Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.03.2011

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy jako osoba fizyczna założę wraz z drugą osobą fizyczną spółkę cywilną i wybierzemy podatek 19%? Czy dochody z zagranicy łączą się z dochodem w Polsce – w tym wypadku z dochodem polskiej spółki? I ostatnie pytanie: czy sprzedaż rzeczy (np. samochodu) na aukcji internetowej będzie traktowane jako uzyskanie dochodu w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), a za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Powyższe wynika z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Widać zatem wyraźnie, że nie wystarczy fakt przebywania na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym, by uznać, że nieograniczony obowiązek podatkowy nie ciąży na Panu. Nawet jeśli nie będzie Pan w kraju przebywał ani jednego dnia w roku, a ma Pan w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), podatek dochodowy należy w Polsce rozliczać od wszystkich dochodów, niezależnie gdzie nie byłyby osiągane.

 

Jeśli nie można Panu przypisać centrum interesów osobistych ani gospodarczych w kraju i przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w roku podatkowym – nie ma Pan w Polsce obowiązku podatkowego od dochodów osiągniętych w innych krajach.

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W Pana przypadku sprawa jest o tyle problematyczna, że zgodnie z prawem międzynarodowym wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa.

 

W tym momencie pojawiają się dwie opcje: przedsiębiorstwo rzeczywisty zarząd może mieć w Hongkongu lub w Singapurze.

 

Jeśli jest to Hongkong, to mimo że obowiązuje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. – nie znajduje ona tu zastosowania, bowiem władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hongkongu, gdyż Hongkong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych (pismo z dnia 16 października 2007 r. znak: 2007-10-IN-T04).

 

Zgodnie z prawek krajowym, w opisanym przypadku, gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z Hongkongu łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

 

Jeśli jest to Singapur, to zgodnie z art. 15 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Singapurze dnia 23 kwietnia 1993 r. – wynagrodzenia uzyskiwane przez marynarza na pokładzie statku morskiego w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa – czyli jeśli siedzibą (miejscem rzeczywistego zarządu) Pańskiego pracodawcy jest Singapur, wynagrodzenie będzie opodatkowane tylko tam.

 

Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku zastosować stawkę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

 

Zatem to czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz ma Pan obowiązek zgłoszenie tego, zależy od całości stanu faktycznego – w przypadku Hongkongu tak, w przypadku Singapuru nie.

 

Gdy zacznie Pan osiągać dochody w Polsce jako osoba fizyczna, zadeklarować będzie Pan musiał również dochody z pracy jako marynarz, co np. w przypadku Singapuru wpłynie na stawkę, jaką zostaną opodatkowane dochody w Polsce, bowiem sam dochód z Singapuru nie zostanie opodatkowany po raz drugi.

 

W przypadku spółki i 19% liniowego podatku dochód wprost się nie łączy, bowiem mamy do czynienia z innymi źródłami przychodów – jako marynarz osiąga Pan dochód z pracy najemnej, w spółce będzie to dochód z działalności gospodarczej opodatkowany w sposób liniowy.

 

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Zatem to, czy sprzedaż poprzez aukcję internetową stanowić będzie dochód do opodatkowania w Polsce, zależy od miejsca położenia rzeczy i tego czy w ogóle jej sprzedaż stanowi przychód – np. sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie stanowi przychodu i niejako nie podlega opodatkowaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »