Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki jawnej przez męża a zabezpieczenie majątku wspólnego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 29.10.2014

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepisanie go na mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli małżonek założy spółkę jawną, to odpowiedzialność za jej długi będzie przedstawiała się następująco.

 

Kilka słów na temat spółki jawnej.

 

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z powołanego unormowania wynika, że prawodawca przyznał spółce jawnej zdolność prawną w zakresie prawa materialnego oraz zdolność procesową. Zakres tej zdolności jest taki sam jak w przypadku spółek kapitałowych i nie budzi już wątpliwości, że pod rządami Kodeksu spółek handlowych spółka jawna posiada zdolność prawną do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu. Skutkiem przyznania spółce jawnej zdolności prawnej jest prowadzenie przez nią przedsiębiorstwa pod własną firmą (art. 8 § 2 K.s.h.), a także posiadanie własnego majątku (art. 28 K.s.h.).

 

Posiadanie przez spółkę jawną własnego majątku powoduje, że majątek tej spółki ma charakter odrębny od majątku jej wspólników (K. Szczepański: Podatek dochodowy w spółkach prawa handlowego, Warszawa 2002, s. 33).

 

Wspólnicy spółki jawnej nie są współuprawnionymi do majątku spółki. W razie nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub praw rzeczowych do księgi wieczystej wpisuje się firmę spółki, a nie wspólników (por. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński: op.cit., s. 272). Podobnie mienie wniesione do spółki jawnej jako wkład, tak samo jak mienie nabyte przez tę spółkę w czasie jej trwania stanowi majątek spółki, a nie majątek wspólny wspólników spółki, jak ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej.

 

Podzielić należy w pełni pogląd wyrażony w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Sz 58/07, niepubl.), że nabycie prawa majątkowego w postaci udziału w spółce jawnej nie jest równoznaczne z nabyciem jakiegokolwiek ze składników tej spółki. Udział w spółce jawnej należy zakwalifikować do praw majątkowych, z którymi związany jest stosunek członkostwa w tej spółce (por. uchwałę NSA z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt II FPS 5/08, ONSAiWSA 2009/3/49, POP 2009/3/267).

 

Odpowiedzialność za długi regulowana jest natomiast Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

 

Wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania. Odpowiedzialność ta odnosi się tylko do ich majątków osobistych.

 

W wyniku zniesienia wspólności majątkowej konieczne będzie dokonanie podziału majątku wspólnego. W jego wyniku mieszkanie może przypaść tylko Pani. Będzie ono tylko Pani własnością.

 

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 132/09), która przewiduje, że jeśli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do majątku małżonka dłużnika, małżonek może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 K.p.c.).

 

A więc nawet gdyby obecnie miała być prowadzona egzekucja z mieszkania, to jego podział po zniesieniu wspólności majątkowej i przypadnięcie Pani powodowałoby uratowanie mieszkania. A jeżeli ten podział zostanie zrobiony wcześniej – to mieszkanie na pewno będzie uratowane.

 

Warunkiem jest tylko, aby Pani nie zaciągała zobowiązań razem z małżonkiem ani ich nie poręczała.

 

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

 

Gdyby nie było rozdzielności (dalej wspólność majątkowa), a Pani nie wyraziłaby zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka, to:

 

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez Pani zgody albo zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z:

 

  • majątku osobistego dłużnika,
  • z wynagrodzenia za pracę lub
  • z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich,
  • a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli wierzytelność dotyczy majątku osobistego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia:

 

  • z majątku osobistego dłużnika,
  • z wynagrodzenia za pracę lub
  • z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
  • jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 3 =

»Podobne materiały

Prawo współmałżonka do majątku spółki jawnej

Czy w przypadku rozwodu współmałżonek może żądać podziału majątku będącego częścią majątku spółki jawnej? Jedno z małżonków jest wspólnikiem w spółce jawnej i posiada 60% udziałów w spółce, w tym również w majątku spółki, który stanowią nieruchomości. Co się dzieje z udziałem wspólnika w p

 

Mąż nie chce dać upoważnienia do kont bankowych - co zrobić?

Od 2005 r. jestem w związku małżeńskim. Mąż i ja mamy wspólność majątkową. Małżonek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ja również jestem aktywna zawodowo. Problem polega na tym, że mąż dysponuje większością naszych wspólnych pieniędzy. Zakłada lokaty i konta w różnych bankach. Proponował

 

Otwarcie działalności gospodarczej bez zgody małżonka

Niedawno okazało się, że mój mąż ma firmę, o której nic nie wiedziałam. Dodatkowo wziął na nią pożyczkę i kupił samochód. Czuję się oszukana. Mamy wspólność majątkową – czy w związku z tym mogę jakoś doprowadzić do zamknięcia tej firmy, skoro otwarcie działalności gospodarczej nastąpiło b

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »