku podatkowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.10.2012

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wielu podatników uznaje za synonim miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania. Obecnie, gdy miejsce zamieszkania decyduje o zakresie obowiązku podatkowego, jego określenie determinuje zakres obowiązku podatkowego, jaki ciąży na podatniku. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy wielu Polaków pracuje i mieszka poza granicami kraju.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zgodnie z przywołaną ustawą osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Jak wyraźnie widać, miejsce zamieszkania w podatkowym tego słowa rozumieniu jest czymś zupełnie innym niż miejsce zameldowania. Można mieć w Polsce, w podatkowym tego słowa znaczeniu, miejsce zamieszkania, nie mając meldunku, a także można nie mieć w Polsce miejsca zamieszkania, mając meldunek.

 

Zasady wymienione wyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Warto jednak przyjrzeć się z bliska przywołanej regule, gdyż umowy międzynarodowe z tego zakresu odsyłają w pierwszej kolejności, podczas ustalania miejsca zamieszkania, właśnie do prawa krajowego.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zatem wystarczy spełniać tylko jeden z tych warunków, by w myśl ustawy mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Warunek przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym nie budzi wielu kontrowersji, w przeciwieństwie do zasad określania „centrum interesów osobistych”.

 

Czym jest „centrum interesów osobistych”, ustawodawca nie określił. Pozostawia to dość duże pole do swobodnej interpretacji. Ani orzecznictwo, ani doktryna nie ustaliły jeszcze wyraźnego zakresu przedmiotowego pojęcia. Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki wskazują, iż:

 

„Pojęcie centrum interesów życiowych jest dość ogólne, a jego zakres znaczeniowy jest nieostry. Powodować to może, że w dalszym ciągu pojawiać się będą problemy z określeniem miejsca zamieszkania Polaków przebywających na dłuższych zagranicznych wyjazdach zarobkowych. Nadal w każdym razie przy określaniu miejsca zamieszkania (w Polsce) można odnosić się do dorobku doktryny prawa cywilnego, która wypracowała dyrektywy określania centrum interesów życiowych danej osoby. Istotne wskazówki w tym zakresie można odnaleźć w szczególności w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1978 r. (IV CR 242/78, OSNC 1979, nr 6, poz. 120). Osoba przebywająca w Polsce od lat kilkunastu, która zawarła związek małżeński w Polsce i ma od kilku lat tzw. kartę stałego pobytu, ma miejsce zamieszkania (dla celów podatkowych) w Polsce (tak też NSA w wyroku z dnia 23 września 2009 r., II FSK 1661/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem (tak WSA w Opolu w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Op 164/09, LEX nr 510684)” [PIT. Komentarz. LEX, 2010].

 

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 18 grudnia 2007 r. (sygn. DD4/033/0765/KKZ/07/MB7-9058) wskazało, iż „zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, punkt a) w art. 4 ust. 2 oznacza, że przy stosowaniu Konwencji (gdy istnieje kolizja ustawodawstw obu państw) uważa się, iż miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się tam, gdzie osoba ta posiada stałe ognisko domowe; ognisko to musi być trwałe, co oznacza, że osoba ta urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki okres.

Jeżeli osoba fizyczna posiada stałe ognisko domowe w obu Umawiających się Państwach, to postanowienia ust. 2 przyznają pierwszeństwo państwu, z którym jego osobiste i gospodarcze powiązania są ściślejsze. Przez takie powiązania rozumie się ośrodek interesów życiowych.

Należy więc wziąć pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego zarządza swoim mieniem. Wszystkie okoliczności należy rozważyć w całości, lecz niewątpliwie należy zwrócić szczególną uwagę na indywidualne postępowanie danej osoby. Jeżeli osoba, mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie, utworzyła ognisko domowe w drugim państwie z zachowaniem w całej pełni pierwszego ogniska, to fakt, iż pierwsze z nich zostało zachowane w środowisku, w którym osoba ta zawsze mieszkała, pracowała i w którym znajduje się jej rodzina i mienie, może w połączeniu z innymi elementami wskazywać, że osoba ta zachowała ośrodek swych życiowych interesów w pierwszym państwie”.

 

Reasumując, określając miejsce zamieszkania, gdy bazujemy na przesłance „ośrodka interesów życiowych”, należy zwrócić uwagę nie tylko na stosunki rodzinne i towarzyskie, ale i zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną. Niemniej jednak wynik takich analiz zawsze jest sprawą mogącą podlegać różnej interpretacji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »