.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mąż nie pracuje i żąda połowy moich zarobków!

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.11.2009

Mój mąż jest alkoholikiem. Nie mam już nadziei, że się wyleczy. Chcę złożyć pozew o rozwód. Mąż nie pracuje, a ja wyprowadziłam się od niego. Teraz on mnie nachodzi i żąda połowy moich zarobków, choć ja jeszcze mam na utrzymaniu jedno dziecko, a on jest sam! Chciałabym dokonać rozdzielności majątkowej, ale nie wiem, na jaki podział majątku mogę się zgodzić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mąż nie pracuje i żąda połowy moich zarobków!

Co obejmuje wspólność majątkowa?

W małżeństwie, jeśli nie zawarto umowy o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej (tzw. intercyzy), istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków.

 

Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która powstała z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 Czy żona ma obowiązek wypłacać mężowi połowę swojego wynagrodzenia za pracę?

Dopóki wspólność majątkowa trwa między Wami, nie ma Pani obowiązku wypłacać mężowi połowy zysku z działalności zarobkowej. Zgodnie bowiem z art. 35 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Dopiero w przypadku powstania rozdzielności majątkowej – czy to na skutek rozwodu, czy prędzej, na skutek zawarcia umowy przed notariuszem – wspólność ustawowa ustanie i wówczas każdy z Was będzie mógł rozporządzać swoim udziałem. Odtąd będą istniały tylko Wasze majątki osobiste, w skład których dodatkowo będą wchodziły udziały w majątku wspólnym, który uległ „likwidacji”, a więc udziały w mieszkaniu, samochodzie, na wspólnych rachunku oszczędnościowym. Co do zasady przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Zasada równych udziałów małżonków w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, i niezależnie od przyczyny ustania wspólności. Jednakże jeśli jest Pani zdania, że mężowi równy udział się nie należy, wówczas może Pani żądać ustalenia nierównych udziałów.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku

Ustalenie nierównych udziałów może dotyczyć tylko całego majątku wspólnego. Nie można żądać ustalenia nierównych udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku (post. SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/2001, OSNC 2004, nr 9, poz. 146).

 

Aby móc ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, muszą łącznie występować następujące dwie przesłanki:

 1. istnienie ważnych powodów,
 2. przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

 

Przykładowo ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może być długotrwała separacja faktyczna małżonków, zwłaszcza przez nich uzgodniona lub akceptowana, podczas której każde z nich gospodarowało samodzielnie i dorobiło się niejako „na własny rachunek”.

 

Natomiast przy ocenie, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Powszechnie uznaje się, że w normalnie funkcjonującej, przeciętnej rodzinie nie może być mowy o nierównym przyczynieniu się małżonków do powstania majątku wspólnego, gdy utrzymaniem rodziny obarczony jest mąż, a niepracująca zarobkowo żona zajmuje się wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym, i odwrotnie.

Powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Po powstaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej majątek objęty dotąd wspólnością może zostać następnie podzielony pomiędzy małżonków – czy to przed sądem, czy notariuszem. Wówczas w skład majątków osobistych każdego z Was wejdą – w miejsce udziałów w majątku wspólnym – przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału. Małżonkowie mogą też dokonać rozliczeń przewidzianych w art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

Od chwili zawarcia rozdzielności majątkowej między Państwem do chwili podziału majątku można mówić zatem tylko o równych udziałach w rzeczach lub prawach. Każdy z Was będzie miał prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład uprzedniego Waszego majątku wspólnego. Dopiero podział majątku (na drodze umowy czy sądownie) spowoduje, że dany przedmiot czy prawo wejdzie do majątku osobistego. Podobnie jest z Waszym mieszkaniem – do momentu zniesienia własności macie tylko określone udziały w mieszkaniu, którym wspólnie władacie.

Czy podział majątku i zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej mogą nastąpić przed rozwodem?

Zarówno zawarcie umowy o rozdzielność majątkową, jak i podział majątku mogą nastąpić jeszcze przed rozwodem. Uważam, że w Pani sytuacji szybsze przeprowadzenie tych czynności byłoby dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli mąż tak mało wnosi do majątku wspólnego.

 

Warto pamiętać, że po powstaniu rozdzielności majątkowej dochody z Pani działalności zarobkowej nie będą wchodziły już do majątku wspólnego, tym samym wejdą tylko do Pani majątku osobistego, a mąż nie będzie miał do nich żadnych praw.

 

Jeśli chodzi o długi, to nie są one dzielone. Dzielone są bowiem tylko aktywa. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 5.12.1978 r. (sygn. III CRN 194/78, OSNC 1979/11/207): długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli. Jednakże sąd przy podziale majątku powinien uwzględnić, kto będzie spłacał zobowiązania powstałe w czasie trwania Waszego małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton