Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.10.2011

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1). Usługami, o których mowa w Dyrektywie 2006/112/WE, są usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Usługami elektronicznymi są w szczególności:

 

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych itp.);
 6. usługi wyszczególnione w załączniku I tj:
  a) tworzenie i hosting witryn internetowych;
  b) automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i online;
  c) zdalne zarządzanie systemami;
  d) hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych;
  e) dostarczanie online przestrzeni na dysku na żądanie,
  f) uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych (księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień;
  g) oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych;
  h) sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek);
  i) automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych;
  j) automatyczna instalacja online zabezpieczeń typu firewall,
  k) uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
  l) uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
  ł) zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
  m) prenumerata gazet i czasopism publikowanych online;
  n) dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
  o) wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
  p) informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
  r) dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
  s) korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych,
  t) uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
  u) uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
  w) uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
  y) pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
  z) uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni,
  ź) automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem;
  ż) ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

 

Pamiętać należy, że na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usługi ilekroć jest mowa o podatniku, rozumie się przez to:

 

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Ustalenie prawidłowego miejsca świadczenia usług elektronicznych jest konieczne do określenia miejsca opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (podatkiem od towarów i usług). Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Wyraźnie zatem widać, iż usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, nie podlegają opodatkowaniu w kraju. W przepisach prawa podatkowego miejsce świadczenia jest pojęciem teoretycznym – rozdział 3 działu V ustawy o podatku od towarów i usług, zatytułowany „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”, zawiera reguły, którymi należy się kierować, ustalając miejsce świadczenia.

 

Artykuł 28b ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zasadą generalną, która stanowi, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n).

 

Również generalną zasadą jest, że miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n).

 

Regulację specjalną dla usług elektronicznych zawiera art. 28l pkt 10 wyżej wymienionej ustawy, który wskazuje, iż w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług elektronicznych, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Konkludując, w przypadku gdy miejsce świadczenia nie jest położone na terytorium kraju, usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.10.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - sześć =

 

»Podobne materiały

Dostarczenie regulaminu drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z obowiązkiem sporządzenia oraz udostępnienia usługobiorcy regulaminu świadczenia tych usług. Ponadto na żądanie usługobiorcy usługodawca powinien umożliwić mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »